Vốn Hóa Thị Trường:

Xem Nhanh Lịch Sử Thị Trường


2013


tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2014


tháng 1

tháng 2

tháng 3

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2015


tháng 1

tháng 2

tháng 3

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2016


tháng 1

tháng 2

tháng 3

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2017


tháng 1

tháng 2

tháng 3

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2018


tháng 1

tháng 2

tháng 3

tháng 4

tháng 5

tháng 6

tháng 7

tháng 8

tháng 9

tháng 10

tháng 11

tháng 12


2019


tháng 1

tháng 2