Các loại tiền điện tử:  11,172Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,647,972,056,493Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,460,580,721Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.6% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  36 Gwei
Các loại tiền điện tử:  11,172Trao đổi:  391Vốn hóa thị trường:  $1,647,972,056,493Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,460,580,721Tỷ lệ thống trị:  BTC: 45.6% ETH: 19.6%Phí gas trên ETH:  36 Gwei

Cryptocurrency Historical Data Snapshot

2013
Tháng 4
28
Tháng 6
29162330
Tháng 7
7142128
Tháng 8
4111825
Tháng 9
18152229
Tháng 10
6132027
Tháng 11
3101724
Tháng 12
18152229
2014
Tháng 1
5121926
Tháng 2
291623
Tháng 3
29162330
Tháng 4
6132027
Tháng 6
18152229
Tháng 7
6132027
Tháng 8
310172431
Tháng 9
7142128
Tháng 10
5121926
Tháng 11
29162330
Tháng 12
7142128
2015
Tháng 1
4111825
Tháng 2
181522
Tháng 3
18152229
Tháng 4
5121926
Tháng 6
7142128
Tháng 7
5121926
Tháng 8
29162330
Tháng 9
6132027
Tháng 10
4111825
Tháng 11
18152229
Tháng 12
6132027
2016
Tháng 1
310172431
Tháng 2
7142128
Tháng 3
6132027
Tháng 4
3101724
Tháng 6
5121926
Tháng 7
310172431
Tháng 8
7142128
Tháng 9
4111825
Tháng 10
29162330
Tháng 11
6132027
Tháng 12
4111825
2017
Tháng 1
18152229
Tháng 2
5121926
Tháng 3
5121926
Tháng 4
29162330
Tháng 6
4111825
Tháng 7
29162330
Tháng 8
6132027
Tháng 9
3101724
Tháng 10
18152229
Tháng 11
5121926
Tháng 12
310172431
2018
Tháng 1
7142128
Tháng 2
4111825
Tháng 3
4111825
Tháng 4
18152229
Tháng 6
3101724
Tháng 7
18152229
Tháng 8
5121926
Tháng 9
29162330
Tháng 10
7142128
Tháng 11
4111825
Tháng 12
29162330
2019
Tháng 1
6132027
Tháng 2
3101724
Tháng 3
310172431
Tháng 4
7142128
Tháng 6
29162330
Tháng 7
7142128
Tháng 8
4111825
Tháng 9
18152229
Tháng 10
6132027
Tháng 11
3101724
Tháng 12
18152229
2020
Tháng 1
5121926
Tháng 2
291623
Tháng 3
18152229
Tháng 4
5121926
Tháng 6
7142128
Tháng 7
5121926
Tháng 8
29162330
Tháng 9
6132027
Tháng 10
4111825
Tháng 11
18152229
Tháng 12
6132027
2021
Tháng 1
310172431
Tháng 2
7142128
Tháng 3
7142128
Tháng 4
4111825
Tháng 6
6132027
Tháng 7
4111825
Tháng 8
1