Những đồng tiền điện tử mới

Các loại tiền điện tử mới được thêm vào CoinMarketCap trong 30 ngày qua

#

Tên

Giá

1 giờ

24 giờ

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn

Khối lượng

BlockchainĐược Cập Nhật

1

FIGHT TRUMP

1

FIGHTRUMP

₫0.00000644426.10%8.17%₫13,044,098,303₫3,602,328,410Solana2 giờ trước

2

David

2

DAVID

₫37.0916.32%3525.20%₫3,708,613,945--Ethereum2 giờ trước

3

Andy

3

ANDY

₫40.513.32%2.99%₫405,089,579,414₫131,840,649,918BNB2 giờ trước

4

OP_CAT(BIP-420)

4

OPCAT

₫3.683.20%19.69%₫3,677,864,958₫15,604,447,866Solana2 giờ trước

5

BOB (SOL)

5

BOB

₫78.3910.03%4.87%₫78,389,229,419₫293,445,957,106Solana2 giờ trước

6

Gecky

6

GECKY

₫277.040.75%24.62%₫19,231,841,849₫2,775,902,629Ethereum3 giờ trước

7

trolls in a memes world

7

TROLLS

₫36.092.32%5.57%₫32,066,227,448₫26,821,369,373Solana3 giờ trước

8

CATLOKI

8

CLOKI

₫0.754947.99%65.22%₫754,906,901₫4,212,371,126Solana3 giờ trước

9

Catsaidmeow

9

MEOW

₫38.749.24%35.67%₫30,128,664,125₫35,854,455,371Solana3 giờ trước

10

Tradehub

10

TRHUB

₫5,083.610.05%0.14%₫508,361,267,798₫92,621,899BNB3 giờ trước

11

Hard To Kill

11

HTK

₫12.054.63%13.93%₫12,054,462,452₫27,593,493,951Ethereum3 giờ trước

12

Owners Casino Online

12

OCO

₫10.835.39%45.19%₫84,241,892,740₫10,576,570,902Solana4 giờ trước

13

FIGHT

13

FIGHT

₫240.182.76%24.10%₫240,175,016,499₫1,028,125,103,264Solana4 giờ trước

14

Grandma

14

GRANDMA

₫235.471.81%12.51%₫235,474,606,297₫40,680,692,215Solana4 giờ trước

15

krazy n.d.

15

KRAZY

₫0.00012186.79%3.83%₫22,822,582,182₫1,221,415,949Ethereum4 giờ trước

16

Hold.fun

16

HFUN

₫637.8720.97%54.08%₫63,787,467,564₫11,799,440,413Ethereum8 giờ trước

17

Baby Bitcoin

17

BBTC

₫283.746.48%48.97%₫5,362,615,574₫2,617,853,669BNB8 giờ trước

18

ICLighthouse DAO

18

ICL

₫2,667.467.42%14.01%₫560,166,417,584₫218,787,588Internet Computer23 giờ trước

19

TRALA

19

TRALA

₫939.831.78%12.69%₫939,830,419,725₫582,048,592Ethereum23 giờ trước

20

Wrapped BONE

20

WBONE

₫14,431.642.33%2.41%₫3,607,909,316,855₫86,543,199Bone ShibaSwap23 giờ trước

21

Trump Card

21

TARD

₫231,763.690.39%21.00%₫231,763,693,368₫9,380,676,929Ethereum1 day ago

22

PeiPei

22

PEIPEI

₫0.032859.46%49.33%₫13,531,859,502₫35,595,400,545Solana1 day ago

23

Public Masterpiece Token

23

PMT

₫1,392.390.01%0.23%₫2,784,771,010,744₫4,320,188,757BNB1 day ago

24

Trump Cash

24

TCASH

₫3,754.830.00%1.62%₫78,851,392,139₫392,117,672Ethereum1 day ago

25

Reflect

25

RFL

₫5,151.020.57%2.27%₫128,775,497,642₫13,283,702,531Base1 day ago

26

THE MAGA MOVEMENT

26

TMAGA

₫0.057460.00%30.95%₫24,172,606,888₫1,064,701,048Ethereum1 day ago

27

LET HIM COOK

27

COOK

₫87.350.39%2.53%₫87,259,573,392₫22,734,865,825Solana1 day ago

28

POPDOG

28

POPDOG

₫44.697.81%60.62%₫44,692,311,511₫93,971,123,007Solana1 day ago

29

OLYMPÉ

29

OLYMPE

₫0.16268.17%32.97%₫81,313,011,333₫27,132,918,371Ethereum1 day ago

30

MTMS Network

30

MTMS

₫36.740.01%0.92%₫220,464,646,700₫4,096,386,201Arbitrum1 day ago

31

FLUFFY

31

FLUFFY

₫5.413.21%29.93%₫5,405,567,354₫24,927,059,390Solana1 day ago

32

Ducky Duck

32

DUCKY

₫0.0025233.51%88.21%₫1,061,298,292₫5,360,067,036Ethereum1 day ago

33

Boys Club

33

BOYS

₫0.0000067324.54%47.52%₫2,832,184,954₫851,746,969Ethereum1 day ago

34

Gnomy

34

GNOMY

₫15.480.72%18.62%₫15,484,801,760₫1,029,939,677Ethereum1 day ago

35

Aark

35

AARK

₫344.961.47%5.96%₫34,495,588,518₫2,337,737,723Arbitrum1 day ago

36

Elephant Penguin

36

PAUL

₫0.0030760.97%57.12%₫1,136,054,388₫648,269,551Ethereum1 day ago

37

Stryke

37

SYK

₫3,116.010.17%0.13%₫311,600,555,113₫6,728,989,952Arbitrum1 day ago

38

Book Of Matt Furie

38

BOM

₫0.010118.85%64.70%₫4,247,862,457₫8,360,005,475Ethereum1 day ago

39

MATT

39

MATT

₫1.470.01%0.20%₫147,363,636,404₫1,817,910,477Ethereum1 day ago

40

FIGHT FIGHT FIGHT

40

FIGHT

₫0.00901538.39%70.28%₫1,824,710,270₫8,932,167,290Solana2 ngày trước

41

WELL3

41

$WELL

₫50.120.51%6.23%₫2,104,964,349,153₫2,461,740,886,686Ethereum2 ngày trước

42

LANDWOLF

42

WOLF

₫0.0...04056
0.63%51.04%₫170,635,290₫416,553,362Solana3 ngày trước

43

Dolphy

43

DOLPHY

₫0.073458.74%37.28%--₫10,480,476,487Ethereum4 ngày trước

44

Crabby

44

CRAB

₫1,176.935.94%30.75%₫81,208,238,404,795₫2,021,241,997Ethereum4 ngày trước

45

SNAKE

45

SNK

₫2,530.400.27%0.32%₫2,532,934,722,174₫370,247,323BNB4 ngày trước

46

rocky

46

ROCKY

₫394.298.15%18.11%₫394,287,975,672₫428,367,249,292Solana4 ngày trước

47

TONKIT

47

TONT

₫224.549.93%23.96%₫22,454,147,133₫462,753,382Ethereum4 ngày trước

48

Patriots Coin

48

PTC

₫758.912.18%18.95%₫13,402,379,798₫8,426,230,790Ethereum4 ngày trước

49

AgoraHub

49

AGA

₫380.900.01%15.88%₫190,449,763,801₫55,546,858Ethereum4 ngày trước

50

POΞ

50

POΞ

₫0.712119.60%32.67%₫712,074,158₫773,991,732Base4 ngày trước

51

Lil Bub

51

BUB

₫35.7815.72%8.24%₫35,778,587,078₫8,134,238,965Solana4 ngày trước

52

Grow

52

GROW

₫348.730.11%0.74%₫17,436,278,446,907₫40,383,164Ethereum4 ngày trước

53

OXM Protocol (new)

53

OXM

₫5,487.650.35%44.95%₫5,487,653,006,818₫152,925,688BNB4 ngày trước

54

First Pepe

54

PEPE1.0

₫3.846.85%37.63%₫3,843,886,288₫2,287,058,206Ethereum4 ngày trước

55

Meow

55

MEOW

₫1.870.09%4.13%₫18,682,835,215₫416,112,280Solana4 ngày trước

56

Ponzio The Cat

56

PONZIO

₫368,794.000.60%2.39%₫104,803,764,117₫3,669,846,337Ethereum4 ngày trước

57

4

57

FOUR

₫58.811.31%6.43%₫235,244,338,770₫17,777,817,399BNB4 ngày trước

58

BILLY

58

BILLY

₫0.47850.00%17.01%₫478,548,254₫34,827,023BNB4 ngày trước

59

Barron Trump

59

BARRON

₫0.0...03282
3.35%21.99%₫138,053,055₫85,565,829Solana5 ngày trước

60

LIL BUB

60

BUB

₫354.472.70%0.31%₫354,422,700,006₫14,342,347,050Solana5 ngày trước

61

Matt Furie

61

MATT

₫0.38718.85%28.16%₫162,847,091,970₫98,820,106,764Ethereum5 ngày trước

62

Resistance Pepe

62

REPE

₫890.862.43%43.87%₫61,843,325,814₫20,611,372Toncoin5 ngày trước

63

Sol Killer

63

DAMN

₫0.48222.37%1.78%₫33,269,203,921₫86,543,199Bone ShibaSwap5 ngày trước

64

Bamboo on Base

64

BAMBOO

₫208.890.01%17.76%₫208,894,988,848₫2,883,867,941Base5 ngày trước

65

Fofar

65

FOFAR

₫1.0214.91%35.43%₫10,236,149,645₫29,753,220,748Solana5 ngày trước

66

Mobile Liquidity

66

MOLI

₫4,461.190.12%4.32%₫93,685,037,004₫1,533,764,475BNB5 ngày trước

67

NICOLAS•PI•RUNES

67

NICOLAS•PI•RUNES

₫8.9813.52%28.28%₫97,911,755,804₫1,893,107,302Bitcoin5 ngày trước

68

OilX Token

68

OILX

₫2,0...20.32
0.34%1.80%₫258,874,314,658₫668,052,517Avalanche5 ngày trước

69

Silver Token

69

XAGX

₫788,023.771.03%1.34%₫197,005,942,903₫1,102,178,357Avalanche5 ngày trước

70

Riser

70

RIS

₫7,046.820.49%9.51%₫7,046,823,600,734₫1,547,142,826Blockchain riêng5 ngày trước

71

LANDLORD RONALD

71

$LANDLORD

₫127.602.73%61.04%₫105,142,243,834₫148,816,629,789Solana6 ngày trước

72

BANKSY

72

BANKSY

₫7.423.62%36.88%₫7,420,981,189₫2,689,319,903Solana6 ngày trước

73

Pepenator

73

NATOR

₫158.440.00%0.04%₫158,440,873--Ethereum6 ngày trước

74

LaunchR

74

LCR

₫190.965.96%5.50%₫190,956,904,189₫1,207,782,800Ethereum6 ngày trước

75

Mini Donald

75

BARRON

₫30.915.43%46.68%₫30,907,363,160₫57,106,838,641Ethereum6 ngày trước

76

Matt Furie's Mellow Man

76

MELLOW

₫573.059.32%1.27%₫39,780,983,783₫5,361,355,493Ethereum6 ngày trước

77

Purple Pepe

77

$PURPE

₫0.401111.59%41.12%₫168,729,556,817₫54,287,152,001Solana6 ngày trước

78

Towelie

78

TOWELI

₫39.832.22%22.63%₫39,830,184,040₫12,891,679,118Ethereum6 ngày trước

79

The Meta DAO

79

META

₫10,...91.57
0.04%1.97%₫211,015,257,512₫283,606,295Solana6 ngày trước

80

BABYTRUMP

80

BABYTRUMP

₫29,731.694.29%28.22%₫2,973,169,227₫4,289,437,795BNB6 ngày trước

81

OPEN Ticketing Ecosystem

81

OPN

₫27.810.01%1.75%₫637,522,603,536₫796,131,694Solana6 ngày trước

82

Junior

82

JUNIOR

₫806.942.19%3.15%₫37,926,242,039₫3,422,366,746Avalanche6 ngày trước

83

jeffry

83

JEFFRY

₫110.1310.36%2.07%₫46,332,455,779₫19,096,518,088Ethereum6 ngày trước

84

Max

84

MAX

₫39.901.21%10.80%₫398,980,460,239₫860,205,173Solana6 ngày trước

85

LocaGo

85

LCG

₫810.040.00%5.53%₫17,010,892,023,545₫1,937,012,501BNB7 ngày trước

86

Dwarfy

86

$DWARFY

₫0.0118451.08%69.49%₫4,980,041,945₫3,814,290,326Ethereum7 ngày trước

87

Don Jr.

87

$DONJR

₫0.011770.00%25.82%₫11,765,293,652₫317,190,640Ethereum7 ngày trước

88

XOXNO

88

XOXNO

₫4,861.452.66%3.31%₫486,145,114,335₫12,611,687,499MultiversX7 ngày trước

89

XRADERS

89

XR

₫7,632.730.44%4.17%₫763,273,193,622₫198,036,994,096BNB7 ngày trước

90

Censored Ai

90

CENS

₫0.00045175.36%7.41%₫5,018,992,504,016₫33,511,158,657BNB7 ngày trước

91

Develocity Finance

91

DEVE

₫473,880.881.60%7.59%₫47,388,087,592,024₫36,745,273,267BNB7 ngày trước

92

Magawincat

92

MAWC

₫16.081.87%13.50%₫13,892,049,119₫1,636,654,155Solana7 ngày trước

93

Gondola

93

GONDOLA

₫0.048691.43%1.75%₫20,484,825,432₫2,283,335,613Ethereum7 ngày trước

94

MAMA BILLY

94

MBILLY

₫0.0...02679
0.94%5.94%₫112,686,555₫37,894,911Solana7 ngày trước

95

Beers

95

BEER

₫19.562.21%150.87%₫880,143,205,725₫9,867,279,480BNB7 ngày trước

96

American Shib

96

SHIBA

₫0.000004950.00%22.01%₫4,950,104,126₫217,938,863Ethereum8 ngày trước

97

Kernel

97

KERN

₫115,496.431.14%3.99%₫327,071,099,512₫8,480,629,625Ethereum8 ngày trước

98

DOGGY

98

DOGGY

₫0.000035010.43%8.23%₫14,728,777,345₫750,687,435Ethereum8 ngày trước

99

Chirpy Boy

99

CHIRPY

₫0.0...01578
0.00%1.62%₫662,919,078₫754,317Ethereum8 ngày trước

100

Gremly

100

GREMLY

₫22.061.53%40.32%₫22,055,104,214₫3,549,637,624Ethereum8 ngày trước
Hiển thị 1 - 100 trong số 500
Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc bằng cách nhấp vào đây.
Đọc thêm