×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  4,941Các thị trường giao dịch:  20,595Vốn Hóa Thị Trường:  $193,352,745,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,823,715,906BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $193,352,745,652Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $58,823,715,906BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%Các loại tiền điện tử:  4,941Các thị trường giao dịch:  20,595

Đồng Tiền Tăng Giá và Rớt Giá Lớn Nhất
Khi khối lượng (24h) tối thiểu là $50.000

Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

  • 1 giờ
  • 24 giờ
  • 7n
  • Đang tải...
* Ở đó Khối lượng (24 giờ) ít nhất là $50.000