Vốn Hóa Thị Trường:

Đồng Tiền Tăng Giá và Rớt Giá Lớn Nhất
Khi khối lượng (24h) tối thiểu là $50.000


Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

* Ở đó Khối lượng (24 giờ) ít nhất là $50.000
Được cập nhật lần cuối: 21/02/2019 19:05 UTC