Vốn Hóa Thị Trường:

Đồng Tiền Tăng Giá và Rớt Giá Lớn Nhất
Khi khối lượng (24h) tối thiểu là $50.000


Đồng tiền tăng giá lớn nhất

Đồng tiền rớt giá lớn nhất

* Ở đó Khối lượng (24 giờ) ít nhất là $50.000
Được cập nhật lần cuối: 20/10/2018 3:09 UTC