×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  2,999Các thị trường giao dịch:  20,420Vốn Hóa Thị Trường:  $216,951,996,637Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,499,669,849BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $216,951,996,637Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,499,669,849BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  2,999Các thị trường giao dịch:  20,420

Poloniex

$18,959,868 USD
2,379 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$5,976,499
$7,968.15
31.52%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$3,440,180
$7,975.37
18.14%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,608,625
$172.55
8.48%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,481,140
$0.292603
7.81%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,003,787
$172.49
5.29%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$831,670
$53.62
4.39%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$697,202
$57.08
3.68%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$690,582
$0.292147
3.64%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$631,348
$0.002709
3.33%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$347,522
$172.95
1.83%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$171,420
$90.82
0.90%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$161,534
$53.79
0.85%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$124,609
$0.063577
0.66%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$114,568
$214.31
0.60%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$114,224
$91.35
0.60%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$94,762
$0.292613
0.50%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$87,004
$1.00
0.46%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$82,605
$2.81
0.44%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$79,411
$2.85
0.42%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$77,817
$0.007807
0.41%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$70,518
$68.15
0.37%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$59,858
$0.002783
0.32%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$54,699
$2.85
0.29%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$49,927
$4.43
0.26%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$49,372
$1.05
0.26%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$45,947
$1.68
0.24%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$45,693
$2.35
0.24%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$45,467
$53.69
0.24%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$44,012
$0.224034
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$43,447
$0.040393
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$43,201
$0.305230
0.23%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$42,460
$0.002151
0.22%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$34,027
$213.76
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$33,951
$36.21
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$33,262
$0.045811
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$30,569
$3.38
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$30,309
$57.45
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$29,961
$0.063352
0.16%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$29,026
$213.62
0.15%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$28,445
$0.143155
0.15%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$26,909
$0.303625
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$25,241
$4.44
0.13%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$21,824
$0.224665
0.12%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$19,090
$90.64
0.10%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$17,493
$57.48
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$16,012
$0.025811
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$14,782
$0.022706
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$10,450
$0.051547
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$9,706
$36.02
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$9,602
$14.18
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$9,382
$0.002765
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
52
$8,086
$0.063796
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$7,091
$0.788341
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
54
$5,978
$0.007622
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$5,968
$2.81
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$5,615
$68.42
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$5,567
$0.002178
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$5,423
$2.85
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$5,248
$0.000398
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$5,172
$4.40
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$4,634
$0.037525
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
62
$4,554
$0.777506
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$4,489
$1.02
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$4,396
$36.33
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$4,359
$8.14
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$3,690
$1.04
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
67
$3,550
$0.029956
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
68
$3,516
$0.318922
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
69
$3,309
$1.68
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$3,132
$0.029000
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2,938
$36.32
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$2,057
$2.81
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1,894
$0.012429
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
74
$1,830
$1.27
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
75
$1,749
$0.224677
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$1,640
$0.012666
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$1,432
$0.083726
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$1,425
$0.025415
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$1,398
$68.25
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$1,389
$0.118789
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$1,377
$0.221384
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$1,226
$0.187306
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$1,023
$8.06
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$838
$0.304010
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$813
$0.848385
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$567
$2.85
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$426
$0.203460
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
88
$365
$0.333023
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
89
$348
$0.045779
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
90
$297
$0.013188
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
91
$280
$0.029989
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
92
$249
$1.21
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
93
$211
$8.20
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
94
$145
$4.41
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
95
$118
$4.79
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.044504
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước
97
$?
$0.836486
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước
98
$?
$0.083170
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước
99
$?
$0.131243
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước
100
$?
$0.006890
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước
101
$?
$0.020914
0.00%
Spot
Percentage
42 giờ trước

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...