Huobi Global

Huobi Global

Khối lượng(24 giờ)

₫23,474,772,744,505.24

33,573 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Chain

₫2,106.83

₫15,099,040,765.48₫17,752,316,371.08

₫1,064,630,739,542

4.54%

601

Gần đây

2

Bitcoin

₫698,333,638.98

₫119,267,294,276.83₫204,260,521,686.83

₫4,835,210,026,236

20.60%

640

Gần đây

3

USDD

₫23,222.08

₫615,302,079.79₫483,721,796.50

₫812,231,462,585

3.46%

394

Gần đây

4

WINkLink

₫3.43

₫302,964,802.15₫2,819,398,491.54

₫391,961,176,926

1.67%

423

Gần đây

5

USDD

₫23,222.08

₫6,159,679,131.42₫29,726,546,383.85

₫639,414,994,633

2.72%

565

Gần đây

6

ApeCoin

₫186,959.14

₫6,308,075,472.06₫9,000,942,239.38

₫345,585,006,994

1.47%

589

Gần đây

7

Ethereum

₫46,951,379.75

₫73,520,489,779.69₫146,738,529,369.77

₫2,113,966,820,750

9.01%

625

Gần đây

8

BitTorrent-New

₫0.02621

₫2,007,090,317.84₫2,710,821,719.56

₫493,263,338,575

2.10%

391

Gần đây

9

Solana

₫1,192,594.44

₫18,974,850,427.63₫13,974,472,092.51

₫519,777,870,341

2.21%

566

Gần đây

10

Gala

₫1,974.32

₫5,196,120,421.98₫6,719,042,788.00

₫215,117,954,564

0.92%

523

Gần đây

11

JUST

₫975.76

₫4,266,863,607.06₫5,241,051,361.11

₫642,724,488,806

2.74%

422

Gần đây

12

APENFT

₫0.01842

₫245,526,712.71₫2,434,643,423.58

₫601,859,276,885

2.56%

394

Gần đây

13

STEPN

₫32,973.58

₫3,805,567,887.28₫5,787,064,384.06

₫487,886,298,326

2.08%

492

Gần đây

14

H2O DAO

₫13,890.84

₫377,812,091.37₫285,550,412.12

₫470,270,038,679

2.00%

355

Gần đây

15

Terra

₫4.15

₫906,281,043.91₫630,920,781.70

₫392,418,758,546

1.67%

338

Gần đây

16

JasmyCoin

₫297.25

₫3,260,819,338.52₫3,514,128,807.57

₫410,008,319,340

1.75%

480

Gần đây

17

Fantom

₫9,961.08

₫3,028,371,662.06₫9,797,532,784.59

₫242,802,291,884

1.03%

446

Gần đây

18

Wonderman Nation

₫891.38

₫10,419,878.47₫9,484,911.18

₫202,559,620,037

0.86%

137

Gần đây

19

Steem

₫6,465.99

₫44,362,564.61₫1,074,133,090.63

₫193,444,252,934

0.82%

240

Gần đây

20

The Sandbox

₫31,682.59

₫8,005,059,642.09₫9,269,378,728.19

₫123,128,840,907

0.52%

553

Gần đây

21

USD Coin

₫23,166.16

₫12,876,740,295.93₫85,601,266,161.72

₫112,217,624,091

0.48%

563

Gần đây

22

Sun (New)

₫205.03

₫2,239,253,589.89₫2,586,484,250.45

₫123,573,379,867

0.53%

372

Gần đây

23

ONSTON

₫1,031.70

₫4,398,841.29₫46,460,438.53

₫97,539,790,406

0.42%

15

Gần đây

24

ABBC Coin

₫2,109.11

₫159,660,679.70₫26,497,891.29

₫113,909,792,516

0.49%

139

Gần đây

25

StreamCoin

₫5,266.51

₫32,467,159.68₫445,331,228.21

₫102,512,156,345

0.44%

262

Gần đây

26

Verasity

₫191.08

₫285,313,164.02₫1,331,494,920.00

₫105,081,573,201

0.45%

368

Gần đây

27

ThunderCore

₫145.68

₫220,488,341.48₫1,146,171,187.41

₫93,663,349,878

0.40%

406

Gần đây

28

Bubblefong

₫637,932.09

₫4,579,842.93₫90,115,964.16

₫89,649,221,288

0.38%

142

Gần đây

29

Hot Cross

₫1,878.84

₫321,812,172.46₫183,413,287.08

₫117,326,178,195

0.50%

298

Gần đây

30

Curve DAO Token

₫28,913.55

₫1,544,301,913.32₫2,127,611,386.23

₫117,294,723,546

0.50%

456

Gần đây

31

TRON

₫1,748.85

₫15,571,038,438.40₫22,041,069,619.27

₫325,429,705,322

1.39%

604

Gần đây

32

ConstitutionDAO

₫785.57

₫626,595,783.35₫2,588,082,313.74

₫302,438,165,400

1.29%

373

Gần đây

33

Immutable X

₫23,044.36

₫1,734,243,822.46₫2,051,293,549.64

₫97,739,896,879

0.42%

395

Gần đây

34

Miracle Universe

₫735.10

₫39,617,790.34₫86,056,427.95

₫191,187,895,184

0.81%

252

Gần đây

35

Adappter Token

₫563.06

₫21,586,171.22₫47,714,541.87

₫186,258,097,933

0.79%

177

Gần đây

36

Huobi Token

₫163,039.18

₫6,653,721,724.71₫2,742,684,482.62

₫186,179,073,726

0.79%

516

Gần đây

37

Orbler

₫516,288.64

₫379,366,710.25₫300,392,213.44

₫185,819,226,460

0.79%

277

Gần đây

38

Polygon

₫15,570.96

₫8,753,806,826.89₫10,167,118,800.19

₫177,383,127,607

0.76%

562

Gần đây

39

Tether

₫23,138.27

₫26,302,847,558.57₫67,045,663,028.97

₫170,194,724,093

0.73%

565

Gần đây

40

Ethereum

₫46,951,379.75

₫11,330,863,940.16₫8,161,608,757.65

₫138,798,304,527

0.59%

580

Gần đây

41

Polkadot

₫237,312.97

₫8,696,749,209.64₫13,170,303,078.90

₫138,522,690,515

0.59%

562

Gần đây

42

Avalanche

₫707,278.84

₫9,713,979,138.98₫12,996,235,505.32

₫136,932,540,173

0.58%

594

Gần đây

43

Aurigami

₫66.51

₫42,247,938.82₫25,669,317.29

₫133,751,481,929

0.57%

115

Gần đây

44

XRP

₫9,735.30

₫11,424,019,623.39₫68,349,511,875.78

₫127,565,327,666

0.54%

551

Gần đây

45

MXC

₫1,952.75

₫204,016,360.91₫840,110,551.58

₫75,633,405,029

0.32%

347

Gần đây

46

Cosmos

₫264,482.98

₫3,311,576,469.75₫5,638,361,845.65

₫74,242,541,237

0.32%

505

Gần đây

47

Polkacity

₫2,031.55

₫347,110,564.56₫381,045,122.07

₫58,310,561,150

0.25%

285

Gần đây

48

Dai

₫23,193.93

₫7,960,810,576.76₫29,120,978,788.09

₫52,714,099,377

0.22%

570

Gần đây

49

Decentraland

₫25,929.45

₫3,585,409,607.39₫7,388,960,722.14

₫50,537,985,614

0.22%

486

Gần đây

50

Bitcoin Cash

₫4,596,805.01

₫7,107,203,950.82₫11,811,908,312.09

₫38,543,720,095

0.16%

545

Gần đây

51

XCAD Network

₫87,419.16

₫77,888,687.95₫103,029,751.50

₫31,547,695,396

0.13%

180

Gần đây

52

Filecoin

₫194,064.02

₫4,220,932,139.74₫7,487,369,572.22

₫84,710,295,186

0.36%

517

Gần đây

53

Victoria VR

₫1,315.45

₫118,984,711.68₫821,717,238.54

₫120,403,195,110

0.51%

226

Gần đây

54

Cardano

₫12,616.83

₫14,724,911,377.39₫16,618,930,566.86

₫83,720,267,272

0.36%

542

Gần đây

55

Chainlink

₫168,379.26

₫11,342,638,187.47₫18,277,612,431.81

₫97,387,694,232

0.41%

553

Gần đây

56

Gods Unchained

₫22,763.55

₫219,159,576.31₫507,171,551.74

₫87,786,434,737

0.37%

259

Gần đây

57

Bit.Store

₫2,936.47

₫670,256,337.16₫5,832,943.88

₫27,861,301,103

0.12%

186

Gần đây

58

Project Galaxy

₫144,050.38

₫4,996,668,157.52₫6,001,204,000.52

₫29,297,998,311

0.12%

377

Gần đây

59

Cronos

₫4,491.56

₫1,644,210,315.15₫2,376,593,083.09

₫27,190,588,715

0.12%

472

Gần đây

60

Algorand

₫10,218.50

₫2,777,368,569.60₫6,194,169,098.64

₫26,263,971,641

0.11%

491

Gần đây

61

Step App

₫4,216.97

₫2,031,337,814.72₫2,245,529,379.88

₫86,887,798,798

0.37%

349

Gần đây

62

Yield Guild Games

₫19,179.08

₫95,463,886.33₫267,150,734.96

₫26,674,793,586

0.11%

261

Gần đây

63

Zilliqa

₫1,423.02

₫1,714,832,551.49₫1,892,705,899.35

₫83,752,494,062

0.36%

448

Gần đây

64

TitanSwap

₫59,187.78

₫21,981,676.18₫15,842,869.04

₫24,832,904,627

0.11%

150

Gần đây

65

DeFine

₫5,631.88

₫126,704,274.01₫293,139,528.66

₫43,357,243,569

0.18%

152

Gần đây

66

OMG Network

₫59,742.04

₫1,792,089,495.43₫2,653,157,689.39

₫26,268,167,517

0.11%

452

Gần đây

67

Numbers Protocol

₫2,290.31

₫32,948,391.41₫26,167,795.43

₫24,196,310,888

0.10%

147

Gần đây

68

Waves

₫136,747.67

₫1,201,187,388.43₫1,834,699,664.34

₫23,367,204,856

0.10%

460

Gần đây

69

Floki Inu

₫0.2423

₫505,933,826.63₫364,022,744.70

₫24,015,702,188

0.10%

194

Gần đây

70

GuildFi

₫11,585.80

₫306,301,127.00₫701,402,273.90

₫23,939,158,431

0.10%

290

Gần đây

71

Monero

₫4,146,500.52

₫2,204,222,504.40₫3,081,560,304.20

₫74,645,933,227

0.32%

479

Gần đây

72

BNB

₫7,410,070.44

₫4,569,051,500.57₫4,844,826,007.02

₫81,060,198,761

0.35%

526

Gần đây

73

Seele-N

₫169.77

₫133,539,620.45₫974,460,392.91

₫74,337,962,755

0.32%

349

Gần đây

74

LooksRare

₫12,420.28

₫150,121,112.26₫2,164,069,204.71

₫74,660,632,206

0.32%

348

Gần đây

75

NEAR Protocol

₫146,726.81

₫3,096,208,438.50₫6,530,735,100.49

₫83,659,296,251

0.36%

501

Gần đây

76

Waves

₫136,747.67

₫526,611,320.24₫565,097,596.80

₫24,387,255,046

0.10%

381

Gần đây

77

Dogecoin

₫1,999.12

₫9,501,805,151.37₫9,054,084,019.71

₫82,172,602,605

0.35%

553

Gần đây

78

Ethereum Name Service

₫294,209.30

₫1,146,206,963.91₫1,715,419,234.02

₫53,782,641,691

0.23%

421

Gần đây

79

TerraUSD

₫1,554.90

₫262,631,517.86₫491,762,184.84

₫62,575,560,463

0.27%

278

Gần đây

80

Litecoin

₫1,671,656.60

₫5,047,776,968.35₫16,148,308,024.19

₫90,257,605,632

0.38%

544

Gần đây

81

PancakeSwap

₫110,215.44

₫1,123,276,390.49₫1,220,723,324.27

₫53,572,703,359

0.23%

393

Gần đây

82

EOS

₫31,379.22

₫1,875,520,938.56₫8,289,034,537.64

₫74,345,592,658

0.32%

535

Gần đây

83

Shiba Inu

₫0.2767

₫8,334,831,292.41₫9,929,237,191.34

₫70,023,614,418

0.30%

356

Gần đây

84

Green Satoshi Token

₫68,026.88

₫1,257,183,694.03₫886,981,636.20

₫69,155,670,187

0.29%

365

Gần đây

85

The Graph

₫3,855.76

₫1,113,292,448.56₫4,957,485,905.15

₫39,895,063,479

0.17%

446

Gần đây

86

Voxies

₫15,873.40

₫11,851,854.86₫892,580,940.45

₫39,254,052,130

0.17%

272

Gần đây

87

NYM

₫13,408.77

₫369,045,918.83₫1,061,104,930.76

₫38,280,995,767

0.16%

334

Gần đây

88

Aave

₫2,212,486.22

₫1,534,173,608.28₫3,622,249,389.57

₫41,696,029,423

0.18%

468

Gần đây

89

Aragon

₫47,427.82

₫83,411,734.75₫729,620,921.87

₫38,991,639,125

0.17%

357

Gần đây

90

Tezos

₫45,840.81

₫3,071,816,475.33₫5,309,107,242.09

₫50,530,189,833

0.22%

446

Gần đây

91

XRP

₫9,735.30

₫3,487,117,984.89₫3,949,344,066.42

₫39,421,058,244

0.17%

468

Gần đây

92

dYdX

₫50,612.92

₫1,177,934,402.74₫1,371,809,756.60

₫31,894,110,514

0.14%

443

Gần đây

93

IoTeX

₫944.30

₫202,614,090.60₫477,943,289.23

₫33,199,491,818

0.14%

341

Gần đây

94

Monero

₫4,146,500.52

₫1,831,529,549.41₫2,251,694,536.75

₫37,797,263,423

0.16%

372

Gần đây

95

Flow

₫66,758.89

₫12,648,428,693.56₫12,332,480,721.37

₫31,905,919,779

0.14%

485

Gần đây

96

SushiSwap

₫33,830.57

₫819,431,281.10₫3,109,816,487.71

₫36,331,754,275

0.15%

443

Gần đây

97

Baby Doge Coin

₫0.00004076

₫53,548,755.82₫31,224,070.70

₫36,199,268,701

0.15%

188

Gần đây

98

Zcash

₫2,539,251.40

₫5,078,892,567.93₫5,200,674,049.20

₫30,053,530,951

0.13%

484

Gần đây

99

Moonbeam

₫28,090.01

₫334,139,775.78₫1,168,550,007.36

₫65,335,872,917

0.28%

369

Gần đây

100

Uniswap

₫124,282.02

₫3,609,839,363.58₫4,206,324,976.23

₫29,941,916,076

0.13%

480

Gần đây