BigONE

$436,023,433 USD
13,778 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$154,134,810
$31,499.69
35.35%
637
Spot
Percentage
Gần đây
2
$77,502,116
$1,298.12
17.77%
447
Spot
Percentage
Gần đây
3
$62,024,650
$1,304.63
14.23%
178
Spot
Percentage
Gần đây
4
$19,474,205
$2.58
4.47%
290
Spot
Percentage
Gần đây
5
$12,651,880
$391.87
2.90%
108
Spot
Percentage
Gần đây
6
$10,419,970
$130.62
2.39%
109
Spot
Percentage
Gần đây
7
$9,207,228
$0.2574
2.11%
242
Spot
Percentage
Gần đây
8
$8,836,997
$393.70
2.03%
114
Spot
Percentage
Gần đây
9
$5,825,074
$131.22
1.34%
113
Spot
Percentage
Gần đây
10
$5,429,081
$0.2588
1.25%
94
Spot
Percentage
Gần đây
11
$4,549,066
$101.21
1.04%
68
Spot
Percentage
Gần đây
12
$4,476,805
$101.75
1.03%
61
Spot
Percentage
Gần đây
13
$3,644,322
$81.70
0.84%
161
Spot
Percentage
Gần đây
14
$3,528,645
$7.85
0.81%
77
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,503,105
$7.89
0.80%
57
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,398,750
$16.95
0.78%
114
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,231,265
$130.81
0.74%
49
Spot
Percentage
Gần đây
18
$3,205,541
$130.20
0.74%
61
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2,836,602
$0.01734
0.65%
42
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2,689,140
$0.01260
0.62%
102
Spot
Percentage
Gần đây
21
$2,531,013
$0.01772
0.58%
38
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,821,058
$0.001473
0.42%
23
Spot
Percentage
Gần đây
23
$1,807,265
$2.59
0.41%
154
Spot
Percentage
Gần đây
24
$1,785,364
$82.16
0.41%
133
Spot
Percentage
Gần đây
25
$1,680,595
$0.02901
0.39%
125
Spot
Percentage
Gần đây
26
$1,597,602
$7.28
0.37%
99
Spot
Percentage
Gần đây
27
$1,494,788
$0.0006818
0.34%
45
Spot
Percentage
Gần đây
28
$1,456,272
$3.29
0.33%
88
Spot
Percentage
Gần đây
29
$1,448,330
$7.31
0.33%
79
Spot
Percentage
Gần đây
30
$1,419,917
$1,390.25
0.33%
56
Spot
Percentage
Gần đây
31
$1,386,651
$0.5616
0.32%
45
Spot
Percentage
Gần đây
32
$1,332,014
$236.82
0.31%
45
Spot
Percentage
Gần đây
33
$1,153,271
$2.57
0.26%
137
Spot
Percentage
Gần đây
34
$1,097,328
$3.29
0.25%
35
Spot
Percentage
Gần đây
35
$926,541
$7.42
0.21%
94
Spot
Percentage
Gần đây
36
$834,016
$281.68
0.19%
84
Spot
Percentage
Gần đây
37
$808,359
$0.5635
0.19%
28
Spot
Percentage
Gần đây
38
$797,452
$3.16
0.18%
89
Spot
Percentage
Gần đây
39
$746,546
$4.53
0.17%
42
Spot
Percentage
Gần đây
40
$743,569
$0.5768
0.17%
60
Spot
Percentage
Gần đây
41
$575,256
$16.09
0.13%
76
Spot
Percentage
Gần đây
42
$568,610
$134.76
0.13%
40
Spot
Percentage
Gần đây
43
$522,102
$0.02848
0.12%
60
Spot
Percentage
Gần đây
44
$442,156
$20.27
0.10%
46
Spot
Percentage
Gần đây
45
$373,594
$0.2556
0.09%
78
Spot
Percentage
Gần đây
46
$352,844
$3.73
0.08%
50
Spot
Percentage
Gần đây
47
$348,639
$16.86
0.08%
128
Spot
Percentage
Gần đây
48
$341,667
$22.40
0.08%
75
Spot
Percentage
Gần đây
49
$278,077
$16.86
0.06%
124
Spot
Percentage
Gần đây
50
$259,903
$13.98
0.06%
138
Spot
Percentage
Gần đây
51
$251,002
$0.2566
0.06%
75
Spot
Percentage
Gần đây
52
$235,109
$134.42
0.05%
21
Spot
Percentage
Gần đây
53
*** $229,712
*** $0.03073
0.05%
6
Spot
Percentage
Gần đây
54
$201,373
$0.2033
0.05%
5
Spot
Percentage
Gần đây
55
$194,165
$29,026.40
0.04%
107
Spot
Percentage
Gần đây
56
$189,318
$0.3015
0.04%
34
Spot
Percentage
Gần đây
57
$184,593
$129.81
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
58
$175,609
$112.00
0.04%
78
Spot
Percentage
Gần đây
59
$170,233
$2.97
0.04%
45
Spot
Percentage
Gần đây
60
$154,372
$0.01295
0.04%
38
Spot
Percentage
Gần đây
61
$135,394
$2.95
0.03%
65
Spot
Percentage
Gần đây
62
$119,950
$22.51
0.03%
74
Spot
Percentage
Gần đây
63
$109,418
$0.02845
0.03%
80
Spot
Percentage
Gần đây
64
$105,823
$0.001477
0.02%
12
Spot
Percentage
Gần đây
65
$100,095
$0.2012
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
66
$98,537
$0.3511
0.02%
17
Spot
Percentage
Gần đây
67
$94,965
$0.03326
0.02%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$92,874
$0.1297
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
69
$87,861
$0.001532
0.02%
13
Spot
Percentage
Gần đây
70
$87,620
$0.001469
0.02%
15
Spot
Percentage
Gần đây
71
$85,027
$164.61
0.02%
66
Spot
Percentage
Gần đây
72
$83,767
$5.53
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
73
$82,815
$165.69
0.02%
63
Spot
Percentage
Gần đây
74
$81,961
$0.8627
0.02%
10
Spot
Percentage
Gần đây
75
$80,754
$1.00
0.02%
147
Spot
Percentage
Gần đây
76
$78,237
$0.001038
0.02%
6
Spot
Percentage
Gần đây
77
$76,286
$0.06915
0.02%
40
Spot
Percentage
Gần đây
78
$70,533
$0.003899
0.02%
11
Spot
Percentage
Gần đây
79
$70,077
$5.11
0.02%
8
Spot
Percentage
Gần đây
80
$69,547
$0.3495
0.02%
18
Spot
Percentage
Gần đây
81
$64,806
$0.2025
0.01%
34
Spot
Percentage
Gần đây
82
$63,938
$5.20
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$56,949
$0.7772
0.01%
27
Spot
Percentage
Gần đây
84
$55,196
$438.50
0.01%
7
Spot
Percentage
Gần đây
85
$50,800
$0.004815
0.01%
52
Spot
Percentage
Gần đây
86
$50,645
$0.09372
0.01%
11
Spot
Percentage
Gần đây
87
$49,851
$0.004852
0.01%
38
Spot
Percentage
Gần đây
88
$46,889
$0.06067
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
89
$44,894
$0.003766
0.01%
37
Spot
Percentage
Gần đây
90
$44,759
$0.06772
0.01%
26
Spot
Percentage
Gần đây
91
$43,668
$0.3361
0.01%
63
Spot
Percentage
Gần đây
92
$42,007
$0.003285
0.01%
16
Spot
Percentage
Gần đây
93
$40,596
$0.3388
0.01%
36
Spot
Percentage
Gần đây
94
$40,517
$0.003282
0.01%
5
Spot
Percentage
Gần đây
95
$40,349
$0.001235
0.01%
9
Spot
Percentage
Gần đây
96
$30,111
$21.90
0.01%
96
Spot
Percentage
Gần đây
97
$25,313
$0.0001612
0.01%
21
Spot
Percentage
Gần đây
98
$22,742
$133.85
0.01%
20
Spot
Percentage
Gần đây
99
$19,947
$0.005346
0.00%
23
Spot
Percentage
Gần đây
100
$19,379
$0.02913
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
101
$17,075
$0.3270
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
102
$15,887
$0.008860
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
103
$15,556
$0.0003604
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
104
*** $13,316
*** $0.002419
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
105
$9,383
$0.009901
0.00%
14
Spot
Percentage
Gần đây
106
$6,984
$0.005380
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
107
$5,567
$0.1059
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
108
$4,100
$0.009866
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
109
$4,084
$0.0004684
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
110
$3,388
$9.97
0.00%
5
Spot
Percentage
Gần đây
111
*** $2,376
*** $0.02152
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
112
$2,219
$0.002215
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
113
*** $1,908
*** $0.01962
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
114
$1,317
$20.02
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
115
$485
$0.001168
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$387
$0.06841
0.00%
33
Spot
Percentage
Gần đây
117
$344
$0.01392
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
118
$344
$0.00009081
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
119
$321
$0.003093
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
120
$221
$0.001139
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
121
$129
$0.009730
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
122
$121
$0.0000002002
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$71
$0.0002185
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
124
$60
$0.004116
0.00%
7
Spot
Percentage
Gần đây
125
$30
$0.1556
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
126
$23
$0.000009493
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
127
$21
$0.1794
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
128
$19
$0.0007123
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
129
$18
$0.1008
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
130
*** $7
*** $0.06006
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
131
*** $6
*** $0.04968
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
132
$5
$0.0009495
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$3
$0.3417
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
134
$3
$0.008865
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
135
$1
$0.01432
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
137
*** $?
*** $0
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
138
*** $?
*** $0
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
139
*** $?
*** $0
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...