OKX

OKX

Khối lượng(24 giờ)

₫29,808,700,229,229.80

43,093 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫45,088,903.18

₫82,514,446,509.91₫124,351,349,361.10

₫3,761,735,351,997

12.62%

642

Gần đây

2

Bitcoin

₫691,164,057.36

₫206,448,003,690.71₫155,252,918,924.25

₫3,865,538,689,114

12.97%

666

Gần đây

3

WINkLink

₫8.26

₫116,066,674.73₫460,332,754.66

₫1,764,855,197,799

5.92%

433

Gần đây

4

Anchor Protocol

₫8,245.66

₫516,998,109.61₫1,099,851,182.45

₫815,095,271,007

2.73%

346

Gần đây

5

TRON

₫1,956.21

₫16,446,037,248.72₫16,320,643,957.87

₫2,081,494,759,946

6.98%

557

Gần đây

6

APENFT

₫0.02008

₫643,566,165.09₫1,781,281,874.42

₫140,407,731,146

0.47%

436

Gần đây

7

Terra

₫3.97

₫939,374,174.42₫3,305,831,418.83

₫1,579,776,959,058

5.30%

470

Gần đây

8

Solana

₫1,111,691.89

₫10,068,294,007.13₫15,068,542,452.78

₫583,715,423,428

1.96%

586

Gần đây

9

The Sandbox

₫33,821.80

₫3,971,879,573.10₫7,247,469,889.40

₫553,489,426,352

1.86%

583

Gần đây

10

Ethereum

₫45,088,903.18

₫33,385,598,349.54₫39,442,936,705.33

₫509,991,698,065

1.71%

583

Gần đây

11

JUST

₫1,013.26

₫1,523,282,219.69₫1,986,065,723.55

₫471,609,283,425

1.58%

487

Gần đây

12

XRP

₫9,478.61

₫7,760,432,609.44₫21,159,112,318.36

₫438,675,378,209

1.47%

627

Gần đây

13

EOS

₫30,764.28

₫7,775,645,718.99₫23,582,636,084.80

₫314,651,145,481

1.06%

592

Gần đây

14

Cardano

₫11,912.44

₫9,177,044,764.91₫9,832,787,017.05

₫206,170,201,417

0.69%

584

Gần đây

15

Ethereum Name Service

₫289,051.99

₫2,887,205,751.30₫3,420,478,658.86

₫144,230,562,242

0.48%

521

Gần đây

16

Kyber Network Crystal v2

₫48,692.74

₫2,552,667,729.53₫4,291,504,018.27

₫121,631,297,556

0.41%

506

Gần đây

17

Fantom

₫9,427.24

₫4,489,299,529.34₫11,243,752,219.84

₫115,721,277,828

0.39%

494

Gần đây

18

TRON

₫1,956.21

₫2,380,273,026.90₫2,757,762,723.27

₫115,362,192,815

0.39%

490

Gần đây

19

STEPN

₫31,784.91

₫5,709,452,942.70₫11,602,638,373.39

₫113,098,919,004

0.38%

565

Gần đây

20

Aave

₫2,429,652.75

₫4,395,738,418.11₫7,151,429,312.16

₫111,803,757,725

0.38%

521

Gần đây

21

Curve DAO Token

₫28,988.46

₫2,161,855,253.12₫3,081,985,630.57

₫110,134,421,059

0.37%

519

Gần đây

22

Tezos

₫50,473.07

₫6,916,399,238.30₫10,427,797,372.62

₫96,973,601,773

0.33%

527

Gần đây

23

DFI.Money

₫18,032,886.85

₫196,576,441.74₫201,509,102.91

₫266,820,172,810

0.90%

288

Gần đây

24

Shiba Inu

₫0.2694

₫5,205,992,074.44₫10,460,710,350.76

₫81,724,502,781

0.27%

405

Gần đây

25

TerraUSD

₫2,287.07

₫557,250,180.16₫1,543,432,001.52

₫1,241,506,984,370

4.16%

362

Gần đây

26

Avalanche

₫636,587.10

₫6,110,831,956.02₫9,509,385,051.69

₫437,891,181,188

1.47%

574

Gần đây

27

Mask Network

₫43,697.12

₫1,276,501,209.99₫2,798,991,369.48

₫85,707,942,150

0.29%

420

Gần đây

28

Everdome

₫642.81

₫1,147,888,673.75₫866,225,108.42

₫418,910,028,145

1.41%

418

Gần đây

29

ConstitutionDAO

₫560.22

₫5,027,576,981.87₫8,622,728,944.52

₫370,557,443,699

1.24%

535

Gần đây

30

Sun (New)

₫220.92

₫2,161,068,946.05₫2,599,162,111.01

₫377,912,906,537

1.27%

387

Gần đây

31

Loopring

₫13,969.70

₫3,645,325,998.25₫5,258,072,121.08

₫274,788,654,431

0.92%

507

Gần đây

32

Ethereum Classic

₫537,097.80

₫6,051,298,450.97₫11,092,751,118.72

₫350,862,367,642

1.18%

574

Gần đây

33

Chainlink

₫161,819.87

₫6,114,387,301.60₫10,241,518,076.62

₫80,671,929,365

0.27%

571

Gần đây

34

Step App

₫2,978.92

₫1,441,662,897.03₫1,082,282,945.82

₫198,136,354,694

0.66%

449

Gần đây

35

Filecoin

₫187,631.04

₫8,743,108,605.64₫14,198,791,809.95

₫289,930,450,988

0.97%

561

Gần đây

36

Astar

₫1,550.06

₫1,219,290,364.06₫1,422,277,942.43

₫297,191,247,249

1.00%

370

Gần đây

37

OKB

₫294,392.00

₫5,888,903,964.63₫3,535,246,983.63

₫54,641,237,195

0.18%

577

Gần đây

38

LooksRare

₫13,398.57

₫352,609,427.03₫1,639,925,078.41

₫71,668,465,588

0.24%

400

Gần đây

39

Bitcoin

₫691,164,057.36

₫6,426,884,838.62₫6,383,040,254.95

₫226,014,290,329

0.76%

585

Gần đây

40

Gods Unchained

₫17,110.46

₫309,679,230.11₫752,004,055.28

₫128,326,710,975

0.43%

379

Gần đây

41

Waves

₫126,726.49

₫1,453,380,754.70₫3,755,854,099.05

₫71,323,366,159

0.24%

502

Gần đây

42

ApeCoin

₫169,183.79

₫8,797,800,455.23₫12,617,107,827.85

₫142,741,496,289

0.48%

596

Gần đây

43

XRP

₫9,478.61

₫1,792,323,738.12₫2,328,774,285.56

₫67,363,613,687

0.23%

437

Gần đây

44

Uniswap

₫127,590.96

₫4,883,680,952.15₫5,746,276,899.62

₫126,367,734,761

0.42%

515

Gần đây

45

Immutable X

₫21,994.34

₫1,450,164,350.08₫3,925,810,503.04

₫71,088,495,247

0.24%

475

Gần đây

46

Zilliqa

₫1,201.13

₫3,198,121,832.55₫3,133,483,124.93

₫77,898,969,063

0.26%

503

Gần đây

47

Dogecoin

₫1,921.12

₫7,520,625,400.83₫13,833,578,869.65

₫128,668,800,533

0.43%

592

Gần đây

48

NEAR Protocol

₫132,551.80

₫8,152,772,117.43₫11,619,458,976.04

₫213,902,341,087

0.72%

570

Gần đây

49

Polkadot

₫228,036.39

₫4,778,512,284.77₫12,275,652,079.12

₫210,593,961,470

0.71%

579

Gần đây

50

SushiSwap

₫37,887.84

₫1,714,934,176.47₫8,146,174,905.55

₫111,228,017,992

0.37%

538

Gần đây

51

Litecoin

₫1,580,686.97

₫8,760,573,269.43₫34,266,027,613.64

₫146,019,050,106

0.49%

569

Gần đây

52

USD Coin

₫23,203.56

₫124,863,440,442.12₫241,880,944,396.83

₫122,106,878,640

0.41%

603

Gần đây

53

Zcash

₫2,224,042.84

₫4,638,000,213.65₫5,471,380,595.29

₫109,031,763,490

0.37%

517

Gần đây

54

yearn.finance

₫198,155,440.05

₫586,941,159.31₫7,464,814,060.58

₫114,241,913,134

0.38%

508

Gần đây

55

Cosmos

₫250,440.89

₫5,945,127,181.87₫7,283,197,235.34

₫113,612,839,029

0.38%

546

Gần đây

56

Decentraland

₫25,039.37

₫3,549,592,563.14₫6,405,236,578.12

₫101,775,709,730

0.34%

558

Gần đây

57

Cronos

₫10,489.20

₫9,611,106.58₫67,612,797.82

₫96,708,467,424

0.32%

281

Gần đây

58

Bitcoin SV

₫1,230,969.43

₫6,991,411,241.23₫4,779,972,998.31

₫86,104,807,602

0.29%

501

Gần đây

59

BitTorrent-New

₫0.02609

₫1,463,275,780.96₫1,650,196,963.34

₫85,284,983,002

0.29%

435

Gần đây

60

Ethereum Classic

₫986,017.52

₫168,921,172.04₫173,586,041.26

₫88,003,102,711

0.30%

371

Gần đây

61

Axie Infinity

₫491,540.47

₫2,916,906,161.03₫6,074,853,285.91

₫78,453,311,334

0.26%

518

Gần đây

62

Gala

₫1,880.95

₫5,798,802,632.85₫6,334,967,534.94

₫98,365,976,755

0.33%

528

Gần đây

63

dYdX

₫47,707.52

₫1,724,710,286.14₫4,164,175,353.15

₫57,004,797,370

0.19%

443

Gần đây

64

Moonbeam

₫30,100.66

₫279,877,216.93₫677,144,743.34

₫63,602,077,764

0.21%

391

Gần đây

65

The Graph

₫3,470.27

₫2,107,167,993.77₫4,655,619,725.61

₫68,621,398,202

0.23%

416

Gần đây

66

DEAPcoin

₫394.09

₫478,029,932.16₫126,632,793.24

₫71,058,427,648

0.24%

198

Gần đây

67

Bitcoin Cash

₫4,428,051.98

₫9,293,054,245.67₫17,910,089,312.41

₫154,303,406,775

0.52%

606

Gần đây

68

Baby Doge Coin

₫0.00003521

₫798,788,628.44₫517,791,308.36

₫57,398,216,103

0.19%

414

Gần đây

69

Polygon

₫15,144.47

₫4,717,878,399.25₫6,379,102,972.28

₫147,557,598,183

0.50%

533

Gần đây

70

Monero

₫4,627,743.97

₫3,599,918,931.13₫1,766,127,034.34

₫183,483,464,668

0.62%

531

Gần đây

71

Mirror Protocol

₫9,295.78

₫139,350,227.09₫619,958,251.01

₫132,964,951,156

0.45%

261

Gần đây

72

Bitcoin

₫691,191,193.75

₫11,520,359,344.13₫9,862,485,882.81

₫52,304,879,618

0.18%

559

Gần đây

73

Celo

₫34,266.89

₫1,142,924,892.35₫1,832,603,820.23

₫50,467,686,951

0.17%

445

Gần đây

74

Ethereum

₫45,088,903.18

₫3,952,763,174.80₫4,752,696,678.41

₫50,972,717,173

0.17%

549

Gần đây

75

Solana

₫1,112,912.37

₫2,353,908,993.24₫5,135,496,331.07

₫43,712,424,352

0.15%

522

Gần đây

76

IOST

₫396.70

₫1,538,653,118.57₫3,058,340,963.52

₫35,950,818,859

0.12%

505

Gần đây

77

Compound

₫1,503,783.74

₫2,768,545,139.64₫3,367,552,519.34

₫34,574,143,432

0.12%

468

Gần đây

78

Neo

₫270,592.00

₫4,135,882,100.62₫4,806,016,881.40

₫39,898,503,757

0.13%

506

Gần đây

79

Chia

₫795,820.81

₫583,424,604.54₫593,758,792.85

₫31,970,582,437

0.11%

408

Gần đây

80

OMG Network

₫58,294.89

₫2,293,611,813.25₫4,027,759,818.07

₫40,818,507,780

0.14%

445

Gần đây

81

Flow

₫62,914.58

₫2,679,964,875.45₫5,414,913,465.75

₫36,595,120,798

0.12%

484

Gần đây

82

NuCypher

₫12,861.36

₫18,466,626.20₫54,943,131.00

₫34,829,025,716

0.12%

246

Gần đây

83

Stellar

₫3,061.89

₫4,000,081,377.86₫4,309,385,917.02

₫28,842,716,710

0.10%

527

Gần đây

84

Status

₫937.10

₫140,075,157.67₫159,888,366.56

₫30,242,508,683

0.10%

297

Gần đây

85

Dash

₫1,462,339.23

₫2,642,483,758.12₫4,053,818,361.07

₫31,771,613,481

0.11%

473

Gần đây

86

Perpetual Protocol

₫29,510.05

₫482,748,316.71₫349,211,184.89

₫29,053,971,408

0.10%

323

Gần đây

87

Bitcoin Cash

₫7,795,368.04

₫600,192,805.63₫392,180,479.96

₫45,920,196,479

0.15%

389

Gần đây

88

Cronos

₫4,282.97

₫1,452,852,424.35₫1,901,797,858.01

₫26,910,953,964

0.09%

488

Gần đây

89

Klaytn

₫10,695.94

₫1,980,417,272.89₫2,281,589,677.92

₫26,933,257,954

0.09%

414

Gần đây

90

MixTrust

₫28.24

₫31,339,587.38₫732,049,350.67

₫34,392,552,838

0.12%

272

Gần đây

91

Kusama

₫1,841,074.53

₫1,714,610,875.13₫2,573,953,627.70

₫31,172,922,024

0.10%

481

Gần đây

92

Internet Computer

₫180,815.68

₫2,042,608,173.58₫4,741,123,212.66

₫45,822,507,896

0.15%

351

Gần đây

93

Chiliz

₫2,792.44

₫1,875,968,399.38₫2,914,046,808.71

₫28,847,339,156

0.10%

480

Gần đây

94

Acala Token

₫9,029.14

₫168,846,906.74₫405,806,025.03

₫28,164,263,713

0.09%

336

Gần đây

95

Ethereum

₫45,038,987.89

₫8,102,617,920.36₫7,112,333,370.52

₫29,849,099,121

0.10%

509

Gần đây

96

Solana

₫1,545,319.05

₫19,456,106.26₫16,607,947.73

₫28,575,569,415

0.10%

138

Gần đây

97

Synthetix

₫60,387.80

₫1,414,847,501.77₫1,616,778,171.91

₫26,264,357,552

0.09%

441

Gần đây

98

Elrond

₫1,990,131.55

₫1,404,406,731.04₫2,085,247,553.20

₫26,927,479,081

0.09%

475

Gần đây

99

Ethereum Classic

₫537,097.80

₫1,026,960,575.37₫2,007,926,139.21

₫26,301,923,356

0.09%

469

Gần đây

100

Algorand

₫9,383.83

₫2,881,441,548.00₫5,841,659,114.91

₫49,757,773,468

0.17%

519

Gần đây