OKX

OKX

Khối lượng(24 giờ)

₫41,418,153,700,925.91

75,579 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

WINkLink

₫8.33

₫104,499,005.21₫414,454,149.21

₫1,780,136,831,566

4.30%

435

Gần đây

2

Ethereum

₫43,176,079.12

₫117,904,223,009.50₫108,777,593,811.47

₫7,152,410,117,388

17.27%

652

Gần đây

3

Bitcoin

₫547,835,838.19

₫137,286,698,911.20₫196,104,254,342.61

₫5,772,223,858,209

13.94%

690

Gần đây

4

Bitcoin

₫547,846,130.76

₫12,210,063,369.11₫19,301,027,329.08

₫449,598,222,640

1.09%

604

Gần đây

5

Gala

₫1,465.60

₫4,377,733,831.36₫4,942,133,959.03

₫406,607,808,400

0.98%

551

Gần đây

6

Filecoin

₫192,315.49

₫12,194,943,495.84₫12,079,495,616.91

₫725,214,932,136

1.75%

586

Gần đây

7

Optimism

₫31,654.70

₫4,470,235,007.85₫8,881,277,821.25

₫589,609,912,516

1.42%

563

Gần đây

8

Ethereum Classic

₫950,647.50

₫25,387,172,957.16₫35,433,180,656.88

₫1,138,041,895,256

2.75%

616

Gần đây

9

EOS

₫33,800.90

₫7,974,214,367.69₫21,449,288,943.07

₫721,846,356,941

1.74%

597

Gần đây

10

Shiba Inu

₫0.3492

₫12,760,468,710.84₫14,836,406,808.10

₫543,045,128,832

1.31%

431

Gần đây

11

NEAR Protocol

₫120,322.98

₫7,412,000,173.17₫8,640,177,259.37

₫399,210,296,294

0.96%

541

Gần đây

12

Bitcoin

₫548,301,342.96

₫5,443,324,368.18₫4,571,807,238.11

₫368,919,946,890

0.89%

571

Gần đây

13

The Sandbox

₫28,530.19

₫4,252,185,566.48₫7,072,044,299.74

₫370,227,677,791

0.89%

572

Gần đây

14

Celsius

₫66,160.09

₫812,973,460.33₫2,096,892,113.62

₫330,502,889,980

0.80%

458

Gần đây

15

Aave

₫2,341,394.84

₫5,164,537,112.99₫5,922,290,240.81

₫312,662,042,963

0.75%

579

Gần đây

16

Wrapped Bitcoin

₫547,562,004.53

₫1,883,244,315.02₫1,259,111,465.92

₫371,349,824,988

0.90%

535

Gần đây

17

STEPN

₫22,793.73

₫3,010,131,653.04₫7,923,908,057.63

₫297,958,361,925

0.72%

538

Gần đây

18

Fantom

₫8,264.16

₫2,560,130,506.96₫5,358,110,166.86

₫187,837,614,651

0.45%

496

Gần đây

19

Chiliz

₫5,235.84

₫3,857,250,992.77₫5,534,903,309.58

₫1,355,172,855,565

3.27%

549

Gần đây

20

Ethereum

₫43,174,357.62

₫15,564,549,664.80₫18,034,930,795.19

₫806,778,425,634

1.95%

609

Gần đây

21

Dogecoin

₫1,900.22

₫8,412,784,346.75₫20,746,989,285.55

₫624,950,551,780

1.51%

578

Gần đây

22

XRP

₫8,776.02

₫8,965,408,238.07₫44,851,873,665.56

₫701,198,245,358

1.69%

616

Gần đây

23

Cardano

₫12,624.67

₫12,081,002,476.14₫12,276,813,726.01

₫395,246,450,290

0.95%

587

Gần đây

24

Kusama

₫1,294,039.59

₫1,332,984,648.42₫1,532,287,498.44

₫58,768,829,641

0.14%

456

Gần đây

25

Cosmos

₫278,350.75

₫3,277,881,921.75₫7,890,672,815.13

₫388,353,956,703

0.94%

559

Gần đây

26

Polkadot

₫198,541.11

₫5,739,168,163.77₫8,605,060,793.46

₫319,980,720,818

0.77%

576

Gần đây

27

TRON

₫1,596.43

₫9,002,265,419.97₫16,956,299,492.42

₫260,875,891,752

0.63%

576

Gần đây

28

Solana

₫957,247.59

₫14,436,992,443.26₫27,101,511,316.69

₫403,909,292,864

0.98%

539

Gần đây

29

Ethereum Name Service

₫351,302.84

₫1,966,341,399.28₫1,773,772,371.08

₫248,943,233,504

0.60%

426

Gần đây

30

Litecoin

₫1,424,871.23

₫11,185,456,908.10₫18,598,983,152.98

₫232,752,213,925

0.56%

572

Gần đây

31

Waves

₫131,650.80

₫1,589,576,321.73₫2,594,570,725.05

₫193,734,402,557

0.47%

511

Gần đây

32

Monero

₫3,985,333.00

₫472,064,114.05₫2,309,263,840.67

₫274,368,449,979

0.66%

460

Gần đây

33

Harmony

₫652.05

₫776,021,607.61₫803,797,072.06

₫82,114,333,572

0.20%

421

Gần đây

34

Shiba Inu

₫0.3492

₫1,083,515,967.87₫1,090,231,172.68

₫81,711,930,434

0.20%

408

Gần đây

35

Beacon ETH

₫41,902,635.57

₫124,062,278.97₫531,859,825.72

₫420,113,052,766

1.01%

419

Gần đây

36

Step App

₫2,537.06

₫580,742,671.09₫577,539,662.51

₫75,379,834,844

0.18%

375

Gần đây

37

Ethereum

₫43,175,361.85

₫30,662,526,535.48₫22,049,308,774.54

₫227,009,769,813

0.55%

577

Gần đây

38

JUST

₫774.46

₫692,162,733.76₫950,047,829.18

₫197,228,187,328

0.48%

456

Gần đây

39

Uniswap

₫188,664.37

₫4,282,433,570.47₫7,445,776,055.25

₫230,036,157,347

0.56%

545

Gần đây

40

Optimism

₫31,657.95

₫779,833,497.10₫237,716,097.17

₫212,431,560,869

0.51%

422

Gần đây

41

Flow

₫61,905.13

₫4,307,058,986.24₫7,718,734,161.68

₫181,422,282,148

0.44%

477

Gần đây

42

All Sports

₫337.66

₫560,907,982.94₫548,525,612.81

₫155,486,428,573

0.38%

314

Gần đây

43

dYdX

₫44,749.57

₫3,672,704,386.93₫5,229,685,921.55

₫123,556,239,162

0.30%

443

Gần đây

44

Decentraland

₫22,906.07

₫3,435,236,115.77₫8,092,421,449.96

₫140,921,214,285

0.34%

544

Gần đây

45

NEAR Protocol

₫120,434.55

₫1,315,115,964.31₫989,840,832.57

₫125,610,477,937

0.30%

467

Gần đây

46

Dogecoin

₫1,900.83

₫1,800,071,424.66₫1,830,343,299.81

₫155,152,911,039

0.37%

486

Gần đây

47

Chainlink

₫191,683.56

₫5,769,752,717.03₫14,344,089,816.22

₫126,512,928,802

0.31%

573

Gần đây

48

DFI.Money

₫33,271,960.23

₫825,746,476.61₫1,119,257,595.42

₫151,295,199,102

0.37%

475

Gần đây

49

Polygon

₫20,972.85

₫7,549,747,841.23₫9,441,748,750.71

₫133,534,604,340

0.32%

580

Gần đây

50

ApeCoin

₫144,565.45

₫6,071,590.08₫14,304,058.67

₫177,199,077,179

0.43%

589

Gần đây

51

ConstitutionDAO

₫608.29

₫1,810,848,875.77₫3,087,645,120.95

₫179,616,173,342

0.43%

468

Gần đây

52

The Sandbox

₫28,549.96

₫399,062,775.37₫416,312,165.08

₫157,637,934,037

0.38%

418

Gần đây

53

Zcash

₫1,778,046.44

₫7,580,181,953.74₫7,512,665,926.81

₫141,261,430,593

0.34%

527

Gần đây

54

APENFT

₫0.01446

₫233,957,689.99₫792,017,730.29

₫123,706,729,603

0.30%

410

Gần đây

55

Avalanche

₫605,710.70

₫9,051,474,848.16₫10,032,532,805.86

₫152,464,589,146

0.37%

476

Gần đây

56

Curve DAO Token

₫28,038.69

₫2,175,672,984.51₫2,119,843,867.55

₫132,325,084,995

0.32%

423

Gần đây

57

Bitcoin Cash

₫3,120,767.57

₫3,647,058,923.99₫21,614,097,388.84

₫116,600,839,548

0.28%

575

Gần đây

58

USD Coin

₫23,404.59

₫245,432,471,044.20₫251,144,250,507.16

₫168,494,875,114

0.41%

604

Gần đây

59

Saitama V2

₫67.69

₫20,961,265.80₫118,744,186.76

₫114,748,769,730

0.28%

195

Gần đây

60

Cosmos

₫278,267.93

₫748,242,554.19₫590,360,978.71

₫122,349,742,374

0.30%

444

Gần đây

61

Uniswap

₫188,702.63

₫826,638,497.50₫296,780,882.86

₫110,217,636,025

0.27%

419

Gần đây

62

XANA

₫1,030.27

₫25,859,571.75-

₫113,824,071,323

0.27%

159

Gần đây

63

Terra

₫44,747.23

₫3,005,564,516.12₫3,136,337,109.23

₫106,773,658,487

0.26%

571

Gần đây

64

Monero

₫3,987,258.81

₫981,409,346.47₫1,331,994,559.98

₫107,417,012,953

0.26%

411

Gần đây

65

OKB

₫490,162.26

₫5,957,559,461.65₫5,639,110,383.72

₫108,300,101,723

0.26%

515

Gần đây

66

Zilliqa

₫1,013.18

₫1,738,611,469.87₫1,997,489,800.03

₫99,827,690,190

0.24%

493

Gần đây

67

Cronos

₫10,580.03

₫7,513,493.90₫52,856,384.39

₫97,545,852,487

0.24%

283

Gần đây

68

Ethereum

₫43,216,417.59

₫4,240,703,251.20₫3,598,755,506.87

₫103,996,552,534

0.25%

560

Gần đây

69

yearn.finance

₫259,346,223.51

₫1,888,968,094.76₫5,737,706,457.63

₫104,338,437,493

0.25%

520

Gần đây

70

Internet Computer

₫173,193.94

₫2,110,817,948.59₫5,256,216,530.89

₫104,184,461,940

0.25%

381

Gần đây

71

Casper

₫762.29

₫467,931,784.69₫1,279,575,258.56

₫101,240,727,015

0.24%

416

Gần đây

72

Loopring

₫9,928.23

₫1,722,488,233.64₫5,084,174,120.23

₫104,954,855,203

0.25%

499

Gần đây

73

Theta Network

₫32,977.06

₫1,397,456,792.97₫3,362,232,389.65

₫66,985,620,045

0.16%

439

Gần đây

74

Cardano

₫12,616.61

₫1,538,997,194.72₫1,543,238,983.21

₫96,206,261,474

0.23%

500

Gần đây

75

Elrond

₫1,359,572.43

₫1,688,021,531.14₫2,030,068,392.95

₫85,631,016,742

0.21%

497

Gần đây

76

Solana

₫957,906.34

₫1,267,423,502.45₫1,048,126,767.13

₫98,510,637,640

0.24%

478

Gần đây

77

Wing Finance

₫300,046.80

₫519,670,943.31₫309,557,746.50

₫62,648,257,530

0.15%

370

Gần đây

78

Kyber Network Crystal v2

₫38,926.51

₫1,143,249,152.54₫2,378,773,368.75

₫95,678,249,115

0.23%

489

Gần đây

79

Ethereum Classic

₫994,555.30

₫298,935,409.42₫307,190,707.30

₫88,765,109,242

0.21%

373

Gần đây

80

Everdome

₫94.79

₫1,744,003,065.17₫567,083,282.09

₫68,215,488,521

0.16%

332

Gần đây

81

Bitcoin SV

₫1,398,892.14

₫4,894,314,953.72₫8,592,332,139.22

₫80,027,902,203

0.19%

521

Gần đây

82

JUST

₫775.12

₫149,917,209.19₫202,440,418.23

₫68,163,663,523

0.16%

343

Gần đây

83

Zebec Protocol

₫616.48

₫56,058,582.10₫279,118,841.85

₫94,257,032,837

0.23%

269

Gần đây

84

Waves

₫131,644.84

₫682,788,360.82₫849,467,548.50

₫70,762,697,856

0.17%

414

Gần đây

85

Synthetix

₫82,782.02

₫2,063,954,492.95₫1,377,739,123.63

₫75,797,028,610

0.18%

467

Gần đây

86

Ontology

₫6,555.62

₫692,562,097.01₫914,066,289.21

₫79,436,447,875

0.19%

398

Gần đây

87

Aave

₫2,342,693.00

₫1,055,337,717.52₫732,148,102.21

₫95,997,161,224

0.23%

449

Gần đây

88

Polkadot

₫198,672.54

₫1,177,048,024.74₫1,825,795,227.87

₫95,674,604,582

0.23%

477

Gần đây

89

Celer Network

₫545.09

₫458,390,151.63₫985,692,788.07

₫63,379,308,445

0.15%

412

Gần đây

90

Zcash

₫1,777,965.91

₫1,201,726,120.19₫1,135,818,282.21

₫71,202,331,147

0.17%

413

Gần đây

91

Axie Infinity

₫399,984.38

₫779,162,589.83₫5,013,829,535.44

₫82,734,152,627

0.20%

426

Gần đây

92

Algorand

₫8,034.79

₫3,747,239,094.76₫6,385,160,327.64

₫90,665,719,103

0.22%

503

Gần đây

93

Klaytn

₫6,532.22

₫241,589,196.40₫609,792,049.54

₫79,050,484,046

0.19%

368

Gần đây

94

Horizen

₫448,431.88

₫1,128,921,391.22₫1,179,122,257.94

₫78,777,062,176

0.19%

404

Gần đây

95

Yield Guild Games

₫16,144.48

₫578,034,094.97₫759,209,932.14

₫59,205,622,479

0.14%

395

Gần đây

96

Tellor

₫887,033.83

₫1,171,883,706.83₫1,449,194,849.22

₫104,143,572,861

0.25%

461

Gần đây

97

UMA

₫76,533.00

₫328,325,708.02₫485,933,612.52

₫94,987,697,484

0.23%

396

Gần đây

98

Enjin Coin

₫15,203.62

₫918,269,505.94₫1,429,571,027.57

₫63,622,409,702

0.15%

453

Gần đây

99

Litecoin

₫1,425,040.73

₫1,821,005,790.48₫1,704,302,215.00

₫61,759,966,530

0.15%

504

Gần đây

100

LooksRare

₫7,791.39

₫841,453,448.07₫1,550,149,889.22

₫60,012,921,883

0.14%

434

Gần đây