Gemini

Gemini

Khối lượng(24 giờ)

₫2,013,089,120,964.04

4,517 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫24,303,539.86

₫136,223,230,526.58₫100,451,172,998.55

₫583,949,178,688

29.01%

697

Gần đây

2

USD Coin

₫23,304.54

₫55,530,738,192.37₫52,398,498,777.20

₫149,803,997,189

7.44%

768

Gần đây

3

Solana

₫752,748.01

₫14,372,056,539.54₫29,096,153,733.28

₫132,442,786,361

6.58%

626

Gần đây

4

Ethereum

₫24,217,093.85

₫3,801,143,459.75₫4,358,478,996.37

₫18,159,818,567

0.90%

572

Gần đây

5

Dai

₫23,295.91

₫12,917,869,948.11₫3,020,434,933.00

₫21,676,876,695

1.08%

607

Gần đây

6

Bitcoin

₫445,560,857.37

₫101,978,058,562.18₫39,615,522,719.18

₫832,887,403,918

41.37%

688

Gần đây

7

Polygon

₫10,892.99

₫4,430,656,330.35₫9,012,291,803.89

₫17,769,078,039

0.88%

591

Gần đây

8

Litecoin

₫1,176,613.08

₫3,246,826,226.53₫5,544,008,086.13

₫17,818,200,035

0.89%

555

Gần đây

9

ApeCoin

₫103,396.51

₫5,885,459,079.96₫8,110,641,058.09

₫16,000,822,921

0.79%

557

Gần đây

10

Ethereum

₫24,298,138.89

₫3,014,390,842.16₫3,196,348,508.44

₫12,375,131,936

0.61%

546

Gần đây

11

Chainlink

₫141,946.90

₫6,270,610,021.85₫4,776,594,703.40

₫15,370,491,530

0.76%

533

Gần đây

12

Ethereum

₫24,330,888.92

₫20,177,857,192.70₫14,160,149,003.06

₫11,881,508,625

0.59%

607

Gần đây

13

Amp

₫213.97

₫343,756,876.78₫1,136,186,250.73

₫11,445,010,035

0.57%

402

Gần đây

14

1inch Network

₫14,668.04

₫576,006,282.66₫582,328,233.16

₫963,181,756

0.05%

452

Gần đây

15

Bancor

₫11,090.18

₫592,651,666.29₫652,056,560.97

₫934,709,744

0.05%

371

Gần đây

16

Balancer

₫105,116.67

₫820,328,428.98₫828,100,098.97

₫806,024,905

0.04%

430

Gần đây

17

Fantom

₫5,624.34

₫1,703,445,461.59₫2,080,303,599.14

₫9,898,020,535

0.49%

496

Gần đây

18

Cryptex Finance

₫93,257.31

₫112,695,531.65₫224,482,714.08

₫494,836,572

0.02%

350

Gần đây

19

Compound

₫1,079,649.72

₫56,069,996.75₫8,782,237,888.29

₫670,033,784

0.03%

439

Gần đây

20

SushiSwap

₫22,376.16

₫919,394,073.50₫6,016,503,429.24

₫860,819,430

0.04%

497

Gần đây

21

Injective

₫27,713.81

--

₫434,254,994

0.02%

2

Gần đây

22

Merit Circle

₫16,152.79

₫104,606,261.02₫2,450,948.75

₫422,910,918

0.02%

262

Gần đây

23

Bitcoin

₫446,562,293.80

₫3,176,195,047.53₫3,176,069,529.06

₫10,779,163,420

0.54%

556

Gần đây

24

BarnBridge

₫62,289.64

₫52,725,097.71₫66,360,171.37

₫399,489,581

0.02%

292

Gần đây

25

SKALE Network

₫1,031.40

₫180,200,195.07₫23,867,982.38

₫390,651,269

0.02%

288

Gần đây

26

Audius

₫7,831.66

₫990,716,966.09₫444,395,512.43

₫391,270,994

0.02%

319

Gần đây

27

Ethereum Name Service

₫193,507.17

₫821,104,130.34₫820,994,316.92

₫377,496,596

0.02%

439

Gần đây

28

Curve DAO Token

₫17,392.80

₫941,460,646.38₫1,019,659,717.90

₫7,273,877,281

0.36%

440

Gần đây

29

The Sandbox

₫23,790.99

₫891,819,656.10₫793,516,060.26

₫9,590,519,950

0.48%

454

Gần đây

30

Gemini Dollar

₫23,255.33

₫6,964,733,296.23₫4,264,661,841.88

₫9,698,532,015

0.48%

517

Gần đây

31

Dogecoin

₫1,561.90

₫1,613,192,851.47₫8,177,625,310.19

₫9,108,771,793

0.45%

524

Gần đây

32

MetisDAO

₫447,290.11

₫265,337,559.36₫398,367,288.57

₫90,668,272

0.00%

242

Gần đây

33

Dogecoin

₫1,565.49

₫599,147,089.82₫1,254,152,162.23

₫179,427,116

0.01%

356

Gần đây

34

Litecoin

₫1,179,029.78

₫8,294,059.94₫6,488,959.23

₫73,495,790

0.00%

125

Gần đây

35

Tokemak

₫24,077.68

₫28,927,291.24₫31,501,880.99

₫52,302,998

0.00%

160

Gần đây

36

Goldfinch

₫26,595.00

₫23,128,702.64₫55,172,982.10

₫40,656,979

0.00%

180

Gần đây

37

Rally

₫880.60

₫118,813,753.32₫111,270,886.10

₫49,084,302

0.00%

306

Gần đây

38

Ethereum

₫24,220,460.89

₫2,171,964,976.41₫2,992,856,726.27

₫9,249,029,066

0.46%

527

Gần đây

39

Basic Attention Token

₫9,518.26

--

₫30,661,660

0.00%

58

Gần đây

40

Orchid

₫2,355.03

₫25,131,760.84₫24,509,709.40

₫36,276,851

0.00%

173

Gần đây

41

Wrapped Centrifuge

₫5,547.42

₫24,422,265.63₫26,735,755.89

₫31,407,037

0.00%

61

Gần đây

42

Mask Network

₫36,128.17

₫151,564,542.63₫5,481,847.81

₫16,488,073

0.00%

288

Gần đây

43

Filecoin

₫122,369.62

₫626,259,892.93₫3,510,807,489.36

₫6,362,764,164

0.32%

454

Gần đây

44

Aave

₫1,308,588.14

₫1,597,781,155.36₫11,294,383,931.47

₫3,562,062,322

0.18%

515

Gần đây

45

Ethereum

₫24,247,154.42

₫591,131,772.35₫501,887,608.68

₫3,196,741,106

0.16%

447

Gần đây

46

STEPN

₫18,227.48

₫3,005,569,559.16₫18,117,684,557.17

₫6,835,016,646

0.34%

459

Gần đây

47

Shiba Inu

₫0.2331

₫1,471,873,596.91₫1,505,915,420.27

₫4,988,711,619

0.25%

509

Gần đây

48

Uniswap

₫114,677.82

₫8,007,156,113.87₫3,945,288,609.98

₫5,431,304,895

0.27%

522

Gần đây

49

Bitcoin Cash

₫2,364,181.15

₫613,180,493.04₫18,119,483,413.18

₫5,564,203,416

0.28%

528

Gần đây

50

Decentraland

₫19,116.47

₫1,282,151,105.85₫1,441,723,857.14

₫2,787,144,022

0.14%

492

Gần đây

51

Storj

₫15,229.07

₫1,355,001,671.59₫1,090,100,759.07

₫6,296,091,440

0.31%

461

Gần đây

52

UMA

₫57,714.18

₫728,725,224.47₫734,578,164.75

₫6,427,027,523

0.32%

448

Gần đây

53

yearn.finance

₫123,992,362.76

₫1,111,716,400.93₫5,826,861,367.74

₫2,775,617,393

0.14%

481

Gần đây

54

Tezos

₫33,174.99

₫1,471,762,945.36₫8,563,907,517.10

₫3,004,751,659

0.15%

603

Gần đây

55

PAX Gold

₫42,149,692.89

₫9,000,226,106.25₫6,262,248,790.61

₫5,204,391,572

0.26%

531

Gần đây

56

Gala

₫1,205.28

₫757,347,361.12₫228,389,372.34

₫1,382,111,007

0.07%

423

Gần đây

57

Radicle

₫36,804.12

₫70,439,423.32₫13,158,768.75

₫1,118,414,217

0.06%

247

Gần đây

58

Fetch.ai

₫1,784.27

₫164,360,217.48₫183,374,797.19

₫1,229,219,302

0.06%

350

Gần đây

59

Ren

₫2,638.99

₫837,909,688.68₫829,595,362.27

₫2,611,637,729

0.13%

449

Gần đây

60

The Graph

₫2,125.74

₫1,600,427,466.93₫9,753,094,009.51

₫1,685,450,669

0.08%

496

Gần đây

61

Maker

₫20,662,985.25

₫1,137,607,773.94₫1,148,132,968.50

₫1,696,688,276

0.08%

460

Gần đây

62

Keep3rV1

₫2,910,066.22

₫99,648,590.13₫192,906,390.01

₫1,127,437,908

0.06%

264

Gần đây

63

Zcash

₫1,221,598.48

₫2,347,869,692.07₫5,332,566,293.72

₫1,219,338,161

0.06%

435

Gần đây

64

Enjin Coin

₫10,945.67

₫313,326,072.79₫318,424,346.71

₫1,035,626,406

0.05%

403

Gần đây

65

Dogelon Mars

₫0.007062

₫10,735,944.21₫244,925,757.43

₫2,477,232,644

0.12%

278

Gần đây

66

Axie Infinity

₫317,228.68

₫856,871,808.78₫7,585,314,014.55

₫1,145,921,765

0.06%

503

Gần đây

67

API3

₫41,442.51

₫254,363,611.56₫221,683,543.50

₫1,645,694,020

0.08%

381

Gần đây

68

Numeraire

₫444,423.17

₫200,197,804.14₫200,145,378.79

₫2,476,641,660

0.12%

235

Gần đây

69

Basic Attention Token

₫9,518.73

₫2,091,650,726.32₫10,402,247,704.34

₫1,625,461,445

0.08%

473

Gần đây

70

0x

₫6,988.59

₫1,829,799,124.07₫5,375,199,030.74

₫1,200,655,408

0.06%

522

Gần đây

71

Moss Carbon Credit

₫107,685.27

₫272,952,549.65₫274,893,969.20

₫694,478,192

0.03%

1

Gần đây

72

Synthetix

₫53,019.84

₫947,591,212.64₫990,223,741.92

₫1,491,870,480

0.07%

457

Gần đây

73

Render Token

₫10,908.38

₫26,385,028.32₫128,080,629.24

₫1,827,318,420

0.09%

183

Gần đây

74

Loopring

₫8,707.82

₫551,942,266.23₫5,240,115,046.43

₫1,664,561,940

0.08%

532

Gần đây

75

Somnium Space Cubes

₫33,981.46

₫117,564,314.76₫108,641,917.78

₫402,125,793

0.02%

264

Gần đây

76

TrueFi

₫1,513.65

₫184,180,321.90₫143,520,076.10

₫351,615,347

0.02%

262

Gần đây

77

Orchid

₫2,339.71

₫262,847,137.29₫294,908,386.06

₫422,744,446

0.02%

385

Gần đây

78

Quant

₫1,236,282.84

₫200,933,553.18₫187,849,162.73

₫637,992,411

0.03%

368

Gần đây

79

Ankr

₫638.65

₫715,498,169.97₫703,870,790.25

₫403,800,339

0.02%

413

Gần đây

80

Smooth Love Potion

₫85.78

₫613,189,391.35₫735,999,111.76

₫402,402,889

0.02%

362

Gần đây

81

Litecoin

₫1,177,516.90

₫1,005,500,220.32₫514,230,914.10

₫364,776,830

0.02%

380

Gần đây

82

Maple

₫202,038.08

₫479,935,795.15₫693,370,009.08

₫455,803,693

0.02%

269

Gần đây

83

Spell Token

₫21.44

₫584,863,070.20₫599,172,924.80

₫356,943,701

0.02%

285

Gần đây

84

Bitcoin Cash

₫2,372,874.96

₫217,837,539.04₫946,538,351.12

₫60,920,631

0.00%

6

Gần đây

85

Chiliz

₫2,222.47

₫247,320,264.71₫290,215,889.02

₫341,946,231

0.02%

379

Gần đây

86

Bonfida

₫8,903.85

₫73,828,262.69₫146,227,736.73

₫86,406,578

0.00%

202

Gần đây

87

Qredo

₫8,880.54

₫129,927,297.66₫144,002,541.39

₫84,687,533

0.00%

258

Gần đây

88

Alethea Artificial Liquid Intelligence Token

₫445.75

₫151,271,519.66₫141,401,341.62

₫60,991,197

0.00%

206

Gần đây

89

Alchemix

₫556,606.98

₫76,502,471.84-

₫64,474,814

0.00%

1

Gần đây

90

Geojam Token

₫95.56

₫115,607,809.28₫219,462,672.85

₫85,546,480

0.00%

189

Gần đây

91

Lido DAO

₫10,605.37

₫297,750,526.52₫347,662,550.68

₫194,224,572

0.01%

293

Gần đây

92

DeFi Pulse Index

₫1,667,956.26

₫469,698,344.45₫232,063,474.85

₫82,478,248

0.00%

280

Gần đây

93

Dogecoin

₫1,566.46

₫597,641,421.44₫1,210,672,980.58

₫180,998,748

0.01%

423

Gần đây

94

Kyber Network Crystal Legacy

₫28,446.63

₫745,817,435.73₫3,310,715,787.84

₫132,388,543

0.01%

463

Gần đây

95

Index Cooperative

₫75,309.76

₫19,793,137.80₫19,792,177.68

₫150,625,277

0.01%

84

Gần đây

96

Chainlink

₫142,640.72

₫563,865,751.36₫61,790,962.29

₫56,762,542

0.00%

2

Gần đây

97

Livepeer

₫191,831.29

-₫151,194,866.85

₫256,656,064

0.01%

1

Gần đây

98

Chainlink

₫142,153.94

₫659,387,103.06₫634,821,682.56

₫132,511,287

0.01%

344

Gần đây

99

Civic

₫3,169.72

₫622,262,034.72₫614,572,575.11

₫51,603,289

0.00%

394

Gần đây

100

Basic Attention Token

₫9,587.82

₫509,781,447.81₫2,507,313.57

₫146,490,098

0.01%

85

Gần đây