Bitfinex

Bitfinex

Khối lượng(24 giờ)

₫8,531,926,330,095.35

15,561 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫43,224,290.68

₫17,915,544,420.78₫20,519,793,642.49

₫331,829,190,039

3.89%

570

Gần đây

2

Ethereum

₫43,154,694.62

₫121,965,050,866.80₫143,032,445,223.59

₫1,433,955,756,447

16.81%

629

Gần đây

3

Ethereum

₫43,319,551.17

₫166,638,845,656.48₫221,846,987,454.88

₫229,548,436,970

2.69%

619

Gần đây

4

Ethereum

₫43,366,057.75

₫104,951,475,319.11₫104,669,714,068.65

₫108,066,331,161

1.27%

572

Gần đây

5

Bitcoin

₫547,323,235.84

₫97,071,824,711.41₫266,094,864,185.00

₫307,937,566,226

3.61%

628

Gần đây

6

Monero

₫3,971,916.90

₫9,776,214,183.09₫12,809,392,967.36

₫26,073,079,027

0.31%

538

Gần đây

7

Ethereum Classic

₫953,779.60

₫20,960,060,492.70₫27,965,282,557.12

₫15,119,559,269

0.18%

535

Gần đây

8

Nexo

₫22,007.84

--

₫5,932,732,273

0.07%

0

Gần đây

9

yearn.finance

₫259,302,611.91

₫6,165,154,023.44₫7,315,043,574.09

₫6,861,984,607

0.08%

549

Gần đây

10

Polkadot

₫198,586.64

₫18,752,030,048.45₫36,664,775,446.21

₫5,497,316,506

0.06%

552

Gần đây

11

XRP

₫8,775.31

₫4,142,899,714.07₫3,892,978,360.97

₫4,757,175,560

0.06%

455

Gần đây

12

Gem Exchange and Trading

₫2,930.80

₫33,443,047.67₫10,877,531.80

₫2,869,432,871

0.03%

302

Gần đây

13

Axie Infinity

₫399,672.38

₫3,183,137,705.16₫3,208,467,146.98

₫3,685,135,439

0.04%

515

Gần đây

14

Cosmos

₫277,978.02

₫6,735,469,755.25₫6,431,072,997.37

₫5,441,170,786

0.06%

510

Gần đây

15

Dash

₫1,254,739.13

₫4,028,263,088.44₫3,505,479,697.32

₫2,982,032,052

0.03%

505

Gần đây

16

Zcash

₫1,781,348.10

₫7,991,542,882.94₫6,909,129,492.70

₫4,285,492,268

0.05%

443

Gần đây

17

Polygon

₫20,938.99

--

₫5,396,721,426

0.06%

0

Gần đây

18

Polkadot

₫198,680.46

₫2,653,629,380.25₫12,217,978,008.43

₫3,193,387,310

0.04%

507

Gần đây

19

Bitcoin

₫547,730,283.79

₫199,300,376,447.66₫391,791,688,732.18

₫2,858,861,624,976

33.51%

661

Gần đây

20

Filecoin

₫140,960.75

₫6,927,163,820.93₫4,047,531,114.02

₫4,579,723,109

0.05%

479

Gần đây

21

Bitcoin

₫548,971,420.84

₫556,299,761,867.29₫412,506,575,635.75

₫581,256,804,963

6.81%

648

Gần đây

22

HI

₫1,711.52

₫62,725,368.61₫74,332,610.31

₫2,390,961,271

0.03%

239

Gần đây

23

Bitcoin SV

₫1,395,834.38

₫4,792,718,316.30₫10,438,354,072.15

₫2,064,738,868

0.02%

517

Gần đây

24

IOTA

₫6,137.94

₫8,245,279,677.88₫6,755,348,454.55

₫2,317,201,696

0.03%

450

Gần đây

25

Tezos

₫43,456.59

₫6,162,019,079.78₫5,185,373,937.12

₫2,500,678,065

0.03%

520

Gần đây

26

Elrond

₫1,363,257.74

--

₫2,211,637,335

0.03%

0

Gần đây

27

Bitcoin

₫550,056,486.52

₫25,213,930,623.26₫21,493,005,370.45

₫2,113,447,340

0.02%

315

Gần đây

28

Tether

₫23,401.36

₫11,834,205,098,527.20₫11,547,619,847,159.75

₫760,121,777,449

8.91%

661

Gần đây

29

Maker

₫22,165,224.71

₫941,879,170.87₫1,188,782,778.17

₫2,016,410,532

0.02%

437

Gần đây

30

Ethereum

₫43,170,804.79

₫110,470,881,565.06₫108,129,017,173.36

₫355,457,024,562

4.17%

606

Gần đây

31

Bitcoin

₫549,724,269.52

₫196,668,530,385.26₫400,475,020,948.82

₫425,300,275,512

4.98%

652

Gần đây

32

Internet Computer

₫173,660.20

₫526,793,339.67₫699,220,510.62

₫1,685,882,528

0.02%

458

Gần đây

33

Fantom

₫8,259.54

₫5,020,684,170.41₫3,504,442,376.52

₫8,364,764,801

0.10%

512

Gần đây

34

Algorand

₫8,031.36

₫2,595,720,949.64₫3,101,005,898.97

₫1,750,627,380

0.02%

506

Gần đây

35

Bitcoin

₫549,731,652.98

₫179,479,833,229.41₫406,364,892,390.10

₫224,674,898,077

2.63%

612

Gần đây

36

EOS

₫33,824.01

₫8,273,656,044.29₫10,236,234,520.82

₫51,944,261,132

0.61%

540

Gần đây

37

XRP

₫8,772.29

₫17,073,042,976.96₫22,544,827,192.70

₫34,584,537,999

0.41%

561

Gần đây

38

Ethereum

₫43,320,846.17

₫328,863,816,028.38₫333,141,913,812.32

₫102,799,212,946

1.20%

611

Gần đây

39

Dogecoin

₫1,905.22

--

₫32,859,099,233

0.39%

0

Gần đây

40

Avalanche

₫605,125.24

--

₫21,083,883,307

0.25%

0

Gần đây

41

Solana

₫958,834.59

₫26,336,554,440.32₫18,748,127,234.31

₫33,452,527,629

0.39%

557

Gần đây

42

Solana

₫939,676.01

₫17,187,965,881.89₫21,209,085,510.96

₫20,200,821,341

0.24%

575

Gần đây

43

APENFT

₫0.01451

--

₫14,616,201,412

0.17%

0

Gần đây

44

Shiba Inu

₫0.3492

--

₫11,792,604,454

0.14%

0

Gần đây

45

Cardano

₫12,615.03

₫27,969,274,769.41₫10,889,461,413.49

₫10,725,583,034

0.13%

558

Gần đây

46

Polygon

₫20,941.49

--

₫18,564,679,895

0.22%

0

Gần đây

47

Monero

₫3,970,265.65

₫6,369,706,775.84₫4,662,418,342.12

₫13,841,297,077

0.16%

519

Gần đây

48

EOS

₫33,867.98

₫3,126,082,270.15₫3,970,960,127.50

₫11,972,094,027

0.14%

503

Gần đây

49

EOS

₫33,889.30

₫8,174,989,572.40₫10,035,029,626.19

₫11,371,218,310

0.13%

538

Gần đây

50

Shiba Inu

₫0.3494

--

₫18,142,845,424

0.21%

0

Gần đây

51

USD Coin

₫23,390.83

₫23,887,399,875.34₫82,459,245,065.40

₫14,569,828,731

0.17%

394

Gần đây

52

Polkadot

₫198,413.30

₫8,748,709,602.49₫39,858,655,171.85

₫20,039,866,725

0.23%

565

Gần đây

53

Litecoin

₫1,425,930.34

₫17,150,459,178.35₫13,442,835,315.82

₫12,411,884,943

0.15%

544

Gần đây

54

Filecoin

₫191,895.63

₫6,890,581,926.29₫8,307,717,740.24

₫4,856,818,178

0.06%

485

Gần đây

55

Bitcoin Cash

₫3,119,354.25

--

₫8,619,601,916

0.10%

0

Gần đây

56

Dogecoin

₫1,903.55

--

₫9,743,735,436

0.11%

0

Gần đây

57

Uniswap

₫188,502.23

₫16,369,710,885.40₫8,885,679,884.48

₫7,457,682,464

0.09%

532

Gần đây

58

SushiSwap

₫32,265.39

--

₫7,942,429,236

0.09%

0

Gần đây

59

XRP

₫8,447.03

₫15,882,151,705.75₫14,973,146,902.89

₫8,467,261,879

0.10%

526

Gần đây

60

EOS

₫33,827.97

₫6,321,583,597.45₫7,225,440,816.56

₫8,862,195,206

0.10%

524

Gần đây

61

OMG Network

₫51,975.20

₫7,679,422,197.83₫6,420,137,755.83

₫7,946,560,484

0.09%

560

Gần đây

62

IOTA

₫7,502.46

₫4,735,678,941.61₫4,051,583,285.10

₫9,386,413,225

0.11%

502

Gần đây

63

TRON

₫1,596.40

₫13,664,005,450.74₫10,525,597,423.14

₫9,756,947,873

0.11%

385

Gần đây

64

Cardano

₫12,630.61

₫10,067,037,314.04₫19,978,590,623.03

₫5,010,455,819

0.06%

542

Gần đây

65

Chainlink

₫191,635.86

--

₫8,071,542,639

0.09%

0

Gần đây

66

APENFT

₫0.01451

--

₫5,754,152,081

0.07%

0

Gần đây

67

Stellar

₫2,823.54

₫8,399,384,716.32₫5,051,931,099.80

₫7,725,371,433

0.09%

553

Gần đây

68

JUST

₫774.23

₫176,182,275.54₫176,456,507.45

₫2,018,197,178

0.02%

361

Gần đây

69

Dogecoin

₫1,901.96

--

₫2,952,945,667

0.03%

247

Gần đây

70

Callisto Network

₫70.37

₫350,741,077.73₫392,338,311.68

₫1,953,085,911

0.02%

342

Gần đây

71

Litecoin

₫1,426,686.61

₫8,387,692,236.16₫9,420,884,195.75

₫2,859,051,602

0.03%

546

Gần đây

72

EOS

₫33,853.76

₫643,948,592.39₫819,125,632.67

₫2,516,266,580

0.03%

386

Gần đây

73

JasmyCoin

₫255.82

--

₫1,971,995,476

0.02%

0

Gần đây

74

JasmyCoin

₫255.27

--

₫2,006,533,292

0.02%

0

Gần đây

75

Solana

₫958,980.71

₫5,170,503,615.45₫15,474,590,420.57

₫1,948,701,109

0.02%

505

Gần đây

76

Litecoin

₫1,425,998.66

₫21,804,812,903.03₫34,718,872,245.09

₫1,936,314,690

0.02%

547

Gần đây

77

UNUS SED LEO

₫126,372.58

₫1,238,620,177.45₫972,773,829.36

₫2,795,843,605

0.03%

337

Gần đây

78

SushiSwap

₫32,271.62

--

₫3,044,448,084

0.04%

0

Gần đây

79

USD Coin

₫23,392.53

₫135,596,477,846.27₫336,184,228,756.72

₫2,606,465,283

0.03%

330

Gần đây

80

UNUS SED LEO

₫139,845.49

₫3,135,000,732.60₫1,438,186,711.89

₫2,384,946,329

0.03%

499

Gần đây

81

Avalanche

₫605,154.23

--

₫2,069,626,743

0.02%

0

Gần đây

82

Waves

₫131,642.88

--

₫1,897,626,304

0.02%

0

Gần đây

83

Curve DAO Token

₫28,069.27

₫462,847,034.08₫579,334,621.80

₫1,796,380,243

0.02%

412

Gần đây

84

VeChain

₫689.42

₫749,401,980.93₫1,923,074,531.92

₫1,264,444,641

0.01%

479

Gần đây

85

Neo

₫255,885.81

₫5,350,579,551.76₫5,403,401,957.71

₫1,557,939,894

0.02%

478

Gần đây

86

Chainlink

₫191,556.11

--

₫1,418,432,330

0.02%

0

Gần đây

87

Aave

₫2,340,978.36

--

₫1,488,453,915

0.02%

0

Gần đây

88

Tether Gold

₫41,198,223.65

--

₫1,825,285,985

0.02%

0

Gần đây

89

Radix

₫1,420.06

₫768,181,662.01₫1,331,276,536.94

₫1,424,003,689

0.02%

403

Gần đây

90

Cardano

₫12,628.55

₫4,608,451,999.87₫4,298,671,721.47

₫1,516,324,912

0.02%

465

Gần đây

91

Ultra

₫7,641.94

₫267,618,568.40₫398,224,672.95

₫1,665,786,128

0.02%

203

Gần đây

92

Elrond

₫1,363,837.95

--

₫1,184,171,907

0.01%

0

Gần đây

93

HI

₫1,247.37

₫86,803,265.61₫79,386,921.97

₫1,603,453,811

0.02%

243

Gần đây

94

0x

₫8,126.38

₫6,099,241,177.07₫2,960,913,275.88

₫1,406,110,235

0.02%

529

Gần đây

95

Decentraland

₫22,866.14

₫1,485,940,201.51₫4,368,759,220.86

₫1,298,091,228

0.02%

470

Gần đây

96

yearn.finance

₫154,809,225.64

₫1,459,455,137.24₫7,402,346,895.88

₫1,183,610,526

0.01%

496

Gần đây

97

Gala

₫1,468.62

--

₫1,291,830,932

0.02%

0

Gần đây

98

Theta Network

₫33,021.30

--

₫1,243,265,509

0.01%

0

Gần đây

99

Uniswap

₫188,499.56

₫5,284,700,659.96₫8,533,038,936.38

₫2,653,555,337

0.03%

495

Gần đây

100

Aave

₫2,343,664.96

--

₫1,885,587,556

0.02%

0

Gần đây