EXOR

EXOREXOR

Xếp hạng -
Đồng coin
On 396 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

EXOR Dữ liệu về giá theo thời gian thực

EXOR describes itself as an open-source, decentralized blockchain-based cryptocurrency that uses the PoS consensus mechanism.