×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $222,766,518,663Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,259,100,627BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%
Vốn Hóa Thị Trường:  $222,766,518,663Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $55,259,100,627BTC Chiếm Ưu Thế:  66.5%Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883

Kraken

$69,499,215 USD
8,443 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$26,098,661
$8,224.10
37.55%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$20,381,512
$8,231.25
29.33%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$7,091,392
$174.73
10.20%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$4,741,494
$174.83
6.82%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$2,336,556
$0.292900
3.36%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,559,349
$174.94
2.24%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,361,521
$0.292854
1.96%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$672,682
$225.90
0.97%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$594,593
$54.95
0.86%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$552,654
$0.292662
0.80%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$362,036
$54.97
0.52%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$269,174
$1.00
0.39%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$245,661
$56.72
0.35%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$235,209
$225.68
0.34%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$234,421
$0.878398
0.34%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$190,184
$57.14
0.27%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$181,093
$3.82
0.26%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$138,079
$56.59
0.20%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$131,960
$2.41
0.19%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$128,294
$8,298.44
0.18%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$119,445
$54.99
0.17%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$116,772
$2.92
0.17%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$99,787
$0.039314
0.14%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$79,089
$0.224939
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$77,859
$0.881385
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$77,550
$0.880000
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$75,411
$2.92
0.11%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$60,805
$225.16
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$59,846
$0.039305
0.09%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$54,172
$2.41
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$53,768
$2.90
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$52,798
$0.063247
0.08%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$51,321
$1.73
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$48,702
$2.89
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$48,341
$14.90
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$46,892
$14.90
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$46,568
$0.063347
0.07%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$43,727
$4.55
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$42,544
$8,402.97
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$36,338
$2.42
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$35,408
$2.92
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$34,993
$36.49
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$32,249
$0.039269
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$29,561
$0.002100
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$29,370
$0.224580
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$28,491
$2.93
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$27,571
$4.54
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$27,105
$1.74
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$23,312
$0.890198
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$23,255
$0.810000
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$23,224
$69.59
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
52
$23,078
$2.91
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$22,897
$0.224580
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
54
$22,364
$36.65
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$21,819
$0.039530
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$21,245
$69.51
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$18,163
$36.39
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$17,676
$0.002054
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$17,493
$0.810736
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$15,329
$1.01
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$14,909
$0.063143
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
62
$14,291
$0.002717
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$13,610
$0.805129
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$13,502
$176.68
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$12,656
$1.01
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$11,706
$0.002045
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
67
$9,991
$1.73
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
68
$9,591
$0.002066
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
69
$9,362
$14.92
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$8,728
$0.295475
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$7,741
$4.54
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$7,212
$0.225139
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$6,788
$3.81
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
74
$6,629
$0.156589
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
75
$6,599
$14.70
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$6,084
$8.19
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$5,915
$69.56
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$5,668
$2.41
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$5,442
$8.17
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$4,336
$171.69
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$4,090
$0.157404
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$3,844
$0.806206
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$3,166
$1.01
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$2,968
$2.92
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,896
$8,299.17
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,678
$180.29
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,519
$8.17
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,300
$36.27
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
89
$1,114
$0.156102
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
90
$964
$0.291476
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
91
$559
$8.19
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
92
$555
$1.72
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
93
$540
$175.56
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
94
$422
$2.82
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
95
$271
$0.156900
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
96
$250
$4.56
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
97
$247
$1.74
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
98
$208
$0.039712
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.879285
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...