Kraken

Kraken

Khối lượng(24 giờ)

₫13,863,852,506,317.54

24,547 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫564,705,112.22

₫599,764,140,966.46₫596,107,227,799.62

₫821,806,101,282

5.93%

814

Gần đây

2

Ethereum

₫44,479,530.84

₫40,302,295,342.97₫36,907,949,094.99

₫83,950,328,122

0.61%

718

Gần đây

3

Dogecoin

₫1,846.89

₫8,027,744,197.20₫14,623,668,295.47

₫16,240,086,271

0.12%

633

Gần đây

4

ApeCoin

₫146,242.99

₫5,909,532,010.72₫14,646,279,803.26

₫15,310,764,973

0.11%

599

Gần đây

5

USD Coin

₫23,402.11

₫82,692,803,586.06₫76,748,390,615.31

₫304,279,631,441

2.19%

730

Gần đây

6

Ethereum Classic

₫971,676.08

₫3,381,937,347.18₫10,959,390,146.91

₫15,068,307,162

0.11%

603

Gần đây

7

Polkadot

₫206,569.72

₫7,029,453,083.59₫7,387,939,078.23

₫15,400,629,411

0.11%

602

Gần đây

8

Aave

₫2,534,176.17

₫5,448,145,873.19₫13,970,141,802.82

₫13,659,468,741

0.10%

606

Gần đây

9

Dai

₫23,407.39

₫8,985,192,111.40₫7,367,090,559.51

₫15,410,930,405

0.11%

683

Gần đây

10

Bitcoin

₫564,585,705.08

₫718,802,272,509.99₫743,532,567,833.23

₫2,232,289,722,101

16.10%

795

Gần đây

11

Polygon

₫22,386.90

₫4,072,639,251.59₫4,663,965,455.66

₫12,753,231,805

0.09%

547

Gần đây

12

Terra Classic

₫2.26

₫499,666,830.78₫954,939,676.65

₫10,915,272,732

0.08%

425

Gần đây

13

Ethereum

₫44,498,832.03

₫449,805,802,688.48₫618,369,364,031.17

₫2,284,474,258,373

16.48%

790

Gần đây

14

Solana

₫1,022,471.97

₫32,575,465,427.98₫52,048,041,496.21

₫278,759,877,452

2.01%

682

Gần đây

15

Tether

₫23,409.24

₫185,891,748,943.02₫133,169,954,396.26

₫1,154,585,625,226

8.33%

763

Gần đây

16

Ethereum

₫44,512,022.06

₫308,019,610,733.21₫372,652,700,042.09

₫1,075,579,833,437

7.76%

808

Gần đây

17

Polygon

₫22,350.19

₫27,852,706,870.38₫25,902,346,179.87

₫292,012,836,588

2.11%

652

Gần đây

18

USD Coin

₫23,408.24

₫203,734,603,116.90₫89,266,323,458.46

₫478,657,082,388

3.45%

779

Gần đây

19

Dai

₫23,396.19

₫19,341,170,346.73₫10,619,096,293.23

₫86,125,940,415

0.62%

681

Gần đây

20

Cosmos

₫269,225.27

₫7,416,886,017.37₫7,830,012,409.52

₫10,763,866,517

0.08%

604

Gần đây

21

Bitcoin

₫564,811,820.91

₫235,431,508,253.11₫207,528,483,137.83

₫149,828,656,503

1.08%

794

Gần đây

22

Cardano

₫13,121.56

₫42,819,441,668.79₫72,108,789,294.85

₫190,318,868,689

1.37%

722

Gần đây

23

Ethereum

₫44,478,264.02

₫7,665,204,933.93₫5,232,287,735.85

₫10,036,200,175

0.07%

537

Gần đây

24

Flow

₫63,467.37

₫2,296,305,237.51₫2,518,358,316.46

₫9,359,926,854

0.07%

504

Gần đây

25

Filecoin

₫195,833.34

₫6,645,842,769.62₫10,692,582,563.65

₫8,926,065,456

0.06%

590

Gần đây

26

Decentraland

₫24,723.51

₫5,235,586,417.80₫5,335,090,313.70

₫8,735,277,895

0.06%

583

Gần đây

27

XRP

₫8,742.41

₫6,076,675,218.12₫4,835,528,803.07

₫7,159,626,277

0.05%

530

Gần đây

28

Internet Computer

₫182,607.69

₫2,087,072,283.39₫3,329,398,069.89

₫10,113,237,308

0.07%

467

Gần đây

29

Waves

₫140,281.91

₫2,520,071,958.82₫2,504,503,494.55

₫9,648,918,200

0.07%

523

Gần đây

30

The Sandbox

₫30,740.08

₫1,720,238,113.15₫5,306,683,047.15

₫6,879,493,415

0.05%

588

Gần đây

31

Monero

₫3,856,148.38

₫6,000,458,721.35₫3,752,074,650.90

₫9,142,756,145

0.07%

530

Gần đây

32

Polkadot

₫206,453.66

₫34,570,163,681.13₫47,309,745,505.78

₫101,073,444,563

0.73%

676

Gần đây

33

Energy Web Token

₫91,385.77

₫1,217,737,411.65₫2,164,444,743.05

₫8,686,583,795

0.06%

453

Gần đây

34

Tezos

₫43,034.34

₫2,717,542,797.30₫4,300,279,726.66

₫6,433,131,788

0.05%

482

Gần đây

35

Curve DAO Token

₫31,062.74

₫2,505,685,937.74₫2,888,258,437.57

₫6,966,488,186

0.05%

496

Gần đây

36

Cardano

₫13,106.33

₫2,039,017,125.38₫2,552,014,001.55

₫6,199,645,671

0.04%

507

Gần đây

37

Avalanche

₫652,026.23

₫3,804,156,149.61₫6,739,055,582.08

₫7,027,888,710

0.05%

555

Gần đây

38

Terra

₫46,579.36

₫915,060,794.10₫1,396,754,035.86

₫7,276,126,968

0.05%

459

Gần đây

39

Storj

₫16,753.98

₫826,947,629.67₫707,157,461.51

₫6,387,586,827

0.05%

492

Gần đây

40

Quant

₫2,673,236.25

₫794,531,128.10₫1,598,905,915.28

₫7,615,595,179

0.05%

423

Gần đây

41

Cardano

₫13,113.62

₫4,572,855,039.40₫7,442,029,899.99

₫6,701,905,010

0.05%

560

Gần đây

42

Shiba Inu

₫0.3619

₫8,368,069,826.82₫10,740,536,001.08

₫88,602,894,440

0.64%

565

Gần đây

43

TRON

₫1,617.02

₫5,222,397,340.68₫10,885,096,965.89

₫6,852,225,672

0.05%

613

Gần đây

44

Tether

₫23,412.92

₫665,314,529,908.83₫43,923,938,014.95

₫1,760,847,461,453

12.70%

820

Gần đây

45

Tether

₫23,413.60

₫29,851,764,786.12₫23,734,849,288.10

₫97,943,915,727

0.71%

683

Gần đây

46

Bitcoin

₫565,408,072.92

₫25,759,697,802.60₫57,999,279,244.16

₫70,079,144,939

0.51%

696

Gần đây

47

Ethereum

₫44,502,708.26

₫95,373,512,217.08₫78,407,361,160.17

₫84,954,590,604

0.61%

715

Gần đây

48

Ethereum

₫44,491,755.60

₫47,582,710,816.82₫53,177,757,088.29

₫67,907,872,628

0.49%

718

Gần đây

49

Dai

₫23,406.60

₫39,132,474,467.14₫17,659,423,104.09

₫81,727,333,677

0.59%

767

Gần đây

50

Dogecoin

₫1,844.65

₫8,943,018,069.84₫29,261,683,238.57

₫78,365,881,723

0.57%

672

Gần đây

51

Flow

₫63,132.03

₫6,607,468,485.98₫11,884,710,417.68

₫63,078,153,022

0.45%

557

Gần đây

52

Cardano

₫13,123.20

₫4,306,142,193.66₫4,329,731,241.40

₫47,961,255,452

0.35%

612

Gần đây

53

Ethereum

₫44,224,960.65

₫4,093,175,186.10₫7,175,042,431.08

₫53,389,819,793

0.39%

555

Gần đây

54

Ethereum

₫44,521,854.48

₫8,974,723,628.52₫13,079,784,509.68

₫66,074,246,791

0.48%

623

Gần đây

55

Solana

₫1,022,371.43

₫21,729,219,168.52₫25,235,256,812.66

₫49,746,038,726

0.36%

639

Gần đây

56

Bitcoin

₫565,013,972.65

₫11,177,841,636.77₫23,795,908,435.16

₫45,807,267,676

0.33%

642

Gần đây

57

Chainlink

₫203,871.73

₫11,077,831,326.74₫15,139,864,489.88

₫53,544,621,025

0.39%

666

Gần đây

58

Cardano

₫13,116.12

₫14,427,615,016.05₫19,888,918,504.94

₫45,183,968,190

0.33%

671

Gần đây

59

USD Coin

₫23,407.69

₫36,007,534,545.92₫36,685,519,795.41

₫56,067,194,227

0.40%

695

Gần đây

60

Tether

₫23,402.23

₫6,199,107,876.76₫7,616,323,048.05

₫41,638,727,110

0.30%

649

Gần đây

61

Monero

₫3,853,230.55

₫5,593,610,180.37₫7,476,780,023.75

₫33,522,924,079

0.24%

577

Gần đây

62

Polygon

₫22,358.58

₫7,203,977,802.77₫6,687,297,443.25

₫37,839,311,580

0.27%

593

Gần đây

63

XRP

₫8,753.74

₫10,275,327,722.98₫16,407,754,006.96

₫28,558,574,563

0.21%

658

Gần đây

64

PAX Gold

₫41,566,715.76

₫24,682,257,694.78₫15,067,891,428.86

₫20,217,341,662

0.15%

601

Gần đây

65

XRP

₫8,757.96

₫19,841,361,255.73₫21,726,826,623.38

₫34,518,357,334

0.25%

697

Gần đây

66

Litecoin

₫1,429,560.98

₫5,842,788,059.35₫12,105,667,915.35

₫25,921,367,875

0.19%

601

Gần đây

67

Decentraland

₫24,709.51

₫7,062,522,943.04₫15,038,786,862.85

₫28,982,555,851

0.21%

648

Gần đây

68

Bitcoin

₫566,958,965.60

₫9,931,340,879.23₫9,434,886,794.11

₫18,032,832,709

0.13%

566

Gần đây

69

The Sandbox

₫30,891.86

₫2,171,075,793.03₫5,889,005,824.18

₫15,231,331,606

0.11%

582

Gần đây

70

Polkadot

₫206,516.18

₫10,147,897,203.02₫21,809,674,550.64

₫28,016,051,284

0.20%

654

Gần đây

71

Kusama

₫1,355,805.32

₫3,586,173,674.19₫4,234,176,929.18

₫33,407,806,995

0.24%

564

Gần đây

72

Shiba Inu

₫0.3625

₫4,362,048,515.49₫6,495,945,219.59

₫27,005,447,840

0.19%

538

Gần đây

73

Tezos

₫43,188.20

₫6,604,558,498.43₫11,637,156,500.68

₫19,705,942,288

0.14%

602

Gần đây

74

Litecoin

₫1,428,839.03

₫8,561,039,527.14₫13,106,555,175.17

₫32,683,530,064

0.24%

622

Gần đây

75

USD Coin

₫23,410.78

₫13,410,090,441.26₫22,182,353,464.87

₫32,886,121,483

0.24%

665

Gần đây

76

Avalanche

₫653,089.92

₫5,878,818,550.94₫10,107,977,573.32

₫32,150,297,304

0.23%

581

Gần đây

77

Bitcoin Cash

₫3,216,155.65

₫2,618,781,093.92₫10,036,493,997.03

₫14,855,615,951

0.11%

589

Gần đây

78

Bitcoin Cash

₫3,233,146.24

₫5,893,690,231.04₫19,194,407,156.81

₫24,185,909,834

0.17%

621

Gần đây

79

Kava

₫52,315.08

₫2,826,368,002.21₫4,835,407,599.30

₫20,743,249,181

0.15%

561

Gần đây

80

Bitcoin

₫564,422,932.34

₫13,581,040,877.05₫19,244,232,130.24

₫36,374,815,706

0.26%

639

Gần đây

81

Uniswap

₫197,986.90

₫7,854,032,232.72₫10,472,674,000.66

₫21,762,692,122

0.16%

593

Gần đây

82

Bitcoin

₫564,914,769.82

₫8,150,544,826.45₫6,812,547,411.59

₫13,120,107,896

0.09%

552

Gần đây

83

Cosmos

₫267,507.04

₫7,961,865,929.93₫13,059,847,722.27

₫17,322,491,514

0.12%

634

Gần đây

84

Uniswap

₫198,103.78

₫4,561,069,971.69₫6,151,874,500.75

₫15,695,932,097

0.11%

568

Gần đây

85

Polkadot

₫206,615.68

₫5,170,913,366.59₫4,375,705,602.82

₫14,188,819,337

0.10%

592

Gần đây

86

Ankr

₫1,120.32

₫1,249,890,429.77₫1,314,388,332.38

₫10,803,867,403

0.08%

492

Gần đây

87

Monero

₫3,867,706.47

₫7,390,298,966.94₫5,564,254,826.77

₫12,497,249,548

0.09%

573

Gần đây

88

Algorand

₫8,362.83

₫2,936,703,463.16₫7,054,942,809.87

₫8,836,991,623

0.06%

584

Gần đây

89

Ethereum Classic

₫971,502.45

₫3,073,943,205.57₫5,576,606,329.16

₫17,137,403,889

0.12%

557

Gần đây

90

Solana

₫1,022,997.53

₫10,854,716,344.31₫13,828,418,968.93

₫18,981,417,367

0.14%

621

Gần đây

91

Polygon

₫22,474.80

₫2,627,993,386.94₫2,764,398,117.73

₫5,988,702,028

0.04%

527

Gần đây

92

Tether

₫23,352.09

₫13,751,264,441.66₫8,252,519,013.83

₫16,053,334,147

0.12%

611

Gần đây

93

EOS

₫29,796.35

₫5,072,809,906.99₫17,667,375,131.50

₫12,150,173,285

0.09%

623

Gần đây

94

Solana

₫1,027,886.53

₫1,514,239,084.53₫1,907,460,435.87

₫8,244,315,791

0.06%

509

Gần đây

95

Curve DAO Token

₫31,020.57

₫2,163,054,359.86₫2,815,347,978.13

₫9,894,194,783

0.07%

489

Gần đây

96

The Graph

₫3,158.01

₫2,241,861,527.61₫8,564,450,170.24

₫11,020,785,552

0.08%

573

Gần đây

97

Chainlink

₫203,701.27

₫7,076,418,437.15₫15,899,804,518.47

₫12,832,364,923

0.09%

662

Gần đây

98

Ankr

₫1,117.26

₫5,503,410.55₫40,733,703.27

₫9,880,731,638

0.07%

135

Gần đây

99

Ethereum

₫44,708,144.88

₫5,105,506,988.59₫5,216,840,783.85

₫8,013,480,202

0.06%

535

Gần đây

100

Waves

₫140,451.79

₫2,421,153,179.52₫2,583,837,674.88

₫6,712,674,957

0.05%

552

Gần đây