ACE

ACE

Khối lượng(24 giờ)

₫24,426,464,185,821.43

43,428 BTC

Thông tin về ACE

Launched on [10/11/2018], Ace is a centralized fiat-currency exchange based in [Taipei, Taiwan]. It supports TW(New Taiwan Dollar) fiat pairs/fiat deposits/fiat withdrawals/IEOs.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫562,337,617.40

₫18,272,887,305.48₫21,976,039,730.16

₫17,772,878,338,080

72.76%

284

Gần đây

2

Toncoin

₫28,925.02

--

₫5,248,205,373

0.02%

0

Gần đây

3

TRON

₫1,635.90

₫195,064,651.45₫149,125,957.55

₫5,500,601,470

0.02%

74

Gần đây

4

Ethereum

₫44,542,946.73

₫26,890,760,377.78₫16,550,290,985.55

₫5,372,598,525,412

21.99%

298

Gần đây

5

BNB

₫7,633,128.19

₫1,360,141,870.02₫280,407,052.75

₫65,472,720,981

0.27%

123

Gần đây

6

Ethereum

₫44,524,740.86

₫16,092,822,064.17₫13,907,428,690.30

₫731,914,586,016

3.00%

294

Gần đây

7

Huobi Token

₫127,511.46

₫206,349,043.02₫324,256,122.74

₫9,461,267,150

0.04%

92

Gần đây

8

Bitcoin

₫563,186,477.85

₫381,973,346.14₫1,052,478,715.87

₫48,844,935,870

0.20%

178

Gần đây

9

Litecoin

₫1,462,647.49

₫2,000,843,362.76₫1,267,693,612.96

₫62,831,341,477

0.26%

119

Gần đây

10

Ethereum

₫44,507,422.00

₫2,232,967,651.82₫1,318,741,200.13

₫38,982,746,712

0.16%

179

Gần đây

11

STEPN

₫22,561.67

--

₫3,954,351,309

0.02%

0

Gần đây

12

FTX Token

₫725,814.04

₫2,751,548,961.73₫1,317,937,987.24

₫64,747,191,774

0.27%

108

Gần đây

13

QuickSwap

₫2,055,113.99

₫1,390,593,287.54₫49,749,644.49

₫8,496,283,416

0.03%

86

Gần đây

14

Avalanche

₫674,506.15

₫11,341,177,195.29₫8,022,215,154.66

₫197,661,833,664

0.81%

259

Gần đây

15

Tether

₫23,471.66

₫25,378,141,692.24₫7,298,805,312.77

₫22,942,816,716

0.09%

516

Gần đây

16

ApeCoin

₫160,684.12

₫79,420,413.70₫89,606,818.81

₫7,021,394,557

0.03%

69

Gần đây

17

Cronos

₫3,559.07

₫69,091,247.34₫40,092,563.84

₫1,574,490,450

0.01%

41

Gần đây

18

WOO Network

₫5,573.87

₫27,570,891.59₫57,087,001.04

₫1,440,151,746

0.01%

18

Gần đây

19

OKB

₫503,198.50

₫2,044,687,714.21₫662,133,748.42

₫40,187,842,904

0.16%

115

Gần đây

20

WOO Network

₫5,561.05

₫32,724,052.44₫19,963,314.69

₫1,500,913,317

0.01%

7

Gần đây

21

Dai

₫23,609.01

₫42,683,749.84₫97,812,571.33

₫1,935,209,500

0.01%

43

Gần đây

22

SXP

₫11,462.25

₫48,162,869.01₫56,498,276.75

₫2,034,867,205

0.01%

21

Gần đây

23

Mithril

₫652.04

₫21,805,063.25₫16,282,791.79

₫453,257,111

0.00%

5

Gần đây

24

BaaSid

₫25.05

₫6,271,132.98-

₫77,221,896

0.00%

2

Gần đây

25

XRP

₫8,751.54

₫24,495,128.37₫27,512,975.35

₫1,128,004,027

0.00%

23

Gần đây

26

USD Coin

₫23,447.47

₫7,029,983,212.44₫19,151,183,475.48

₫295,075,982

0.00%

349

Gần đây

27

Green Satoshi Token (SOL)

₫1,408.69

--

₫77,356,136

0.00%

0

Gần đây