Top các token USD Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho USD Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.58%0.90%

₫1542.75T₫1,542,748,792,740,600

₫612,115,378,636,594

26,278,158,015 USDT

66,230,318,610 USDT

tether-7d-price-graph

4

0.60%0.86%

₫1301.14T₫1,301,143,212,247,540

₫84,645,730,881,745

3,630,232,437 USDC

55,802,605,113 USDC

usd-coin-7d-price-graph

6

0.53%0.76%

₫409.85T₫409,854,215,316,205

₫84,478,286,027,787

3,616,796,863 BUSD

17,547,224,379 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

11

0.60%0.76%

₫160.29T₫160,288,143,115,261

₫3,687,052,166,233

158,086,481 DAI

6,872,533,218 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

40

0.57%0.82%

₫28.16T₫28,158,735,476,166

₫1,321,488,780,520

56,627,611 TUSD

1,206,640,521 TUSD

trueusd-7d-price-graph

46

0.47%0.81%

₫22.03T₫22,031,403,944,378

₫781,800,262,872

33,556,822 USDP

945,642,940 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

52

0.64%1.44%

₫17.78T₫17,784,333,665,000

₫81,519,904,587

3,547,078 USDN

773,828,405 USDN

neutrino-usd-7d-price-graph

57

0.55%0.12%

₫16.73T₫16,725,528,068,945

₫2,665,012,119,108

115,252,640 USDD

723,321,765 USDD

usdd-7d-price-graph

65

6.05%190.21%

₫13.83T₫13,830,441,466,291

₫1,822,421,261,661

1,351,200,453 USTC

10,254,324,384 USTC

terrausd-7d-price-graph

141

1.19%1.06%

₫3.92T₫3,920,844,047,609

₫68,102,825,083

2,927,094 GUSD

168,519,883 GUSD

gemini-dollar-7d-price-graph
sUSDSUSD$1.00
FraxFRAX$1.00
HUSDHUSD$1.00
Liquity USDLUSD$1.02
USDX [Kava]USDX$0.96
Origin DollarOUSD$1.00
VaiVAI$0.96
Celo DollarCUSD$0.99
mStable USDMUSD$0.99
USDKUSDK$1.00
EOSDTEOSDT$0.78
Stably USDUSDS$1.00
Decentralized USD(Defichain)DUSD$0.72
DefiDollarDUSD$1.03
SpiceUSDUSDS$0.97
TORTOR$1.00
DOLADOLA$0.99
Alchemix USDALUSD$0.99
Zasset zUSDZUSD$1.04
xDollar StablecoinXUSD$1.06
USDP StablecoinUSDP$1.01

Hiển thị 1 - 31 trong số 31

Hiển thị hàng

100