Top các token USD Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho USD Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

% 24h

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

3

0.19%0.61%0.87%

₫2,183.54T₫2,183,544,842,361,481

₫1,386,577,508,923,227

57,108,976,297 USDT

89,933,674,709 USDT

tether-7d-price-graph

7

0.14%0.57%0.83%

₫588.86T₫588,855,220,054,287

₫149,036,407,135,544

6,137,161,056 USDC

24,248,432,939 USDC

usd-coin-7d-price-graph

18

0.09%0.69%0.86%

₫129.78T₫129,779,888,472,834

₫7,472,199,151,891

307,909,716 DAI

5,347,888,596 DAI

multi-collateral-dai-7d-price-graph

28

0.06%0.68%0.86%

₫68.94T₫68,936,653,901,986

₫6,555,624,447,490

270,691,447 TUSD

2,846,496,582 TUSD

trueusd-7d-price-graph

40

0.11%0.64%0.92%

₫38.67T₫38,673,947,063,553

₫10,226,345,322,330

421,421,638 BUSD

1,593,730,470 BUSD

binance-usd-7d-price-graph

58

0.15%0.57%0.84%

₫25.93T₫25,927,112,598,857

₫86,529,199,812,736

3,564,820,626 FDUSD

1,068,142,384 FDUSD

first-digital-usd-7d-price-graph

76

0.13%0.28%0.06%

₫17.5T₫17,500,514,504,272

₫1,111,003,676,275

46,047,020 USDD

725,332,026 USDD

usdd-7d-price-graph

106

0.13%1.05%1.06%

₫10.65T₫10,645,993,337,909

₫119,730,044,301

4,961,750 USDP

441,182,133 USDP

paxos-standard-7d-price-graph

111

0.17%11.61%11.09%

₫10.1T₫10,101,237,983,574

₫3,872,958,317,879

3,441,138,991 USTC

8,974,990,442 USTC

terrausd-7d-price-graph

213

0.18%0.61%0.83%

₫16.25T₫16,247,601,485,693

₫333,199,505,946

13,733,040 FRAX

669,655,736 FRAX

frax-7d-price-graph
Liquity USDLUSD$1.00
PayPal USDPYUSD$1.00
Gemini DollarGUSD$1.00
USDX [Kava]USDX$0.94
sUSDSUSD$0.99
Celo DollarCUSD$1.00
USDKUSDK$0.90
Origin DollarOUSD$1.00
HUSDHUSD$0.05
VaiVAI$1.00
ZUSDZUSD$1.00
EOSDTEOSDT$0.34
Verified USDUSDV$1.00
WEMIX DollarWEMIX$$0.99
HAYHAY$1.00
USDHUSDH$1.00
USDP StablecoinUSDP$1.00
DOLADOLA$0.99
Decentralized USD(Defichain)DUSD$0.17
DefiDollarDUSD$0.65
TON Bridged USDTJUSDT$0.95
mStable USDMUSD$1.00
Savings DaiSDAI$1.05
TON Bridged USDCJUSDC$0.92
SpiceUSDUSDS$0.07
xDollar StablecoinXUSD$1.05
TORTOR$0.01
Stably USDUSDS$--
Alchemix USDALUSD$--
Zasset zUSDZUSD$--
Hiển thị 1 - 40 trong số 40
Hiển thị hàng
100