MEXC

MEXC

Khối lượng(24 giờ)

₫21,965,933,059,683.66

31,577 BTC

Thông tin về MEXC

Launched in April 2018, MEXC is a centralized cryptocurrency exchange registered in Seychelles. The exchange supports USD, GBP, EUR, AUD and VND deposit and withdrawal.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Polkadot

₫248,155.71

₫23,580,380,986.55₫51,553,184,712.79

₫495,818,936,947

2.26%

485

Gần đây

2

USD Coin

₫40,619.10

-₫71,430,418.63

₫1,605,694,901,482

7.31%

10

110 giờ trước

3

Ethereum

₫47,431,601.60

₫9,627,159,923.42₫11,426,561,626.76

₫3,276,665,502,468

14.92%

647

Gần đây

4

Solana

₫1,264,346.89

₫10,758,522,005.78₫19,094,545,485.09

₫256,441,539,510

1.17%

497

Gần đây

5

XRP

₫9,850.70

₫28,069,357,311.18₫35,131,764,129.63

₫231,788,172,769

1.06%

538

Gần đây

6

TRON

₫1,622.60

₫7,370,465,530.45₫10,854,834,801.76

₫92,872,932,009

0.42%

513

Gần đây

7

Bitcoin

₫694,751,460.89

₫9,059,149,049.64₫25,131,173,908.77

₫9,308,520,626,568

42.38%

722

Gần đây

8

Litecoin

₫1,667,779.31

₫1,014,190,952.15₫1,109,806,765.81

₫73,701,773,762

0.34%

327

Gần đây

9

Ethereum

₫45,587,213.10

--

₫391,837,523,770

1.78%

56

Gần đây

10

Uniswap

₫119,342.94

₫3,322,143,994.30₫9,189,485,011.28

₫46,056,653,339

0.21%

478

Gần đây

11

Ethereum Name Service

₫248,201.91

₫100,802,160.65₫7,267,278,889.41

₫43,935,014,534

0.20%

329

Gần đây

12

Aleph Zero

₫26,870.39

₫390,691,267.69₫384,440,656.78

₫37,933,910,334

0.17%

312

Gần đây

13

TerraUSD

₫2,128.17

₫622,918,941.83₫394,070,183.54

₫243,746,058,281

1.11%

378

Gần đây

14

Project Galaxy

₫143,062.87

₫1,994,855,636.38₫5,052,681,212.83

₫38,389,088,295

0.17%

472

Gần đây

15

Litecoin

₫1,668,075.73

₫32,671,518,599.69₫32,254,159,900.81

₫190,113,292,034

0.87%

360

Gần đây

16

STEPN

₫35,341.72

₫1,130,553,581.35₫864,256,952.81

₫68,817,566,527

0.31%

476

Gần đây

17

Aave

₫2,055,042.96

₫5,149,203,717.35₫5,396,108,108.48

₫37,626,770,885

0.17%

472

Gần đây

18

BNB

₫6,966,611.33

₫116,410,452,729.71₫82,454,920,571.89

₫185,765,870,416

0.85%

527

Gần đây

19

Router Protocol

₫49,073.45

₫176,878,157.51₫33,275,299.73

₫37,301,785,362

0.17%

249

Gần đây

20

Nebulas

₫2,177.83

₫12,628,114.41₫30,806,911.48

₫33,168,101,203

0.15%

130

Gần đây

21

Mrweb Finance

₫338.79

₫32,930,923.29₫3,733,641.41

₫30,416,182,242

0.14%

37

Gần đây

22

BTRIPS

₫1,910.07

₫5,148,142.49-

₫134,111,480,773

0.61%

29

Gần đây

23

X World Games

₫337.45

₫17,518,557.65₫52,490,189.61

₫30,502,306,695

0.14%

163

Gần đây

24

Avalanche

₫771,560.09

₫16,957,205,263.71₫22,485,317,481.98

₫118,943,427,610

0.54%

483

Gần đây

25

Polkacity

₫2,233.49

₫246,335,423.57₫263,813,531.15

₫29,183,190,147

0.13%

287

Gần đây

26

ENTERBUTTON

₫123,638.00

₫125,944,258.49₫82,324,210.20

₫71,024,443,865

0.32%

73

Gần đây

27

Darwinia Network

₫231.50

₫71,015,649.56₫15,458,196.62

₫26,647,566,697

0.12%

92

Gần đây

28

ApeCoin

₫198,115.47

₫747,066,257.38₫2,932,136,174.81

₫56,890,106,425

0.26%

467

Gần đây

29

Bitcoin Cash

₫4,823,376.54

₫16,029,924,818.24₫51,116,020,910.48

₫115,305,003,427

0.52%

482

Gần đây

30

Dogecoin

₫2,052.36

₫9,798,899,852.54₫45,459,878,404.01

₫87,420,561,842

0.40%

517

Gần đây

31

Ampleforth Governance Token

₫88,646.84

₫327,764,521.03₫1,552,328,514.20

₫22,155,317,062

0.10%

241

Gần đây

32

ritestream

₫303.18

₫8,638,234.05₫19,242,324.28

₫20,049,099,929

0.09%

136

Gần đây

33

BNB

₫6,977,602.39

₫2,602,617,563.12₫2,478,239,653.54

₫69,960,870,103

0.32%

422

Gần đây

34

EdenLoop

₫6,497.37

₫50,795,920.88-

₫22,305,477,737

0.10%

71

Gần đây

35

Xfinite Entertainment Token

₫248.06

₫9,377,311.96₫8,915,418.59

₫20,449,366,875

0.09%

147

Gần đây

36

XRP

₫9,862.46

₫4,461,949,203.65₫5,190,135,477.96

₫18,977,361,175

0.09%

439

Gần đây

37

JasmyCoin

₫321.51

₫1,530,558,656.72₫829,465,084.67

₫92,000,297,535

0.42%

371

Gần đây

38

Bitcoin SV

₫1,267,525.06

₫769,085,427.99₫2,771,933,824.68

₫22,443,087,543

0.10%

469

Gần đây

39

Everscale

₫5,543.31

₫150,428,492.27₫105,757,745.03

₫78,574,274,508

0.36%

260

Gần đây

40

Cosmos

₫258,053.76

₫25,661,774,082.54₫52,622,550,291.46

₫84,937,376,914

0.39%

417

Gần đây

41

PowerPool

₫7,834.55

₫25,061,312.37₫64,046,102.79

₫18,788,051,860

0.09%

9

Gần đây

42

Bitcoin

₫695,352,113.68

₫6,520,178,039.87₫6,762,992,395.22

₫64,082,636,163

0.29%

571

Gần đây

43

IDEX

₫2,359.37

₫322,195,496.89₫493,710,079.04

₫110,152,011,593

0.50%

309

Gần đây

44

Bitcoin Cash

₫4,815,293.56

₫489,700,694.17₫1,245,501,264.85

₫51,236,540,149

0.23%

381

Gần đây

45

WeWay

₫788.22

₫8,222,167.40₫63,526,831.77

₫48,488,323,490

0.22%

118

Gần đây

46

Shiba Inu

₫0.2846

₫17,802,749,907.53₫21,807,120,206.75

₫44,165,396,970

0.20%

450

Gần đây

47

Cardano

₫13,130.89

₫16,269,228,907.26₫23,644,118,966.24

₫50,549,368,932

0.23%

518

Gần đây

48

Massive Protocol

₫9,423.57

₫4,632,223.34₫3,474,120.59

₫55,371,231,093

0.25%

90

Gần đây

49

Ethereum

₫47,465,707.24

₫3,612,845,428.98₫5,590,668,826.76

₫50,975,392,784

0.23%

534

Gần đây

50

NEST Protocol

₫667.28

₫115,784,007.72₫6,055,507.12

₫44,890,693,787

0.20%

217

Gần đây

51

Step App

₫5,537.18

₫1,829,336,028.08₫1,864,158,410.87

₫39,374,157,688

0.18%

437

Gần đây

52

Kyber Network Crystal v2

₫43,080.79

₫3,206,286,025.42₫8,063,600,993.38

₫46,621,226,968

0.21%

420

Gần đây

53

Gitcoin

₫164,318.71

₫371,111,495.77₫439,368,052.60

₫38,514,449,869

0.18%

498

Gần đây

54

Maker

₫35,562,672.31

₫4,897,011,487.80₫5,114,986,023.04

₫41,662,078,898

0.19%

429

Gần đây

55

HAPI Protocol

₫194,916.80

₫136,672,294.90₫121,335,253.30

₫38,910,890,977

0.18%

259

Gần đây

56

EOS

₫31,257.36

₫11,859,791,522.68₫40,230,062,207.90

₫43,383,687,622

0.20%

459

Gần đây

57

Ethereum Classic

₫487,488.32

₫23,027,384,484.56₫30,819,738,774.49

₫39,403,743,252

0.18%

481

Gần đây

58

EOS

₫31,300.20

₫995,624,909.60₫1,246,775,170.13

₫34,796,636,416

0.16%

380

Gần đây

59

USD Coin

₫23,127.17

₫207,412,361,668.03₫464,768,760,679.36

₫47,563,016,017

0.22%

352

Gần đây

60

Enzyme

₫719,312.83

₫340,196,120.41₫1,502,489,009.02

₫35,109,238,478

0.16%

276

Gần đây

61

Stellar

₫3,144.10

₫7,301,232,189.14₫14,579,531,799.70

₫34,577,663,200

0.16%

462

Gần đây

62

NPICK BLOCK

₫933.12

₫49,451,496.60₫22,142,506.41

₫33,589,544,346

0.15%

120

Gần đây

63

OVR

₫24,764.76

₫29,770,790.77₫137,266,284.33

₫33,642,485,441

0.15%

201

Gần đây

64

GMX

₫487,989.16

₫70,968,497.29₫63,457,054.96

₫38,521,252,129

0.18%

260

Gần đây

65

Golff

₫1,426.71

₫13,807,861.44-

₫36,830,775,747

0.17%

72

Gần đây

66

CAW(A Hunters Dream)

₫0.001388

₫103,644,534.39₫10,199,779.83

₫27,628,697,828

0.13%

189

Gần đây

67

Titan Hunters

₫1,643.59

₫3,257,311.53₫11,713,794.02

₫25,396,291,177

0.12%

101

Gần đây

68

Creo Engine

₫1,050.46

₫55,449,906.20₫60,664,114.23

₫29,928,075,190

0.14%

159

Gần đây

69

Kusama

₫1,863,526.07

₫4,435,045,024.84₫5,704,474,740.23

₫23,830,091,178

0.11%

428

Gần đây

70

MX TOKEN

₫36,160.89

₫1,221,616,173.09₫2,342,168,990.01

₫32,219,791,584

0.15%

454

Gần đây

71

Gemma Extending Tech

₫4,840.44

₫13,363,669.48-

₫24,243,421,312

0.11%

39

Gần đây

72

Mogul Productions

₫632.57

₫21,833,935.59₫58,794,414.56

₫31,886,253,667

0.15%

183

Gần đây

73

Export Mortos Platform

₫2,441.35

₫4,219,584.84₫3,077,936.42

₫24,044,793,475

0.11%

17

Gần đây

74

SHOPX

₫1,781.02

₫44,564,109.82₫36,936,857.94

₫27,909,422,830

0.13%

163

Gần đây

75

Kava

₫58,722.18

₫1,614,618,039.34₫2,646,951,113.92

₫25,360,760,745

0.12%

448

Gần đây

76

Cykura

₫2,198.16

₫3,551,221.74-

₫30,795,222,684

0.14%

12

Gần đây

77

ssv.network

₫202,561.95

₫151,657,348.42₫88,638,694.16

₫29,784,205,668

0.14%

216

Gần đây

78

Tidal Finance

₫15.44

₫3,695,400.82₫137,067,393.54

₫21,713,185,137

0.10%

23

Gần đây

79

Orchid

₫3,287.95

₫827,606,878.10₫1,239,294,033.81

₫22,310,509,702

0.10%

320

Gần đây

80

S.Finance

₫1,444.26

₫2,846,269.56₫14,900,976.22

₫19,155,089,624

0.09%

102

Gần đây

81

Algorand

₫11,183.64

₫19,930,691,616.76₫7,378,195,133.22

₫25,035,124,981

0.11%

504

Gần đây

82

Enzyme

₫720,861.86

₫320,781,677.38₫1,520,879,742.10

₫20,914,195,420

0.10%

312

Gần đây

83

Super Zero Protocol

₫2,368.61

₫63,195,770.53₫410,357,988.35

₫24,036,298,460

0.11%

277

Gần đây

84

Woozoo Music

₫35,892.71

₫28,096,834.61-

₫28,982,338,963

0.13%

174

Gần đây

85

Dai

₫23,104.07

₫6,499,364,634.72₫2,987,753,848.97

₫25,564,726,367

0.12%

512

Gần đây

86

Decentraland

₫27,226.91

₫2,261,621,989.05₫2,440,124,647.84

₫22,020,289,501

0.10%

491

Gần đây

87

Toncoin

₫30,505.84

₫17,383,033.94₫200,493,213.38

₫21,678,915,519

0.10%

142

128 giờ trước

88

StreamCoin

₫3,759.49

₫270,234,568.11₫146,714,906.41

₫19,546,445,088

0.09%

196

Gần đây

89

HUGHUG Coin

₫1,219.51

₫4,525,555.51-

₫20,992,113,591

0.10%

55

Gần đây

90

dHealth

₫496.59

₫23,216,020.37₫47,049,811.78

₫18,828,702,277

0.09%

102

Gần đây

91

Sunny Aggregator

₫14.14

-₫9,849,377.87

₫21,389,725,104

0.10%

106

Gần đây

92

Biometric Financial

₫209.66

₫458,136,915.44₫35,787,979.41

₫21,478,396,437

0.10%

322

Gần đây

93

GXChain

₫46,256.97

₫35,108,406.31₫255,841,601.30

₫18,807,613,695

0.09%

391

Gần đây

94

Celestial

₫196.40

₫42,393,846.00₫35,534,224.90

₫18,364,454,039

0.08%

258

Gần đây

95

Chainlink

₫173,588.89

₫12,142,131,673.26₫23,343,828,988.48

₫21,408,043,063

0.10%

446

Gần đây

96

Bridge Network

₫7,510.20

₫38,196,384.71₫32,414,864.65

₫18,256,456,472

0.08%

73

Gần đây

97

BinaryX

₫2,915,783.43

₫1,208,339,672.58₫2,197,241,472.08

₫21,231,183,199

0.10%

414

Gần đây

98

Sologenic

₫5,867.58

₫403,275,789.61₫517,520,701.45

₫21,008,085,969

0.10%

331

Gần đây

99

Smart Reward Token

₫1,647.30

₫184,933,643.32₫59,620,885.89

₫18,015,732,200

0.08%

302

Gần đây

100

Bluzelle

₫1,664.84

₫799,787,282.65₫1,410,729,977.92

₫20,778,857,414

0.09%

353

Gần đây