BTCEX

BTCEX

Khối lượng(24 giờ)

₫7,184,781,938,300.80

16,121 BTC

Thông tin về BTCEX

BTCEX is a full-category digital asset trading platform that provides spot trading and derivative trading such as margin, quarterly contracts, perpetual contracts, and options.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Ethereum

₫24,768,839.97

₫2,876,642,761.99₫4,666,458,892.34

₫3,302,774,891,477

45.97%

544

Gần đây

2

Gala

₫1,223.16

₫24,850,212.82₫118,633,255.00

₫27,477,437,058

0.38%

204

Gần đây

3

League of Kingdoms Arena

₫12,469.21

₫165,616,630.08₫532,025,136.00

₫33,415,460,125

0.47%

357

Gần đây

4

BNB

₫5,085,052.26

₫1,875,238,405.26₫2,756,644,279.46

₫512,487,963,814

7.13%

475

Gần đây

5

STEPN

₫19,095.38

₫319,365,776.49₫391,881,288.19

₫333,104,974,261

4.64%

471

Gần đây

6

Project Galaxy

₫63,825.21

₫94,616,491.53₫244,267,302.51

₫29,153,625,655

0.41%

268

Gần đây

7

TRON

₫1,480.79

₫898,830,081.98₫958,888,371.87

₫193,657,971,034

2.70%

490

Gần đây

8

Bitcoin

₫445,618,759.41

₫37,625,529,557.10₫57,957,580,541.30

₫1,053,325,219,854

14.66%

722

Gần đây

9

The Sandbox

₫24,046.26

₫292,800,223.19₫306,376,294.04

₫17,721,613,365

0.25%

438

Gần đây

10

Standard Tokenization Protocol

₫941.07

₫259,647,108.97₫306,515,312.36

₫18,068,539,130

0.25%

313

Gần đây

11

Adventure Gold

₫8,665.32

₫76,342,004.19₫99,689,497.42

₫27,357,420,140

0.38%

180

Gần đây

12

Solana

₫769,163.65

₫1,152,927,138.86₫1,302,203,719.39

₫14,479,607,505

0.20%

486

Gần đây

13

The Graph

₫2,157.01

₫27,897,058.73₫66,656,685.53

₫17,181,655,122

0.24%

145

Gần đây

14

Binance USD

₫23,317.17

₫745,931,097.16₫680,294,566.24

₫218,102,802,735

3.04%

499

Gần đây

15

TerraClassicUSD

₫1,348.08

₫69,222,818.40₫68,946,265.43

₫173,561,582,079

2.42%

342

Gần đây

16

Enjin Coin

₫10,994.71

₫25,079,054.32₫30,968,267.26

₫13,084,247,422

0.18%

133

Gần đây

17

USD Coin

₫23,317.17

₫639,061,788.83₫608,026,241.67

₫111,065,771,483

1.55%

444

Gần đây

18

Multichain

₫85,954.39

₫4,546,856.85₫23,167,145.09

₫16,865,900,542

0.23%

74

Gần đây

19

Chainlink

₫142,092.62

₫80,795,170.35₫174,316,999.01

₫167,186,181,694

2.33%

231

Gần đây

20

Optimism

₫12,275.87

₫18,965,353.92₫45,904,056.42

₫11,502,525,628

0.16%

120

Gần đây

21

Anyswap

₫304,161.92

₫121,707,391.20₫100,877,714.78

₫59,062,524,116

0.82%

320

Gần đây

22

Uniswap

₫112,742.34

₫104,944,832.82₫134,417,397.68

₫96,823,718,285

1.35%

161

Gần đây

23

SushiSwap

₫22,432.00

₫47,886,236.12₫105,676,707.88

₫99,769,968,297

1.39%

225

Gần đây

24

Mask Network

₫34,428.34

₫205,315,061.53₫313,121,541.54

₫42,973,663,764

0.60%

316

Gần đây

25

Axie Infinity

₫323,784.82

₫83,790,203.65₫179,658,070.58

₫45,713,188,022

0.64%

222

Gần đây

26

Curve DAO Token

₫18,029.46

₫589,973,441.92₫584,867,310.24

₫43,666,856,903

0.61%

394

Gần đây

27

Decentraland

₫19,175.52

₫390,319,082.19₫664,129,299.20

₫48,248,727,393

0.67%

395

Gần đây

28

Loopring

₫8,793.44

₫229,153,402.70₫311,688,772.87

₫50,691,272,496

0.71%

299

Gần đây

29

WEMIX

₫61,191.14

₫489,237,499.65₫8,332,590,541.05

₫10,640,675,953

0.15%

319

Gần đây

30

Aave

₫1,313,774.38

₫158,108,436.37₫125,399,573.18

₫38,386,181,242

0.53%

226

Gần đây

31

1inch Network

₫14,488.79

₫168,792,879.28₫98,524,757.01

₫34,357,346,536

0.48%

238

Gần đây

32

Avalanche

₫375,730.16

₫675,877,946.83₫723,377,928.53

₫35,023,843,280

0.49%

424

Gần đây

33

Yield Guild Games

₫14,768.31

₫17,425,604.70₫7,820,801.84

₫8,985,948,985

0.13%

125

Gần đây

34

Shiba Inu

₫0.232

₫46,542,615.33₫63,855,845.34

₫34,165,531,403

0.48%

222

Gần đây

35

Symbol

₫1,199.63

₫5,912,503.93₫24,592,320.46

₫6,957,185,885

0.10%

63

Gần đây

36

Mines of Dalarnia

₫6,604.05

₫158,719,984.71₫354,933,139.30

₫31,562,887,958

0.44%

350

Gần đây

37

Stargate Finance

₫8,292.62

₫41,150,674.49₫21,583,640.92

₫9,802,609,829

0.14%

137

Gần đây

38

King DAG

₫3,900.09

₫110,142,796.95₫1,155,567,096.65

₫16,467,851,289

0.23%

330

Gần đây

39

Cosmos

₫187,981.55

₫39,113,017.91₫46,053,310.30

₫32,740,022,039

0.46%

77

Gần đây

40

Immutable X

₫21,039.03

₫24,162,905.37₫23,688,886.05

₫10,938,391,045

0.15%

242

Gần đây

41

PancakeSwap

₫71,978.06

₫76,678,125.30₫88,159,392.26

₫6,448,203,354

0.09%

164

Gần đây

42

HUNT

₫9,522.53

₫23,671,385.60₫74,843,499.76

₫4,637,265,068

0.06%

182

Gần đây

43

JasmyCoin

₫209.64

₫2,531,334.19-

₫3,170,629,887

0.04%

16

Gần đây

44

Braintrust

₫47,333.15

₫43,409,651.49₫105,189,750.45

₫6,074,443,890

0.08%

255

Gần đây

45

Defigram

₫44,278.39

--

₫2,324,640,285

0.03%

13

Gần đây

46

MOBOX

₫13,184.33

₫28,262,328.19₫27,485,470.28

₫5,169,681,782

0.07%

117

Gần đây

47

WOO Network

₫3,568.16

₫73,491,388.63₫127,134,443.51

₫6,335,764,439

0.09%

359

Gần đây

48

Klaytn

₫5,311.00

-₫3,977,466.58

₫4,940,243,626

0.07%

100

Gần đây

49

MyNeighborAlice

₫50,780.64

₫2,885,607.87₫11,540,374.39

₫5,832,153,543

0.08%

130

Gần đây

50

Venus

₫105,521.24

₫100,870,665.34₫144,552,143.33

₫7,091,507,175

0.10%

206

Gần đây

51

Liquity

₫21,376.79

₫9,488,863.55₫10,758,464.07

₫3,151,598,132

0.04%

62

Gần đây

52

Illuvium

₫2,597,266.73

₫29,444,533.19₫36,914,329.91

₫6,728,543,088

0.09%

206

Gần đây

53

AntiMatter Governance Token

₫4,831.15

₫32,247,489.78₫44,576,267.74

₫4,921,125,722

0.07%

237

Gần đây

54

ConstitutionDAO

₫529.70

₫37,839,699.34₫35,718,218.89

₫3,886,537,530

0.05%

314

Gần đây

55

LooksRare

₫6,475.70

-₫2,497,307.73

₫1,753,263,918

0.02%

22

Gần đây

56

Gnosis

₫2,559,996.53

₫46,215,807.34₫56,764,205.00

₫2,515,289,677

0.04%

216

Gần đây

57

NYM

₫9,177.79

₫7,961,459.42₫6,132,034.74

₫1,586,052,081

0.02%

63

Gần đây

58

Arowana Token

₫6,242.76

-₫9,846,300.86

₫1,799,113,834

0.03%

12

Gần đây

59

Smooth Love Potion

₫83.86

-₫3,302,966.80

₫1,567,524,562

0.02%

52

Gần đây

60

Krypton DAO

₫7,234.49

₫9,741,460.66₫8,543,169.66

₫1,521,744,394

0.02%

94

Gần đây

61

Synapse

₫13,580.33

₫3,659,593.18₫2,526,492.30

₫723,608,775

0.01%

9

Gần đây

62

Litecoin

₫1,155,376.05

₫6,023,385.73₫2,862,088,366.28

₫1,134,142,462

0.02%

53

Gần đây

63

Centrifuge

₫6,009.82

₫8,336,340.06₫10,927,646.00

₫850,065,807

0.01%

69

Gần đây

64

Guild of Guardians

₫2,776.63

-₫6,033,645.44

₫1,420,402,266

0.02%

13

Gần đây

65

PolySwarm

₫503.61

--

₫776,026,136

0.01%

29

Gần đây

66

Gods Unchained

₫9,976.77

₫19,752,286.92₫18,572,747.52

₫1,396,752,710

0.02%

166

Gần đây

67

Ethereum Name Service

₫198,624.52

₫49,098,795.25₫48,776,725.26

₫1,393,758,099

0.02%

351

Gần đây

68

BitTorrent-New

₫0.01864

-₫2,362,951.45

₫1,061,101,541

0.01%

44

Gần đây

69

Connect

₫2,413.01

₫2,432,754.66₫2,415,729.40

₫1,433,433,642

0.02%

48

Gần đây

70

DeFine

₫3,384.60

--

₫1,421,307,713

0.02%

13

Gần đây

71

Flow

₫34,940.81

₫4,630,843.46-

₫1,107,350,334

0.02%

30

Gần đây

72

Pocket Network

₫2,371.32

₫5,426,938.04₫13,577,914.34

₫467,955,692

0.01%

92

Gần đây

73

Witch Token

₫6,848.40

-₫3,174,439.17

₫543,105,865

0.01%

4

Gần đây

74

Assemble Protocol

₫432.75

₫17,736,962.88₫40,672,123.04

₫82,250,833

0.00%

173

Gần đây

75

Metacraft

₫66,336.29

--

₫304,459,356

0.00%

148

Gần đây

76

Tribe

₫3,487.09

₫4,034,851.53₫4,621,231.34

₫604,033,666

0.01%

26

Gần đây

77

Suku

₫2,191.95

₫11,899,704.54₫20,329,391.67

₫603,196,238

0.01%

179

Gần đây

78

Ribbon Finance

₫5,478.72

₫16,565,784.36₫25,074,934.43

₫391,434,655

0.01%

114

Gần đây

79

StarSharks (SSS)

₫17,968.89

₫3,931,356.68₫15,488,786.96

₫39,943,881

0.00%

21

Gần đây

80

Cere Network

₫153.97

--

₫267,477,810

0.00%

12

Gần đây

81

Boba Network

₫7,710.27

-₫7,015,718.30

₫433,331,648

0.01%

90

Gần đây

82

XRP

₫7,290.98

₫762,729,608.60₫693,708,258.00

₫200,210,495

0.00%

457

Gần đây

83

StreamCoin

₫1,721.42

--

₫492,039,254

0.01%

5

Gần đây

84

Wilder World

₫4,181.25

₫7,946,295.00₫9,959,182.92

₫139,813,159

0.00%

131

Gần đây

85

ApeCoin

₫106,425.04

₫504,720,608.33₫739,314,142.31

₫283,795,215

0.00%

564

Gần đây

86

Angle

₫969.72

-₫51,890,302.85

₫144,412,723

0.00%

238

Gần đây

87

Adappter Token

₫354.77

--

₫412,284,294

0.01%

40

Gần đây

88

API3

₫43,303.31

₫100,866,967.57₫106,361,765.89

₫650,542,535

0.01%

300

Gần đây

89

Efinity Token

₫3,177.28

-₫4,974,848.05

₫784,371,387

0.01%

6

Gần đây

90

Highstreet

₫28,418.52

--

₫273,564,046

0.00%

0

Gần đây

91

Rari Governance Token

₫339,154.08

₫18,697,917.09₫15,503,750.67

₫0.00

0.00%

330

Gần đây

92

Gari Network

₫17,469.19

₫2,462,904.51₫2,418,175.46

₫46,077,500

0.00%

31

Gần đây

93

Toncoin

₫45,760.24

₫26,106,369.97₫25,015,729.33

₫0.00

0.00%

256

Gần đây

94

Decentralized Vulnerability Platform

₫11.55

₫2,943,165.60₫3,258,631.84

₫8,272,912

0.00%

118

Gần đây

95

Umee

₫471.93

--

₫12,440,613

0.00%

174

Gần đây

96

Talken

₫3,360.79

₫3,013,355.42₫3,645,779.14

₫30,441,270

0.00%

21

Gần đây

97

Terra

₫49,089.51

₫58,345,516.35₫65,355,077.41

₫34,440,203,848

0.48%

300

Gần đây

98

ELYSIA

₫63.36

-₫6,301,001.31

₫503,359,399

0.01%

22

Gần đây