VRD

Viridis Network giá 
VRD

₫83.11  

16.53% (1n)

biểu đồ Viridis Network sang VND

Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Thêm vào danh sách theo dõi
Thống kê về Viridis Network
Vốn hóa thị trường
 

0.00%

₫83,109,750,476
#3097
Khối lượng (24 giờ)
 

13.73%

₫11,139,414,099
#1718
Khối lượng/Vốn hóa thị trường (24h)
 
13.40%
Nguồn cung lưu thông tự báo cáo
 
1,000,000,000 VRD
Tổng cung
 
1,000,000,000 VRD
Nguồn cung tối đa
 
--
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn
 
₫0
công cụ chuyển đổi VRD sang VND
VRD
VND
Hiệu suất giá
24 giờ 
Thấp
₫54.14
Cao
₫100.36
Cao nhất mọi thời đại
Dec 31, 2023 (3 months ago)
₫393.90
-78.9%
Thấp nhất mọi thời đại
Mar 24, 2024 (21 days ago)
₫53.17
+56.3%
Xem dữ liệu lịch sử thị trường
Phổ biến
Trong danh sách theo dõi2,019x
4790th / 9.6K
Self-Reported Tags
EnergyMarketplacePlatformHiển thị tất cả
Bạn có sở hữu dự án này? Cập nhật thông tin token


Đang tải dữ liệu

Vui lòng đợi, chúng tôi đang tải dữ liệu biểu đồ

Viridis Network community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Viridis Network markets

Tất cả các cặp

Đang tải dữ liệu...

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

Tin tức về Viridis Network%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tin về Viridis Network

Eco-Revolutionary Blockchain Breaking away from the environmental challenges faced by platforms like Ethereum, Viridis stands as a beacon of green innovation in the crypto realm. At its core, Viridis seamlessly marries cryptocurrency with tangible carbon credits, ensuring transactions are both eco-friendly and efficient. With reduced gas fees and a dedication to eco-consciousness, Viridis is redefining the standard for sustainable digital transactions.

Tokenized Carbon Contribution Every Viridis token embodies more than just digital value; it’s a testament to tangible carbon offset endeavors. Crafted meticulously to align with the global carbon reduction targets set for 2030, each token contributes to a broader vision of eco-preservation. Viridis offers an avenue where digital assets and sustainable initiatives harmoniously coexist, bridging the gap between cryptocurrency and real-world ecological impact.

From Tokens to NFT Recognition Viridis goes beyond traditional token dynamics by enabling users to transform their environmental contributions into coveted NFTs. These are not mere digital collectibles but symbols of a user’s commitment to our planet’s well-being. By providing a platform where tokens can be converted into NFT badges of honor, Viridis incentivizes and celebrates every individual’s stride towards a greener future.