Top các token Algorithmic Stablecoin hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Algorithmic Stablecoin. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

65

0.13%0.71%1.15%

₫17.40T₫17,399,003,273,726

₫1,126,648,280,433

48,262,947 USDD

745,332,144 USDD

usdd-7d-price-graph

69

0.26%0.98%1.02%

₫16.08T₫16,080,420,766,866

₫54,891,713,389

2,375,261 USDN

695,828,106 USDN

neutrino-usd-7d-price-graph

100

0.07%1.02%1.02%

₫9.83T₫9,825,325,169,373

₫94,375,834,400

4,082,243 FEI

424,996,178 FEI

fei-usd-7d-price-graph

130

0.23%3.97%19.66%

₫6.02T₫6,024,775,899,401

₫436,778,649,575

711,594,490 USTC

9,815,491,984 USTC

terrausd-7d-price-graph

195

0.02%1.03%1.95%

₫2.68T₫2,680,373,747,085

₫541,851,878,433

23,104,460 SUSD

114,290,621 SUSD

susd-7d-price-graph

208

0.24%0.67%0.79%

₫33.48T₫33,477,832,910,938

₫252,360,823,958

10,792,332 FRAX

1,431,695,664 FRAX

frax-7d-price-graph

258

0.56%0.54%0.50%

₫2.49T₫2,489,874,807,354

₫6,023,681,770

268,185 USDX

110,853,489 USDX

usdx-kava-7d-price-graph

323

1.23%22.90%3.84%

₫1.78T₫1,780,560,103,859

₫111,075,501,093

3,361,591 AMPL

53,886,909 AMPL

ampleforth-7d-price-graph

347

0.49%5.49%8.03%

₫1.58T₫1,584,075,634,265

₫162,017,172,367

46,378,129 TRIBE

453,448,622 TRIBE

tribe-7d-price-graph

411

0.05%0.34%1.03%

₫1.15T₫1,149,798,708,316

₫11,790,047,955

507,204 CUSD

49,463,918 CUSD

celo-dollar-7d-price-graph
Celo EuroCEUR$1.02
DefiDollarDUSD$1.02
SpiceUSDUSDS$0.93
SpiceEUROEUROS$0.95
ParallelPAR$1.03
Inflation Adjusted USDSIUSDS$0.90
USNUSN$1.00
NuBitsUSNBT$0.00
Single Collateral DAI SAI$1.29
Universal DollarU8D$0.12
YF Link USDYFLUSD$0.00
Zerogoki USDzUSD$0.19

Hiển thị 1 - 22 trong số 22

Hiển thị hàng

100