Fatbtc

$110,537,660 USD
3,341 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$46,327,992
$33,421.72
41.91%
14
Spot
Percentage
Gần đây
2
$14,527,549
$1,389.59
13.14%
20
Spot
Percentage
Gần đây
3
$11,813,511
$1,382.71
10.69%
15
Spot
Percentage
Gần đây
4
$9,886,590
$141.95
8.94%
7
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,038,037
$1,441.69
4.56%
6
Spot
Percentage
Gần đây
6
$2,991,396
$142.26
2.71%
9
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,313,781
$32,502.08
2.09%
5
Spot
Percentage
Gần đây
8
$2,285,100
$32,439.77
2.07%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
$2,159,057
$20.57
1.95%
5
Spot
Percentage
Gần đây
10
$1,948,661
$0.2789
1.76%
8
Spot
Percentage
Gần đây
11
$1,592,785
$112.87
1.44%
4
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,149,164
$32,594.76
1.04%
6
Spot
Percentage
Gần đây
13
$788,738
$0.0007538
0.71%
1
Spot
Percentage
Gần đây
14
$778,959
$111.77
0.70%
3
Spot
Percentage
Gần đây
15
$666,212
$0.03153
0.60%
5
Spot
Percentage
Gần đây
16
$611,230
$176.01
0.55%
2
Spot
Percentage
Gần đây
17
$465,655
$0.03338
0.42%
7
Spot
Percentage
Gần đây
18
$453,286
$0.05856
0.41%
11
Spot
Percentage
Gần đây
19
$441,158
$1.97
0.40%
12
Spot
Percentage
Gần đây
20
$428,949
$0.04104
0.39%
7
Spot
Percentage
Gần đây
21
$397,943
$0.2797
0.36%
5
Spot
Percentage
Gần đây
22
$387,951
$0.2762
0.35%
3
Spot
Percentage
Gần đây
23
$378,317
$0.2706
0.34%
9
Spot
Percentage
Gần đây
24
$368,322
$2.64
0.33%
1
Spot
Percentage
Gần đây
25
$347,458
$0.4923
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$346,828
$0.01658
0.31%
3
Spot
Percentage
Gần đây
27
$220,006
$0.03167
0.20%
2
Spot
Percentage
Gần đây
28
$200,860
$1,439.72
0.18%
6
Spot
Percentage
Gần đây
29
$150,453
$0.008665
0.14%
6
Spot
Percentage
Gần đây
30
$122,376
$0.008782
0.11%
1
Spot
Percentage
Gần đây
31
$123,421
$0.008775
0.11%
5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$106,460
$0.3892
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$96,420
$0.2757
0.09%
1
Spot
Percentage
Gần đây
34
$94,862
$2.71
0.09%
2
Spot
Percentage
Gần đây
35
$82,212
$0.05894
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
36
$80,619
$0.03843
0.07%
0
Spot
Percentage
Gần đây
37
$80,644
$7.66
0.07%
3
Spot
Percentage
Gần đây
38
$67,151
$8.73
0.06%
5
Spot
Percentage
Gần đây
39
*** $63,086
*** $0.1486
0.06%
0
Spot
Percentage
Gần đây
40
$58,357
$0.8384
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
*** $40,341
*** $0.00005863
0.04%
8
Spot
Percentage
Gần đây
42
$29,650
$0.0006617
0.03%
3
Spot
Percentage
Gần đây
43
$27,798
$0.0002001
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$23,673
$0.1679
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$14,959
$0.1058
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$14,480
$1.04
0.01%
1
Spot
Percentage
Gần đây
47
$11,052
$0.07885
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$9,864
$4.58
0.01%
12
Spot
Percentage
Gần đây
49
$7,573
$0.2147
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$6,698
$0.00004786
0.01%
3
Spot
Percentage
Gần đây
51
$6,313
$0.04500
0.01%
2
Spot
Percentage
Gần đây
52
$2,814
$1.91
0.00%
-
Spot
Percentage
176 giờ trước
53
$2,500
$0.01791
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$2,494
$0.07014
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
55
$1,675
$0.0007967
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
56
$1,412
$0.1981
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
57
$1,038
$0.02191
0.00%
-
Spot
Percentage
168 giờ trước
58
$726
$0.0006286
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
$707
$1.72
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$693
$0.01954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$312
$0.1049
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
62
$292
$0.006604
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
63
$176
$1,531.29
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
64
$88
$3.28
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
65
$82
$0.006709
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
66
$70
$1,253.70
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
67
$43
$0.000002376
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
68
$30
$0.08585
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
69
$20
$0.00009924
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$14
$0.00006234
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
71
$10
$0.009925
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$4
$0.01397
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$1
$0.02150
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
74
$0.327538
$2.98
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
75
$0.165423
$0.0003308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.0001034
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.00002792
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.03308
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.0003911
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.0005591
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.0000006989
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.00004193
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.002795
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$0.0004610
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.00007366
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.001396
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
*** $?
*** $0.6616
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
*** $?
*** $5.24
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.01059
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.0003308
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.00001396
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.03292
0.00%
3
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.3213
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $?
*** $45.19
0.00%
-
Spot
Percentage
100 giờ trước
95
$?
$1.03
0.00%
-
Spot
Percentage
774 giờ trước
96
$?
$0.3473
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$?
$43.03
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$?
$0.1919
0.00%
-
Spot
Percentage
986 giờ trước
99
$?
$10.77
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.4703
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.006504
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$5.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$1.15
0.00%
-
Spot
Percentage
824 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...