×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
Sign-up for crypto and blockchain news, delivered straight to your inbox!
New! See the top exchanges ranked by our liquidity metric
Sign-up to get crypto and blockchain news delivered to your inbox daily!
×
Các loại tiền điện tử:  4,930Các thị trường giao dịch:  20,561Vốn Hóa Thị Trường:  $196,453,388,643Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $59,787,050,539BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%
Vốn Hóa Thị Trường:  $196,453,388,643Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $59,787,050,539BTC Chiếm Ưu Thế:  66.7%Các loại tiền điện tử:  4,930Các thị trường giao dịch:  20,561

Fatbtc

$893,768,707 USD
123,491 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$199,896,853
$7,232.57
22.37%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$162,689,571
$144.39
18.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$159,267,854
$45.65
17.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$146,445,366
$141.78
16.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$46,472,206
$44.24
5.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$42,780,471
$204.13
4.79%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$27,126,017
$3.87
3.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$23,196,113
$0.219356
2.60%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$14,436,791
$204.97
1.62%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$12,349,726
$89.99
1.38%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$10,849,511
$2.60
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$10,795,371
$2.59
1.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$9,286,225
$0.220909
1.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$7,349,838
$0.052659
0.82%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$3,679,330
$0.000528
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$3,668,032
$0.052656
0.41%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3,499,520
$50.17
0.39%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,861,116
$2.65
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,741,852
$49.48
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$732,310
$0.000697
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$609,063
$0.217369
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$564,484
$0.016209
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$560,998
$0.010076
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$546,962
$2.62
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$538,622
$0.015320
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$505,698
$7,181.51
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$403,520
$0.057377
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$276,968
$0.015827
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$220,345
$0.057868
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$200,524
$0.057194
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$153,690
$0.002196
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$152,248
$433.31
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$145,315
$0.000694
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$145,087
$2.09
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$131,284
$0.029735
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$107,594
$0.015528
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$104,468
$0.014864
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$90,507
$0.023458
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$85,884
$0.020905
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$84,055
$0.040337
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$81,406
$5.54
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$72,873
$0.010522
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$66,867
$1.91
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$38,683
$0.002187
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$37,301
$0.005280
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$35,744
$0.025739
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$31,935
$0.004626
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$31,933
$2.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$29,496
$0.021139
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$28,983
$0.823286
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$24,917
$0.716906
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$23,376
$0.033186
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$21,996
$0.001576
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$20,775
$0.005987
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$20,479
$0.014677
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$19,349
$2.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$15,517
$0.000446
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$15,452
$3.75
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$14,680
$0.002102
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$14,202
$0.002035
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$12,852
$0.018412
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$12,728
$0.179926
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$11,532
$0.002169
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$11,403
$0.000017
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$8,679
$0.024860
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$8,501
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$7,552
$0.005416
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$4,762
$0.001554
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$4,360
$0.020136
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$4,240
$0.203220
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$4,175
$0.029760
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$4,045
$0.056948
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$4,011
$0.028934
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$3,384
$0.000482
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$3,259
$0.002320
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$3,127
$0.008859
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$3,031
$0.002171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$2,777
$0.000658
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$2,712
$0.001930
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$2,612
$0.007541
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$2,569
$0.060070
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$2,409
$0.056355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$2,331
$0.001279
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$1,829
$0.000519
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$1,593
$0.000228
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$1,500
$0.005239
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$1,167
$0.003252
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$1,165
$0.005570
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$575
$0.000269
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$471
$0.018212
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$468
$2.31
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$465
$0.006550
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$353
$1.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$223
$0.000072
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$144
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$41
$0.000145
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$35
$0.000004
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$32
$0.000005
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$?
$0.003613
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$?
$0.000020
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000001
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.000361
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.253171
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.005782
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$2.99
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.036167
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$?
$7.23e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$?
$0.005714
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$?
$0.001749
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.001419
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$?
$0.092215
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.000003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.084576
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$1.84
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$0.000029
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$5.20e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.018445
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.000012
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.119952
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$72.33
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$260.17
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...