Curve Finance

Curve Finance

Khối lượng(24 giờ)

$204,550,502.90

6,933 BTC

Thông tin về Curve Finance

Curve aims to create deep on-chain liquidity using advanced bonding curves.

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

USD Coin

$1.00

--

$70,611,125

34.52%

0

Gần đây

2

Tether

$1.00

--

$31,802,151

15.55%

0

Gần đây

3

Dai

$1.00

--

$20,511,720

10.03%

0

Gần đây

4

Dai

$1.00

--

$20,355,395

9.95%

0

Gần đây

5

Dai

$1.00

--

$17,193,826

8.41%

0

Gần đây

6

renBTC

$29,564.92

--

$14,126,618

6.91%

0

Gần đây

7

Wrapped Bitcoin

$29,639.59

--

$12,275,320

6.00%

0

Gần đây

8

USD Coin

$1.00

--

$11,543,044

5.64%

0

Gần đây

9

Neutrino USD

*** $0.9994

--

*** $7,575,267

0.00%

0

Gần đây

10

USD Coin

$1.00

--

$1,602,203

0.78%

0

Gần đây

11

Neutrino USD

$0.9984

--

$1,405,366

0.69%

0

Gần đây

12

renBTC

$29,571.03

--

$1,112,653

0.54%

0

Gần đây

13

Tether

$1.00

--

$786,945

0.00%

0

52 giờ trước

14

Dai

$1.00

--

$496,655

0.24%

0

Gần đây

15

USD Coin

$1.00

--

$410,720

0.20%

0

Gần đây

16

USD Coin

$1.00

--

$375,210

0.00%

0

6 giờ trước

17

Neutrino USD

$0.9991

--

$349,320

0.17%

0

Gần đây

18

Dai

$1.00

--

$237,457

0.12%

0

Gần đây

19

Dai

$1.00

--

$132,643

0.00%

0

2 giờ trước

20

Tether

$1.00

--

$9,028

0.00%

0

Gần đây

21

Tether

$1.00

--

$49.30

0.00%

0

12 giờ trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện