GFR

GoldenFeverGFR

Xếp hạng -
Đồng coin
Trên 67 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

GFR Dữ liệu về giá theo thời gian thực

GoldenFever aims to provide a platform for fair P2P lotteries and games. The platform reportedly allows developers to create games on Ethereum/Tron smart contracts or masternode coins to earn commission from winners.