Bancor Network

$20,707,058 USD
417.01707239 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$20,610,120
$6.72
99.53%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$36,112
$0.1547
0.17%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$17,192
$2,182.39
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$17,037
$41.75
0.08%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$14,244
$1.72
0.07%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$7,427
$0.03228
0.04%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$6,740
$0.04577
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$6,326
$0.9303
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$6,199
$0.1239
0.03%
-
Giao ngay
Percentage
132 ngày trước
10
*** $5,083
*** $6.63
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$4,910
$0.07505
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$3,017
$0.09407
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
*** $2,356
*** $0.005063
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
*** $1,445
*** $0.001111
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
132 ngày trước
15
$1,273
$0.01482
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$1,216
$0.005662
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$1,201
$0.004401
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$1,165
$0.000006066
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$775
$0.3138
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$760
$0.0001891
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$312
$0.004322
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$128
$0.002530
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$?
$1.32
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$?
$132.37
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$?
$4.84
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.3663
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
*** $?
*** $0.02205
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
28
$?
$0.06727
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.008223
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$?
$1.39
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$?
$270.82
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.006341
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
33
$?
$0.006334
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.01694
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.08336
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$?
$3.85
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
*** $?
*** $20.63
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.02873
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$?
$0.6040
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
67 ngày trước
40
*** $?
*** $67.06
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.2769
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$?
$0.0001157
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
43
$?
$0.2666
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.05510
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $53.90
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
*** $?
*** $0.01926
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
47
$?
$0.0001533
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.0005579
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$?
$0.02166
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$?
$1.84
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.7723
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$?
$11.20
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
121 ngày trước
53
$?
$0.04382
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$?
$0.02440
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.006210
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.001044
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$?
$0.001609
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$?
$0.003932
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.005037
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.04505
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.003309
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.08502
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$?
$0.03462
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.0006760
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.002913
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.01226
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.01483
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.02665
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.0002854
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.1377
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.01049
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.05704
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.0003416
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$?
$0.008594
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.0003014
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.1394
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
182 ngày trước
79
$?
$0.001839
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$?
$1.90
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
81
$?
$0.01215
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$?
$1.01
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.01958
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
212 giờ trước
85
$?
$0.1018
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
*** $?
*** $0.1850
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
201 ngày trước
87
$?
$0.00002641
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$?
$0.1820
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$?
$0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
*** $?
*** $0
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
139 ngày trước
91
$?
$0.00008892
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.2916
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
139 ngày trước
93
$?
$23.31
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...