MRATIOMOON

ETHBTC 2x Long (Polygon)MRATIOMOON

Xếp hạng -
Token
On 0 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

MRATIOMOON Dữ liệu về giá theo thời gian thực

The ETH BTC 2x Beverage Token (mRATIOMOON) is the cheapest way on Polygon to bet on ETH outperforming BTC and the ratio flippening. mRATIOMOON rebalances using a similar algorithm to Binance Leverage Tokens.