Zaif

Zaif

Khối lượng(24 giờ)

₫37,873,196,973.73

84 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

NEM

₫1,070.56

₫858,768,856.15₫604,264,944.32

₫16,318,316,104

43.09%

403

Gần đây

2

Symbol

₫1,241.07

₫867,601,355.12₫997,893,740.87

₫2,682,519,365

7.08%

399

Gần đây

3

Ethereum

₫24,794,314.53

₫3,318,939,947.37₫5,581,773,461.16

₫8,474,738,857

22.38%

444

Gần đây

4

Fisco Coin

₫47,396.52

--

₫63,129,181

0.17%

14

Gần đây

5

Bitcoin Cash

₫2,494,168.94

₫68,353,798.14₫142,477,722.10

₫307,002,765

0.81%

231

Gần đây

6

Bitcoin

₫449,927,737.42

₫3,207,196,628.54₫3,800,971,986.84

₫10,076,851,564

26.61%

501

Gần đây

7

NEM

₫1,075.13

₫4,460,577.46-

₫167,030,790

0.44%

1

Gần đây

8

MonaCoin

₫11,755.52

₫39,556,652.25₫134,985,469.94

₫226,211,401

0.60%

259

Gần đây

9

Counterparty

₫58,605.21

--

₫17,582

0.00%

33

Gần đây

10

Symbol

₫1,223.54

₫15,015,486.37₫54,204,113.09

₫12,514,954

0.03%

90

Gần đây

11

Fisco Coin

₫85,470.98

-₫3,765,318.12

₫0.00

0.00%

6

Gần đây

12

MonaCoin

₫12,091.89

₫2,943,099.02₫2,802,951.44

₫0.00

0.00%

9

Gần đây

13

Ethereum

₫24,741,599.26

--

₫202,873

0.00%

24

Gần đây