Okcoin

Okcoin

Khối lượng(24 giờ)

₫373,878,216,246.36

302 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫1,238,489,858.21

₫84,547,628,136.74₫81,461,656,939.43

₫156,653,578,179

41.90%

672

Gần đây

2

Tether

₫22,705.88

₫88,317,819,179.43₫72,796,970,262.37

₫74,207,747,996

19.85%

658

Gần đây

3

Ethereum

₫92,601,974.19

₫28,046,957,735.64₫28,614,838,936.58

₫71,883,134,604

19.23%

637

Gần đây

4

USD Coin

₫22,678.65

₫25,158,418,596.93₫8,079,507,096.66

₫15,211,669,791

4.07%

391

Gần đây

5

MiamiCoin

₫482.03

₫259,094,449.12₫209,123,245.99

₫10,393,775,947

2.78%

252

Gần đây

6

Stacks

₫41,518.16

₫1,789,283,129.78₫3,487,179,062.53

₫10,430,459,622

2.79%

504

Gần đây

7

Ethereum

₫91,473,454.31

₫19,096,147,944.63₫19,193,434,506.73

₫5,202,333,592

1.39%

379

Gần đây

8

Avalanche

₫2,496,104.21

₫1,483,088,213.13₫1,324,330,468.02

₫3,330,108,242

0.89%

461

Gần đây

9

Bitcoin

₫1,231,512,212.13

₫15,761,467,021.21₫18,069,763,283.75

₫3,239,280,338

0.87%

335

Gần đây

10

Litecoin

₫4,326,983.00

₫8,826,132,439.95₫8,833,123,012.49

₫3,105,629,952

0.83%

335

Gần đây

11

HK Coin

₫2,909.01

₫2,603,006,959.09₫2,283,441,638.96

₫2,253,414,826

0.60%

405

Gần đây

12

SHIBA INU

₫0.9099

₫6,038,800,926.32₫6,056,639,235.84

₫2,234,193,540

0.60%

504

Gần đây

13

TRON

₫2,077.04

₫1,155,752,271.29₫900,071,987.46

₫2,202,045,703

0.59%

472

Gần đây

14

Stacks

₫41,619.66

₫299,273,688.78₫739,963,594.34

₫2,094,358,493

0.56%

385

Gần đây

15

Bitcoin

₫1,226,796,790.01

₫25,357,939,951.68₫25,713,796,099.05

₫2,027,046,430

0.54%

543

Gần đây

16

Dai

₫22,649.16

₫2,036,129,691.90₫625,223,936.71

₫1,896,049,219

0.51%

500

Gần đây

17

Star Atlas

*** ₫4,279.49

₫230,857,890.60₫154,205,225.59

*** ₫1,726,848,356

0.00%

235

Gần đây

18

Polkadot

₫768,784.85

₫955,790,789.66₫888,959,046.10

₫1,589,703,351

0.43%

455

Gần đây

19

Ethereum

₫91,520,843.63

₫1,427,444,330.99₫1,542,689,732.83

₫1,518,587,433

0.41%

505

Gần đây

20

Stacks

₫41,198.43

₫329,055,676.88₫1,340,387,672.18

₫805,748,822

0.22%

371

Gần đây

21

Hedera

₫7,147.35

₫52,532,945.81₫50,472,749.14

₫639,183,120

0.17%

230

Gần đây

22

Celo Dollar

₫22,599.24

₫1,947,138,867.84₫295,298,334.96

₫622,323,579

0.17%

526

Gần đây

23

Dogecoin

₫4,544.44

₫586,348,503.62₫465,091,534.79

₫525,717,807

0.14%

438

Gần đây

24

Algorand

₫37,508.84

₫557,179,286.90₫500,257,434.09

₫519,532,206

0.14%

415

Gần đây

25

Lunr Token

₫40,842.00

-₫3,577,970.06

₫470,273,465

0.13%

36

Gần đây

26

EOS

₫87,106.91

₫3,411,727,837.33₫3,378,489,213.08

₫275,367,480

0.07%

196

Gần đây

27

Cosmos

₫589,236.61

₫351,388,345.98₫205,452,110.84

₫184,593,197

0.05%

365

Gần đây

28

Chainlink

₫533,305.76

₫278,079,644.76₫181,540,116.31

₫104,185,158

0.03%

420

Gần đây

29

Uniswap

₫432,698.30

₫270,102,856.74₫236,041,769.72

₫91,393,616

0.02%

399

Gần đây

30

DFI.Money

₫76,785,228.99

₫174,665,472.67₫134,477,779.13

₫68,150,275

0.02%

346

Gần đây

31

Aave

₫5,156,302.50

₫332,512,461.09₫274,899,369.43

₫63,288,104

0.02%

371

Gần đây

32

Compound

₫6,142,183.00

₫305,174,319.58₫262,465,152.45

₫47,415,409

0.01%

393

Gần đây

33

Celo

₫107,006.04

₫110,045,158.96₫122,916,405.92

₫42,558,201

0.01%

285

Gần đây

34

yearn.finance

₫644,395,999.95

₫321,341,497.94₫294,241,196.42

₫23,581,837

0.01%

390

Gần đây

35

USDK

₫22,713.02

₫4,602,748,855.80₫4,477,451,560.35

₫714,918

0.00%

1

Gần đây

36

USDK

₫22,687.73

₫11,146,393,819.13₫11,454,691,469.63

₫425,399

0.00%

1

Gần đây

37

Bitcoin

₫270,676,742.98

₫2,562,159,306.13₫372,453,684.34

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện