ANJ

Aragon CourtANJ

Xếp hạng -
Token
On 0 watchlists

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

ANJ Dữ liệu về giá theo thời gian thực

Aragon Court handles subjective disputes that require the judgment of human jurors. These jurors stake a token called ANJ which allows them to be drafted into juries and earn fees for successfully adjudicating disputes.