Top các token Gaming Guild hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường

Dưới đây là danh sách các coin tiền điện tử và token hàng đầu được sử dụng cho Gaming Guild. Chúng được liệt kê theo quy mô vốn hóa thị trường. Để sắp xếp lại danh sách, chỉ cần nhấp vào một trong các tùy chọn - chẳng hạn như 24h hoặc 7 ngày - để xem từ một góc nhìn khác.

#

Tên

Giá

1h %

24h %

7d %

Vốn hóa thị trường

Khối lượng(24 giờ)

Lượng cung lưu hành

7 ngày qua

252

2.01%4.47%11.83%

₫2.44T₫2,440,117,275,796

₫76,518,814,907

11,672,479 MC

372,225,016 MC

merit-circle-7d-price-graph

373

1.04%7.73%14.58%

₫1.28T₫1,279,257,209,417

₫386,977,287,610

68,038,330 YGG

224,918,947 YGG

yield-guild-games-7d-price-graph

634

0.29%1.16%13.84%

₫467.37B₫467,368,713,855

₫36,415,007,480

19,026,985 GF

244,201,991 GF

guildfi-7d-price-graph

1148

0.02%3.47%5.04%

₫67.06B₫67,064,377,848

₫573,973,942

3,859,116 ICE

450,907,633 ICE

decentral-games-ice-7d-price-graph

1291

0.63%10.32%13.54%

₫39.88B₫39,876,009,557

₫1,327,757,930

848,013 AVG

25,468,016 AVG

avocado-dao-token-7d-price-graph

2090

0.66%5.09%3.44%

₫3.10B₫3,098,964,543

₫295,308,380

14,703,107 POLI

154,294,330 POLI

polinate-7d-price-graph

2992

0.62%4.09%29.95%

₫54.53B₫54,528,559,137

₫10,383,808,203

204,369,107 DKS

1,073,204,810 DKS

darkshield-7d-price-graph

3713

1.29%4.39%16.32%

₫4.90B₫4,900,965,503

₫2,058,751,103

542,941 GGG

1,292,500 GGG

good-games-guild-7d-price-graph

3900

0.63%4.16%5.62%

₫60.90B₫60,898,129,272

₫1,465,846,594

7,556,285 PATH

313,923,437 PATH

pathdao-7d-price-graph

4175

0.16%1.02%0.42%

₫15.89B₫15,886,395,389

₫959,460,845

1,924,514 UNIX

31,865,390 UNIX

unix-gaming-7d-price-graph
BlockchainSpaceGUILD$0.01
Chain of AllianceCOA$0.00

Hiển thị 1 - 12 trong số 12

Hiển thị hàng

100