×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893Vốn Hóa Thị Trường:  $221,147,757,355Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,764,461,557BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,147,757,355Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $77,764,461,557BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  4,836Các thị trường giao dịch:  20,893

Dex-Trade

$256,511 USD
31.63833418 BTC

Thông tin về Dex-Trade

Launched in Dec 2018, Dex-Trade is a centralized crypto exchange based in Santiago, Chile.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$140,943
$8,088.51
54.95%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$17,314
$0.251032
6.75%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$14,332
$55.24
5.59%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$12,317
$0.246256
4.80%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$10,446
$2.64
4.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$7,378
$175.37
2.88%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,997
$55.12
2.73%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,523
$11.28
2.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,260
$0.041331
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$2,783
$0.041502
1.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$2,632
$11.32
1.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,486
$18.28
0.97%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,773
$238.45
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,070
$2.65
0.81%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,784
$0.406590
0.70%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,773
$1.90
0.69%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,555
$175.54
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,425
$18.32
0.56%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,130
$4.18
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,086
$4.35
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$927
$0.020346
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$930
$4.32
0.36%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$821
$0.240663
0.32%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$852
$1.89
0.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$794
$0.246198
0.31%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$516
$0.000973
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$736
$0.243743
0.29%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$690
$0.885485
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$648
$2.66
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$595
$0.650739
0.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$573
$33.46
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$494
$33.40
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$496
$0.868219
0.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$449
$0.035666
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$405
$0.025047
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$403
$0.000871
0.16%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$384
$0.246242
0.15%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$355
$0.879235
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$361
$0.005593
0.14%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$269
$0.026993
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$270
$11.32
0.11%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$260
$0.311508
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$259
$1.90
0.10%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$298
$236.84
0.12%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$208
$18.36
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$198
$0.005637
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$188
$0.000870
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$193
$0.002594
0.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$178
$0.398026
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$174
$0.038746
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$168
$63.77
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$165
$0.042475
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$150
$63.51
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$156
$0.005667
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$159
$0.506211
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$111
$0.000193
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$118
$622.94
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$106
$0.041259
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$113
$4.18
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$111
$0.020152
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
$110
$0.022453
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$98
$0.024480
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$95
$0.019292
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$90
$0.247311
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$86
$4.33
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$78
$0.002490
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$69
$55.30
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$67
$0.028127
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$64
$0.856481
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$55
$0.884314
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$41
$0.314645
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$43
$0.006728
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$30
$0.041485
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$36
$0.000167
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$26
$0.245981
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$23
$0.507214
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$23
$0.028137
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$24
$33.53
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$20
$0.035361
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$17
$0.042390
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$12
$0.022494
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$11
$0.027116
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$13
$0.019655
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$11
$237.43
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$10
$616.35
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$9
$0.646842
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$9
$0.042553
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$9
$0.038969
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$8
$63.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$7
$0.871028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$6
$11.60
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$5
$0.000197
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$5
$11.73
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
$2
$0.038642
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$2
$0.027093
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$2
$0.006488
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$1
$0.000162
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$0.484874
$2.42
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$0.309721
$0.006479
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$1
$0.042007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.012630
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$?
$0.013331
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$?
$0.000162
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$0.011672
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$0.227616
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...