Dex-Trade

$35,861,934 USD
712.65805564 BTC

Thông tin về Dex-Trade

Launched in Dec 2018, Dex-Trade is a centralized crypto exchange based in Estonia. Dex-Trade describes itself as a cryptocurrency trading platform with low commissions. It offers a host of order types to help traders manage different scenarios. Dex-Trade aims to provide a secure, reliable, and stable environment for digital assets trading through its mobile application and web interface.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$12,440,774
$50,332.63
34.69%
281
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$5,868,227
$1,609.64
16.36%
232
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$4,442,672
$250.89
12.39%
246
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$2,025,314
$1.15
5.65%
178
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$1,869,369
$1,607.51
5.21%
359
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$1,132,403
$195.91
3.16%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1,078,754
$0.4688
3.01%
324
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$1,052,720
$1,610.44
2.94%
265
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$854,762
$250.06
2.38%
144
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$615,087
$1.14
1.72%
139
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$583,055
$27.68
1.63%
189
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$464,784
$16.02
1.30%
161
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$460,285
$0.01232
1.28%
33
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$338,586
$195.84
0.94%
186
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$230,309
$27.62
0.64%
226
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$206,372
$36,229.42
0.58%
-
Giao ngay
Percentage
44 ngày trước
17
$168,221
$237.52
0.47%
176
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$163,487
$41.68
0.46%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$141,122
$134.76
0.39%
209
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$138,614
$250.15
0.39%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$136,787
$15.99
0.38%
122
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$133,051
$0.4689
0.37%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$125,800
$1.15
0.35%
143
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$123,074
$11.76
0.34%
127
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$108,677
$0.1211
0.30%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$91,303
$0.1799
0.25%
157
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$83,552
$5.58
0.23%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$82,024
$0.003135
0.23%
148
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$80,121
$0.5216
0.22%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$77,887
$0.5266
0.22%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$74,532
$1.52
0.21%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$68,103
$4.93
0.19%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$56,302
$3.91
0.16%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$38,882
$0.1215
0.11%
55
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$36,241
$41.57
0.10%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$34,080
$236.60
0.10%
160
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$32,112
$5.85
0.09%
130
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$31,222
$195.95
0.09%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$30,086
$0.3188
0.08%
47
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$24,544
$0.002013
0.07%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$24,119
$134.34
0.07%
117
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$23,694
$0.4691
0.07%
156
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$22,359
$27.61
0.06%
138
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$22,149
$1.52
0.06%
115
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$21,629
$0.5261
0.06%
95
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$19,957
$5.82
0.06%
70
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$18,830
$11.77
0.05%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$18,286
$4.91
0.05%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$16,338
$5.57
0.05%
96
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$11,466
$7.79
0.03%
21
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$8,862
$7.83
0.02%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$8,316
$0.6029
0.02%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$7,775
$0.2657
0.02%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$7,260
$0.1212
0.02%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$7,043
$0.2194
0.02%
50
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$6,232
$3.91
0.02%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
57
$5,309
$0.5227
0.01%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$4,759
$41.72
0.01%
123
Giao ngay
Percentage
Gần đây
59
$4,749
$0.06557
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
42 ngày trước
60
$4,667
$2.00
0.01%
42
Giao ngay
Percentage
Gần đây
61
$4,591
$1.51
0.01%
92
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$4,531
$0.3268
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
63
$4,390
$236.79
0.01%
129
Giao ngay
Percentage
Gần đây
64
$3,499
$1.51
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
4 giờ trước
65
$3,149
$1.30
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
4 giờ trước
66
$3,123
$1.34
0.01%
11
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
$3,092
$0.9436
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
4 giờ trước
68
$2,910
$3.93
0.01%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$2,565
$4.94
0.01%
81
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$2,393
$6.81
0.01%
4
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$2,253
$5.85
0.01%
83
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$2,220
$1.34
0.01%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$1,908
$0.2184
0.01%
61
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$1,906
$0.6041
0.01%
46
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$1,853
$0.2647
0.01%
64
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$1,805
$0.2476
0.01%
2
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$1,707
$0.5250
0.00%
29
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$1,356
$0.02661
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$1,262
$11.75
0.00%
79
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$1,005
$0.02022
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$994
$134.72
0.00%
86
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$980
$0.01898
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$929
$5.57
0.00%
58
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$746
$4.48
0.00%
1
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$506
$0.005684
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$122
$6.77
0.00%
0
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$29
$3.60
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$2
$0.004529
0.00%
5
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.280533
$0.004002
0.00%
6
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.0001610
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.004529
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
92
*** $?
*** $0.02209
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
93
$?
$2,835.40
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
94
$?
$0.001506
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
95
$?
$2.31
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
96
$?
$2,557.96
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
97
$?
$0.3585
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
98
$?
$0.001240
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
99
*** $?
*** $0.09404
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
100
*** $?
*** $0.06972
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
101
*** $?
*** $0.0001836
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
102
*** $?
*** $0.03798
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước
103
*** $?
*** $0.4126
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
41 ngày trước

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...