1inch Liquidity Protocol

1inch Liquidity Protocol

Khối lượng(24 giờ)

₫11,541,210,067,436.67

11,340 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

stETH (Lido)

₫70,699,635.37

--

₫4,222,628,487,059

36.59%

0

Gần đây

2

USD Coin

₫23,020.80

--

₫3,863,772,294,673

33.48%

0

Gần đây

3

Opium

₫52,436.36

--

₫2,225,170,649,735

19.28%

0

Gần đây

4

ARCx (old)

₫278,593,818.71

--

₫386,947,128,663

3.35%

0

Gần đây

5

Wirex Token

₫154.65

--

₫382,725,951,150

3.32%

0

Gần đây

6

ICHI

₫86,804.20

--

₫99,122,664,284

0.86%

0

Gần đây

7

Opium

₫52,984.37

--

₫86,866,322,579

0.75%

0

Gần đây

8

WETH

₫59,537,796.88

--

₫77,243,652,211

0.67%

0

Gần đây

9

Dovu

₫452.60

--

₫49,531,342,053

0.43%

0

Gần đây

10

USD Coin

₫21,398.17

--

₫37,946,892,171

0.33%

0

Gần đây

11

ARC Governance

₫20,305.39

--

₫26,798,889,407

0.23%

0

Gần đây

12

1inch

₫64,360.07

--

₫16,479,287,012

0.14%

0

Gần đây

13

Dai

₫25,526.43

--

₫15,661,019,617

0.14%

0

Gần đây

14

Dai

₫22,759.04

--

₫10,581,249,043

0.09%

0

Gần đây

15

Tether

₫24,535.41

--

₫8,989,631,481

0.08%

0

Gần đây

16

Tether

₫22,592.75

--

₫4,995,831,259

0.04%

0

Gần đây

17

Tether

₫22,607.97

--

₫3,902,774,840

0.03%

0

Gần đây

18

Tether

₫22,511.92

--

₫3,462,277,243

0.03%

0

Gần đây

19

USD Coin

₫19,472.60

--

₫2,176,206,959

0.02%

0

Gần đây

20

Spheroid Universe

₫1,367.12

--

₫1,795,929,144

0.02%

0

Gần đây

21

Arcona

₫2,631.42

--

₫1,401,779,673

0.01%

0

Gần đây

22

yearn.finance

₫883,534,588.49

--

₫656,109,685

0.01%

0

Gần đây

23

Tapmydata

₫1,599.72

--

₫447,251,988

0.00%

0

Gần đây

24

Hoge Finance

*** ₫3.31

--

*** ₫330,088,725

0.00%

0

Gần đây

25

yAxis

₫146,853.17

--

₫320,584,805

0.00%

0

Gần đây

26

Tether

₫21,683.59

--

₫164,367,933

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện