Huobi Indonesia

$1,537,562 USD
28.29846304 BTC

Thông tin về Huobi Indonesia

Headquartered in Jakarta, Huobi Indonesia is a digital asset exchange platform based on Huobi Cloud technology and currently offers trading and investment of 100+ digital asset pairs including fiat-crypto trading, crypto-crypto trading. It shares Huobi's trading depth.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpGiáKhối lượng (24 giờ)Khối lượng (%)
Thanh khoản
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$0.2944
$656,009
42.67%
510
Giao ngay
Percentage
Gần đây
2
$2,574.95
$317,782
20.67%
740
Giao ngay
Percentage
Gần đây
3
$151.31
$195,203
12.70%
599
Giao ngay
Percentage
Gần đây
4
$298.13
$90,834
5.91%
444
Giao ngay
Percentage
Gần đây
5
$39.54
$50,674
3.30%
486
Giao ngay
Percentage
Gần đây
6
$3.12
$50,134
3.26%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
7
$1.36
$45,379
2.95%
617
Giao ngay
Percentage
Gần đây
8
$20.07
$44,239
2.88%
458
Giao ngay
Percentage
Gần đây
9
$54,195.05
$23,209
1.51%
801
Giao ngay
Percentage
Gần đây
10
$0.007507
$12,916
0.84%
381
Giao ngay
Percentage
Gần đây
11
$35.68
$9,861
0.64%
574
Giao ngay
Percentage
Gần đây
12
$0.09768
$8,054
0.52%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
13
$100.08
$5,747
0.37%
304
Giao ngay
Percentage
Gần đây
14
$0.06305
$4,853
0.32%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
15
$20.96
$4,442
0.29%
326
Giao ngay
Percentage
Gần đây
16
$562.12
$3,598
0.23%
298
Giao ngay
Percentage
Gần đây
17
$0.01862
$3,152
0.21%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
18
$36.04
$3,078
0.20%
361
Giao ngay
Percentage
Gần đây
19
$949.00
$2,643
0.17%
543
Giao ngay
Percentage
Gần đây
20
$1.20
$2,200
0.14%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
21
$0.1294
$2,172
0.14%
327
Giao ngay
Percentage
Gần đây
22
$396.83
$1,771
0.12%
348
Giao ngay
Percentage
Gần đây
23
$0.0411
$1,476
0.10%
102
Giao ngay
Percentage
Gần đây
24
$13.70
$1,445
0.09%
442
Giao ngay
Percentage
Gần đây
25
$35.94
$1,407
0.09%
456
Giao ngay
Percentage
Gần đây
26
$0.001478
$962
0.06%
100
Giao ngay
Percentage
Gần đây
27
$32.95
$877
0.06%
197
Giao ngay
Percentage
Gần đây
28
$17.77
$708
0.05%
159
Giao ngay
Percentage
Gần đây
29
$1.88
$588
0.04%
192
Giao ngay
Percentage
Gần đây
30
$0.3589
$558
0.04%
111
Giao ngay
Percentage
Gần đây
31
$1.34
$304
0.02%
242
Giao ngay
Percentage
Gần đây
32
$0.1266
$291
0.02%
630
Giao ngay
Percentage
Gần đây
33
$0.05196
$136
0.01%
190
Giao ngay
Percentage
Gần đây
34
$15.13
$135
0.01%
311
Giao ngay
Percentage
Gần đây
35
$0.09159
$85
0.01%
97
Giao ngay
Percentage
Gần đây
36
$0.277
$79
0.01%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
37
$0.1582
$36
0.00%
107
Giao ngay
Percentage
Gần đây
38
$0.404
$29
0.00%
188
Giao ngay
Percentage
Gần đây
39
$1.55
$16
0.00%
276
Giao ngay
Percentage
Gần đây
40
$1.82
$9
0.00%
194
Giao ngay
Percentage
Gần đây
41
$6.61
$6
0.00%
517
Giao ngay
Percentage
Gần đây
42
$6.61
$?
0.00%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
43
$20.06
$?
0.00%
230
Giao ngay
Percentage
Gần đây
44
$20.05
$?
0.00%
256
Giao ngay
Percentage
Gần đây
45
$950.27
$?
0.00%
279
Giao ngay
Percentage
Gần đây
46
$6.62
$?
0.00%
355
Giao ngay
Percentage
Gần đây
47
$0.1267
$?
0.00%
254
Giao ngay
Percentage
Gần đây
48
$2,579.38
$?
0.00%
641
Giao ngay
Percentage
Gần đây
49
$280.55
$?
0.00%
523
Giao ngay
Percentage
Gần đây
50
$15.87
$?
0.00%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
51
$1.25
$?
0.00%
415
Giao ngay
Percentage
Gần đây
52
$0.06235
$?
0.00%
258
Giao ngay
Percentage
Gần đây
53
$1.37
$?
0.00%
270
Giao ngay
Percentage
Gần đây
54
$298.62
$?
0.00%
292
Giao ngay
Percentage
Gần đây
55
$0.9982
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
56
$11,541.67
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
57
$36.07
$?
0.00%
163
Giao ngay
Percentage
Gần đây
58
$388.36
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
59
$1.25
$?
0.00%
233
Giao ngay
Percentage
Gần đây
60
$3.14
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
61
$243.49
$?
0.00%
387
Giao ngay
Percentage
Gần đây
62
$5.07
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
63
$195.13
$?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
64
*** $0.02768
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
Gần đây
65
$0.2264
$?
0.00%
199
Giao ngay
Percentage
Gần đây
66
$0.01395
$?
0.00%
153
Giao ngay
Percentage
Gần đây
67
*** $0.006476
*** $?
0.00%
-
Giao ngay
Percentage
230 ngày trước
68
$0.005095
$?
0.00%
72
Giao ngay
Percentage
Gần đây
69
$1.92
$?
0.00%
341
Giao ngay
Percentage
Gần đây
70
$0.4204
$?
0.00%
154
Giao ngay
Percentage
Gần đây
71
$0.354
$?
0.00%
212
Giao ngay
Percentage
Gần đây
72
$1.71
$?
0.00%
203
Giao ngay
Percentage
Gần đây
73
$61.03
$?
0.00%
180
Giao ngay
Percentage
Gần đây
74
$3.19
$?
0.00%
331
Giao ngay
Percentage
Gần đây
75
$0.1131
$?
0.00%
172
Giao ngay
Percentage
Gần đây
76
$17.17
$?
0.00%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
77
$9.44
$?
0.00%
196
Giao ngay
Percentage
Gần đây
78
$377.11
$?
0.00%
291
Giao ngay
Percentage
Gần đây
79
$0.4974
$?
0.00%
162
Giao ngay
Percentage
Gần đây
80
$0.0444
$?
0.00%
121
Giao ngay
Percentage
Gần đây
81
$49,798.52
$?
0.00%
335
Giao ngay
Percentage
Gần đây
82
$37.38
$?
0.00%
357
Giao ngay
Percentage
Gần đây
83
$2,607.02
$?
0.00%
221
Giao ngay
Percentage
Gần đây
84
$151.32
$?
0.00%
266
Giao ngay
Percentage
Gần đây
85
$5.18
$?
0.00%
229
Giao ngay
Percentage
Gần đây
86
$8.30
$?
0.00%
168
Giao ngay
Percentage
Gần đây
87
$117.14
$?
0.00%
187
Giao ngay
Percentage
Gần đây
88
$2.93
$?
0.00%
149
Giao ngay
Percentage
Gần đây
89
$0.6508
$?
0.00%
200
Giao ngay
Percentage
Gần đây
90
$0.1008
$?
0.00%
171
Giao ngay
Percentage
Gần đây
91
$5.08
$?
0.00%
215
Giao ngay
Percentage
Gần đây
92
$32.54
$?
0.00%
65
Giao ngay
Percentage
Gần đây
93
$32.52
$?
0.00%
128
Giao ngay
Percentage
Gần đây
94
$54,209.72
$?
0.00%
554
Giao ngay
Percentage
Gần đây
95
$305.32
$?
0.00%
345
Giao ngay
Percentage
Gần đây
96
$151.13
$?
0.00%
228
Giao ngay
Percentage
Gần đây
97
$0.037
$?
0.00%
182
Giao ngay
Percentage
Gần đây
98
$15.89
$?
0.00%
131
Giao ngay
Percentage
Gần đây
99
$1.00
$?
0.00%
986
Giao ngay
Percentage
Gần đây
100
$280.89
$?
0.00%
373
Giao ngay
Percentage
Gần đây
101
$383.03
$?
0.00%
287
Giao ngay
Percentage
Gần đây
102
$2.59
$?
0.00%
234
Giao ngay
Percentage
Gần đây
103
$26.95
$?
0.00%
236
Giao ngay
Percentage
Gần đây
104
$33.57
$?
0.00%
280
Giao ngay
Percentage
Gần đây
105
$15.11
$?
0.00%
158
Giao ngay
Percentage
Gần đây
106
$0.8004
$?
0.00%
116
Giao ngay
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...