BITEXLIVE

BITEXLIVE

Khối lượng(24 giờ)

₫711,124,119,532.78

1,031 BTC

Thông tin về BITEXLIVE

Launched on 30/06/2017, BITEXLIVE is a centralized exchange based in Kazakhstan, West Kazakhstan Region, city o Uralsk, K Amanzokolev Street, House No 174, Postal Code 090000.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫689,553,922.44

₫433,985,939,390.19₫4,523,180,820,305.70

₫389,319,280,041

54.75%

383

Gần đây

2

Ethereum

₫45,196,283.69

₫24,126,804,128.60₫664,925,509,290.53

₫44,696,045,706

6.29%

269

Gần đây

3

Dogecoin

₫1,896.04

₫12,588,298,342.80₫42,019,893,920.39

₫26,888,222,071

3.78%

49

Gần đây

4

Ethereum

₫45,072,143.88

₫11,377,433,400.95₫42,573,273,497.78

₫51,437,206,037

7.23%

138

Gần đây

5

TRON

₫2,007.55

₫9,762,976,237.70₫7,986,156,041.81

₫23,705,763,452

3.33%

12

Gần đây

6

TRON

₫2,007.28

₫1,535,621,776.68₫4,790,912,197.45

₫20,449,277,632

2.88%

49

Gần đây

7

Dogecoin

₫1,896.92

₫8,077,293,141.11₫6,105,631,421.80

₫22,944,475,021

3.23%

151

Gần đây

8

XRP

₫9,374.22

₫10,055,682,077.14₫5,765,370,600.87

₫17,423,698,837

2.45%

116

Gần đây

9

XRP

₫9,378.96

₫15,100,441,180.30₫2,378,985,355.26

₫19,987,585,391

2.81%

101

Gần đây

10

Bitcoin Cash

₫4,427,967.97

₫2,448,407,456.77₫5,943,095,470.80

₫8,414,797,268

1.18%

74

Gần đây

11

Chainlink

₫162,603.96

₫7,747,269,439.68₫28,674,355,589.37

₫11,175,200,859

1.57%

206

Gần đây

12

BNB

₫7,627,067.80

₫34,159,346,274.25₫6,750,038,682.93

₫11,669,924,841

1.64%

160

Gần đây

13

Chainlink

₫162,337.92

₫3,135,701,441.96₫5,459,351,712.81

₫12,818,394,020

1.80%

131

Gần đây

14

Bitcoin Cash

₫4,435,336.29

₫2,457,399,176.19₫3,147,364,887.84

₫7,231,649,359

1.02%

128

Gần đây

15

DigiByte

₫282.41

-₫25,061,757,765.64

₫5,723,073,444

0.80%

72

Gần đây

16

DigiByte

₫282.81

₫222,883,164.12₫1,461,228,772.35

₫5,010,683,088

0.70%

70

Gần đây

17

Revain

₫24.81

₫2,575,210.98₫7,933,032.21

₫8,294,332,808

1.17%

1

Gần đây

18

Aave

₫2,406,881.86

₫253,166,544.51₫61,572,162.91

₫2,338,342,049

0.33%

62

Gần đây

19

0x

₫9,670.85

₫192,095,968.09₫341,535,353.87

₫1,524,358,758

0.21%

54

Gần đây

20

Verge

₫116.97

₫12,237,185,755.14₫14,086,533,223.76

₫1,673,052,062

0.24%

20

Gần đây

21

Litecoin

₫1,580,993.90

₫773,195,075.78₫773,568,775.09

₫4,012,972,836

0.56%

167

Gần đây

22

G999

₫104.94

₫9,263,742.37₫109,299,151.21

₫3,066,107,269

0.43%

1

Gần đây

23

PancakeSwap

₫111,664.35

₫1,618,130,636.29₫2,288,209,125.10

₫1,695,203,521

0.24%

124

Gần đây

24

Litecoin

₫1,581,500.28

₫774,693,480.42₫1,795,368,722.57

₫4,564,999,830

0.64%

149

Gần đây

25

Verge

₫117.26

₫777,638,233.55₫1,144,421,921.88

₫1,448,971,979

0.20%

39

Gần đây

26

G999

₫104.87

₫475,439,332.81₫1,463,594,570.16

₫3,589,342,690

0.50%

1

Gần đây

27

SafeInsure

₫2,069.36

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

28

DeepOnion

*** ₫6,208.09

--

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

29

StreamCoin

₫5,539.32

--

₫504,570,034

0.07%

1

Gần đây

30

Navcoin

₫2,131.44

₫13,727,837.22₫7,650,300.30

₫186,691,534

0.03%

3

Gần đây

31

HEX

*** ₫5,819.88

-₫2,784,135.28

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

32

Holo

*** ₫225.79

-₫2,493,711.68

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

33

StrongHands

₫0.06029

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

34

0x

₫9,685.87

₫127,727,100.72₫319,267,851.08

₫1,328,664,127

0.19%

38

Gần đây

35

Nexo

*** ₫37,757.40

-₫3,141,163.55

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

36

Litecoin

₫605,058.23

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

37

XRP

₫2,880.49

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

38

1Million Token

₫16,554.91

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

39

Bitcoin

₫120,399,772.57

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

40

Ethereum

₫4,209,285.87

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

41

Nexo

*** ₫6,828,900.35

--

*** ₫0.00

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện