Anyswap Multichain Router v3 liquidity pool has experienced an exploit. For more information, refer to full statement Here

Anyswap

Anyswap

Trạng thái

Volume data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Thông tin về Anyswap

Launched on 20/Jul/2020, Anyswap is a decentralized exchange based in BVI. Anyswap is a fully decentralized cross chain swap protocol, based on Fusion DCRM technology, with automated pricing and liquidity system. Anyswap DEX enables swaps between any assets on any blockchain which uses ECDSA or EdDSA as signature algorithm, including BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, etc.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

Hiện không có dữ liệu