See All Kusama PLO Parachain Slot Auctions In One Place

Trang này liệt kê các cuộc đấu giá và các khoản huy động vốn từ cộng đồng có liên quan trên tất cả các dịch vụ cho thuê parachain Kusama trên mạng Polkadot. PLO rất phức tạp và chúng tôi khuyên bạn nên đọc bài viết này để biết mô tả chi tiết.

Đấu giá
11
Người tham gia Crowdloan
94,028
Tổng số tăng
2,365,726.1 KSM
Hợp đồng thuê hiện tại
16October 16 - November 28

Parachains (12)

ParachainTokenThời gian thuê
Kintsugi BTC
KINT
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
Parallel Heiko
HKO
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
Altair
AIR
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
Basilisk
BSX
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
Calamari
KMA
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
KILT Spiritnet
KILT
Sep 03,2021 - Aug 13,2022
Bifrost
BNC
Jun 09,2021 - May 19,2022
Khala
PHA
Jun 09,2021 - May 19,2022
Shiden
SDN
Jun 09,2021 - May 19,2022
Moonriver
MOVR
Jun 09,2021 - May 19,2022
Karura
KAR
Jun 09,2021 - May 19,2022
Statemine
--
Jun 11,2021 - Sep 15,2022
11 auctions completed
View Auction
FAQ
What is Polkadot?
What is Kusama?
What are parachains?
What is a crowdloan?
How can I follow the status of auctions in progress?
How to participate in crowdloan?

Được hỗ trợ bởi API Subscan.io