Kusama Parachain Slot Auctions

This page shows the current and completed Kusama parachain lease offerings. It is estimated that there can be up to 100 support parachains and they will be auctioned again when their lease period ends. Auction mechanisms are complicated and we suggest that you read this article for an indepth description.

Đấu giá đã kết thúc

Đấu giá tuân theo một định dạng đấu giá nến đã sửa đổi

Đấu giá bắt đầu

Đấu thầu kết thúc

Thời gian kết thúc bắt đầu

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Unknown 1,749 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Unknown
--
1,749 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Imbue Network (Winner)3,241.62 KSM
Unknown 1,749 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Imbue Network
Winner
IMBU
3,241.62 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

2

Unknown
--
1,749 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Tanganika Network (Winner)4,749.04 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Tanganika Network
Winner
DHX
4,749.04 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Kabocha (Winner)12,462.98 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Kabocha
Winner
KAB
12,462.98 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Bajun Network (Winner)26,305.3 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Bajun Network
Winner
BAJUN
26,305.3 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Listen (Winner)23,550.95 KSM
Bajun Network 23,307.24 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Listen
Winner
LT
23,550.95 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

2

Bajun Network
BAJUN
23,307.24 KSM
22 - 29
June 27,2022 - June 04,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Shiden Crowdloan 2 (Winner)12,139.19 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Shiden Crowdloan 2
Winner
SDN
12,139.19 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Bifrost (Winner)7,000 KSM
Shiden Crowdloan 2 6,691.78 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Bifrost
Winner
BNC
7,000 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

2

Shiden Crowdloan 2
SDN
6,691.78 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Dora Factory (Winner)11,644.42 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Dora Factory
Winner
DORA
11,644.42 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Unknown (Winner)3,501 KSM
Unknown 3,500 KSM
Bifrost 3,000 KSM
Listen 2,475.57 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Unknown
Winner
--
3,501 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

2

Unknown
--
3,500 KSM
21 - 21
May 15,2022 - June 27,2022

3

Bifrost
BNC
3,000 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

4

Listen
LT
2,475.57 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Pichiu (Winner)10,319.39 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Pichiu
Winner
PCHU
10,319.39 KSM
21 - 28
May 15,2022 - April 22,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Turing Network (Winner)13,600.1 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Turing Network
Winner
TUR
13,600.1 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Unknown (Winner)9,000 KSM
Pichiu 8,702.39 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Unknown
Winner
--
9,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Pichiu
PCHU
8,702.39 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Unknown (Winner)10,000 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Unknown
Winner
--
10,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Unknown (Winner)10,000 KSM
Unknown 8,600 KSM
Unknown 5,002 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Unknown
Winner
--
10,000 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Unknown
--
8,600 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

3

Unknown
--
5,002 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Mangata X (Winner)13,999.99 KSM
Unknown 5,001 KSM
Bifrost 630 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Mangata X
Winner
MGX
13,999.99 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

2

Unknown
--
5,001 KSM
20 - 27
April 02,2022 - March 10,2023

3

Bifrost
BNC
630 KSM
21 - 27
May 15,2022 - March 10,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

KICO (Winner)5,000.99 KSM
Unknown 5,000 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

KICO
Winner
KICO
5,000.99 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

2

Unknown
--
5,000 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

SORA (Winner)9,187.88 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

SORA
Winner
XOR
9,187.88 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Litmus (Winner)8,574.49 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Litmus
Winner
LIT
8,574.49 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Darwinia Crab (Winner)4,689.41 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Darwinia Crab
Winner
CRAB
4,689.41 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Integritee Network (Winner)12,200.38 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Integritee Network
Winner
TEER
12,200.38 KSM
19 - 26
February 18,2022 - January 26,2023

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Robonomics (Winner)13,236.52 KSM
Integritee Network 6,568.63 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Robonomics
Winner
XRT
13,236.52 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

2

Integritee Network
TEER
6,568.63 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Crust Shadow (Winner)29,073.32 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Crust Shadow
Winner
CRU
29,073.32 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Sakura (Winner)16,443.05 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Sakura
Winner
SKU
16,443.05 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Biểu đồ thầu

Các nhóm đặt giá thầu bằng cách chỉ định ít nhất một phạm vi liên tục thời gian thuê từ 1-8 (mỗi thời gian thuê là 6 tuần) và số lượng KSM mà họ sẵn sàng khóa lại trong khoảng thời gian của phạm vi đã chọn.

Mỗi số ở đây là một khoảng thời gian 6 tuần

Zeitgeist (Winner)71,409.66 KSM

Người đấu thầu

#Dự ánToken

Giá thầu

Thời gian thuê

1

Zeitgeist
Winner
ZTG
71,409.66 KSM
18 - 25
January 07,2022 - December 15,2022

Được hỗ trợ bởi API Subscan.io