×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $217,164,103,163Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,398,797,632BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $217,164,103,163Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $50,398,797,632BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883

ZB.COM

$512,915,624 USD
64,225 BTC

Thông tin về ZB.COM

ZB Group’s flagship platform is ZB.com, a digital asset exchange. The platform launched in early 2013 and has a sizeable trading community. ZB.com differentiates itself through its highly curated listing process and rare launchpad offers. Deep liquidity, low fees and a dashboard featuring professional-grade trading tools are all key components to the ZB.com platform.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$149,952,377
$0.292354
29.24%
Spot
Percentage
Gần đây
2
$75,338,881
$0.296663
14.69%
Spot
Percentage
Gần đây
3
$68,944,047
$0.299049
13.44%
Spot
Percentage
Gần đây
4
$33,913,024
$7,989.58
6.61%
Spot
Percentage
Gần đây
5
$31,091,430
$172.23
6.06%
Spot
Percentage
Gần đây
6
$30,542,053
$0.181923
5.95%
Spot
Percentage
Gần đây
7
$26,512,151
$0.040458
5.17%
Spot
Percentage
Gần đây
8
$26,047,128
$0.292003
5.08%
Spot
Percentage
Gần đây
9
$17,605,455
$2.88
3.43%
Spot
Percentage
Gần đây
10
$14,578,839
$0.767509
2.84%
Spot
Percentage
Gần đây
11
$10,571,237
$1.01
2.06%
Spot
Percentage
Gần đây
12
$9,786,922
$0.012581
1.91%
Spot
Percentage
Gần đây
13
$8,593,587
$53.91
1.68%
Spot
Percentage
Gần đây
14
$4,079,281
$4.43
0.80%
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,617,287
$172.18
0.32%
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,479,527
$2.87
0.29%
Spot
Percentage
Gần đây
17
$305,947
$53.87
0.06%
Spot
Percentage
Gần đây
18
$269,008
$0.039109
0.05%
Spot
Percentage
Gần đây
19
$195,609
$1.42
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
20
$181,648
$0.062381
0.04%
Spot
Percentage
Gần đây
21
$165,194
$7.13
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
22
$148,861
$0.002725
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
23
$144,204
$67.61
0.03%
Spot
Percentage
Gần đây
24
$123,828
$4.43
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
25
$104,638
$1.69
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
26
$83,217
$0.025772
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
27
$77,133
$1.42
0.02%
Spot
Percentage
Gần đây
28
$53,589
$0.039257
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
29
$49,595
$7.13
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
30
$46,399
$0.025857
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
31
$42,714
$0.093808
0.01%
Spot
Percentage
Gần đây
32
$21,935
$0.768710
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
33
$19,714
$0.015541
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
34
$16,670
$214.19
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
35
$12,376
$0.062636
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
36
$11,667
$67.61
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
37
$8,938
$1.69
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
38
$8,821
$0.015463
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
39
$8,525
$1.78
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
40
$7,906
$0.002722
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
41
$7,546
$0.063514
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
42
$4,570
$0.077968
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
43
$3,907
$0.211176
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
44
$3,387
$0.015495
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
45
$3,255
$0.002406
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
46
$3,164
$0.984013
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
47
$1,703
$90.58
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
48
$1,025
$0.056674
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
49
$318
$0.495832
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
50
$239
$0.037139
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
51
$165
$0.047476
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
52
$156
$0.077505
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
53
$156
$0.004170
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
54
$151
$0.305592
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
55
$148
$0.006868
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
56
$133
$0.231710
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
57
$55
$0.003926
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
58
$52
$0.002446
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
59
$46
$0.000928
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
60
$39
$2.98
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
61
$27
$0.001782
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
62
$25
$0.029327
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
63
$22
$0.020133
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
64
$21
$0.153677
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
65
$14
$1.42
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
66
$11
$1.60
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
67
$6
$0.001755
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
68
$6
$0.170813
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
69
$5
$0.045380
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
70
$2
$0.012932
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
71
$2
$0.214498
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
72
$1
$1.16
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
73
$0.265205
$0.015242
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
74
$0.097026
$0.030321
0.00%
Spot
Percentage
13 giờ trước
75
$0.022744
$2.27
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
76
$0.000432
$0.004316
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
77
$0.000202
$0.013499
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.157829
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.005827
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$0.243588
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$0.053460
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.209580
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.041731
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$1.90
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$0.226207
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.305440
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây
87
$?
$0.000200
0.00%
Spot
Percentage
Gần đây

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...