KyberSwap Classic (Ethereum)

KyberSwap Classic (Ethereum)

Khối lượng giao dịch (24h)

₫721,318,118.88

0 BTC

Thông tin về KyberSwap Classic (Ethereum)

KyberSwapis the best place to trade more than 23,000 tokens on networks at thebest rates, andearn morewith your token assets. Make multi-chain swaps (Ethereum, Polygon, BNB Chain, Avalanche, Cronos, Fantom, Arbitrum, BTTC & more) without needing to check rates across multiple platforms. Earn by providingliquidity to earn fees efficiently & securely. Use the world’s first Trending Soon token tool to spot new gems. Convert your tokens directly from your wallet instantly, securely and privately. Trade now athttps://kyberswap.com/. KyberSwap is a product of Kyber Network:https://kyber.network/.
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Request

₫3,331.39

--

₫315,637,454

43.76%

Gần đây

2

USDC

₫25,514.58

--

₫216,039,365

29.95%

Gần đây

3

Wrapped Bitcoin

₫1,623,625,791.49

--

₫174,947,734

24.25%

Gần đây

4

WETH

₫78,007,168.37

--

₫11,525,328

1.60%

Gần đây

5

Wrapped Bitcoin

₫1,622,954,582.11

--

₫2,782,051

0.39%

Gần đây

6

USDC

₫25,801.76

--

₫386,396

0.05%

Gần đây

7

Reserve

₫25,504.18

--

₫0.00

-

Gần đây

8

WETH

₫77,975,102.48

--

₫0.00

-

Gần đây

9

WETH

₫77,975,102.48

--

₫0.00

-

Gần đây

10

WETH

₫71,903,905.13

--

₫0.00

-

Gần đây

11

DAOstack

₫120.22

--

₫0.00

-

Gần đây

12

Reserve

₫73,142.84

--

₫0.00

-

Gần đây

13

USDC

*** ₫3,807.20

--

*** ₫0.00

-

Gần đây

14

USDC

*** ₫9,555.91

--

*** ₫0.00

-

Gần đây

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện