Bittrex

Bittrex

Khối lượng(24 giờ)

₫1,154,521,919,429.12

1,707 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Bitcoin

₫676,678,638.44

₫40,257,225,776.69₫24,841,496,189.07

₫122,845,776,871

10.64%

628

Gần đây

2

Ethereum

₫45,417,853.63

₫13,175,016,128.37₫11,004,257,643.04

₫89,730,108,754

7.77%

506

Gần đây

3

Ethereum

₫45,417,853.63

₫19,406,426,122.48₫9,951,483,870.39

₫40,602,377,353

3.52%

580

Gần đây

4

TrueUSD

₫23,159.38

₫1,693,006,111.68₫2,122,780,467.93

₫32,118,327,461

2.78%

390

Gần đây

5

TrueUSD

₫23,159.38

₫3,549,503,259.26₫4,556,382,609.21

₫38,041,029,124

3.29%

420

Gần đây

6

Carbon Utility Token

₫0.2317

--

₫26,899,371,105

2.33%

235

Gần đây

7

Ethereum

₫45,346,866.85

₫4,345,688,799.50₫2,787,784,166.77

₫25,819,516,845

2.24%

437

Gần đây

8

Ethereum

₫45,417,853.63

₫23,775,462,834.18₫8,842,155,586.07

₫48,807,182,149

4.23%

557

Gần đây

9

Akt.io

₫72,363.12

₫110,377,460.96₫71,709,399.71

₫16,424,305,374

1.42%

74

Gần đây

10

Bitcoin

₫676,678,638.44

₫28,033,056,374.36₫35,834,163,003.07

₫88,112,068,308

7.63%

630

Gần đây

11

Tether

₫23,126.60

₫100,644,952,023.56₫4,233,025,355.79

₫24,261,928,555

2.10%

351

Gần đây

12

Bitcoin

₫676,861,712.64

₫3,944,998,155.34₫3,757,702,568.95

₫24,789,266,396

2.15%

446

Gần đây

13

EdenLoop

₫6,699.87

₫446,686,893.33₫3,161,313.81

₫19,762,901,689

1.71%

278

Gần đây

14

Bit2Me

₫318.17

₫28,497,842.52₫52,897,178.67

₫16,909,346,626

1.46%

228

Gần đây

15

Chain

₫2,093.05

₫11,549,767,767.78₫14,542,212,956.31

₫16,699,463,776

1.45%

347

Gần đây

16

Chain

₫2,093.05

₫4,009,117,266.75₫4,397,521,228.62

₫10,753,702,075

0.93%

326

Gần đây

17

Cardano

₫12,080.03

₫3,498,465,035.93₫2,393,348,740.84

₫15,431,071,878

1.34%

461

Gần đây

18

Chain

₫2,093.05

₫4,167,700,365.25₫4,732,954,671.57

₫12,708,384,045

1.10%

298

Gần đây

19

Polygon

₫14,650.61

₫213,104,894.67₫390,894,208.59

₫4,193,488,278

0.36%

340

Gần đây

20

SUKU

₫2,727.11

₫90,185,529.93₫501,779,214.64

₫3,982,802,889

0.34%

285

Gần đây

21

Chain

₫2,093.05

₫12,880,522,356.51₫13,527,615,362.93

₫15,661,949,784

1.36%

395

Gần đây

22

DeFiChain

₫58,561.82

₫61,568,465.64₫226,373,341.68

₫11,992,741,085

1.04%

256

Gần đây

23

POPKON

₫364.01

₫9,856,639.49₫17,174,225.72

₫9,581,104,275

0.83%

166

Gần đây

24

Tether

₫58,235.52

₫78,203,852.75₫186,232,178.90

₫8,178,049,063

0.71%

370

Gần đây

25

DeFiChain

₫58,293.08

₫1,399,951,454.51₫53,873,753.43

₫5,828,510,358

0.50%

340

Gần đây

26

Covenant

₫199,976.57

₫12,935,780.74₫28,347,958.75

₫5,565,233,131

0.48%

341

Gần đây

27

Cardano

₫12,080.03

₫2,388,238,815.85₫3,703,774,543.82

₫5,059,703,111

0.44%

457

Gần đây

28

28VCK

₫212.30

--

₫5,025,483,428

0.44%

0

Gần đây

29

Cardano

₫12,080.03

₫1,677,447,845.86₫1,691,806,793.60

₫4,988,778,812

0.43%

457

Gần đây

30

DigiByte

₫269.90

₫266,892,910.29₫710,117,038.38

₫4,899,824,093

0.42%

234

Gần đây

31

Tether

₫23,168.24

₫10,517,884,206.23₫7,307,980,385.31

₫4,771,803,948

0.41%

400

Gần đây

32

XELS

₫48,851.14

₫6,875,091.20₫36,362,989.03

₫4,514,354,109

0.39%

198

Gần đây

33

SpaceMine

₫20,929.34

₫25,528,297.22₫8,811,468.28

₫4,488,279,263

0.39%

197

Gần đây

34

Bitcoin

₫676,678,638.44

₫18,583,414.73₫493,134,917.27

₫4,313,036,383

0.37%

269

Gần đây

35

Bubblefong

₫636,278.89

₫7,396,275.38₫718,696,679.79

₫4,211,866,343

0.36%

232

Gần đây

36

XELS

₫48,681.25

₫2,598,242.43₫5,125,683.41

₫4,195,338,250

0.36%

53

Gần đây

37

Hedera

₫2,308.00

₫1,952,832,823.95₫2,621,587,591.80

₫3,863,755,133

0.33%

396

Gần đây

38

The Sandbox

₫29,387.98

₫161,001,973.67₫240,084,005.41

₫3,860,629,134

0.33%

326

Gần đây

39

Cronos

₫4,285.64

₫1,635,097,018.86₫1,926,789,789.22

₫3,730,489,768

0.32%

334

Gần đây

40

Ethereum Classic

₫1,030,913.81

₫564,100,916.15₫1,825,679,359.39

₫3,954,480,052

0.34%

408

Gần đây

41

Fantom

₫8,529.91

₫32,157,801.48₫104,741,756.26

₫3,794,962,836

0.33%

212

Gần đây

42

Polkadot

₫224,904.52

₫329,337,975.83₫201,511,398.90

₫3,653,299,199

0.32%

376

Gần đây

43

Bitcoin SV

₫1,117,017.46

₫50,523,269.33₫326,118,100.15

₫3,454,358,986

0.30%

337

Gần đây

44

USD Coin

₫23,166.96

₫37,931,822.00₫3,481,471,967.18

₫3,138,981,271

0.27%

380

Gần đây

45

Cosmos

₫257,101.27

₫167,505,409.09₫344,706,329.56

₫3,779,351,772

0.33%

364

Gần đây

46

USD Coin

₫23,155.00

₫4,515,481,119.68₫2,764,742,706.67

₫3,866,502,865

0.33%

433

Gần đây

47

1peco

₫68,265.73

₫61,737,587.00₫3,193,615.80

₫3,941,294,580

0.34%

184

Gần đây

48

Cratos

₫52.73

₫72,183,154.07₫53,192,556.95

₫3,844,473,385

0.33%

206

Gần đây

49

XDC Network

₫1,008.29

₫324,151,369.55₫260,822,050.01

₫3,372,782,172

0.29%

239

Gần đây

50

XRP

₫9,497.04

₫1,085,138,495.95₫2,118,681,559.06

₫3,440,541,377

0.30%

442

Gần đây

51

Cosmos

₫257,101.27

₫216,263,588.11₫400,225,852.24

₫2,817,474,841

0.24%

354

Gần đây

52

Bitcoin Cash

₫4,425,181.39

₫787,072,250.14₫1,781,888,413.30

₫2,861,270,837

0.25%

395

Gần đây

53

XDC Network

₫1,007.85

₫585,623,270.35₫752,614,809.50

₫3,102,037,177

0.27%

366

Gần đây

54

Dogecoin

₫1,941.53

₫660,391,675.47₫807,124,687.58

₫2,788,735,303

0.24%

440

Gần đây

55

Hive

₫11,165.59

₫46,099,643.63₫103,393,388.17

₫3,158,830,101

0.27%

115

Gần đây

56

DeFiChain

₫56,293.67

₫256,170,492.27₫4,528,010.52

₫3,284,912,973

0.28%

107

Gần đây

57

Modex

₫2,142.74

₫38,668,716.97₫38,651,879.12

₫2,621,795,311

0.23%

129

Gần đây

58

Ariva

₫4.41

₫23,799,361.47₫25,675,212.15

₫2,639,429,371

0.23%

208

Gần đây

59

XRP

₫9,497.04

₫1,016,381,192.05₫735,620,808.72

₫2,785,272,417

0.24%

387

Gần đây

60

USD Coin

₫23,102.62

₫1,289,354,416.55₫359,194,804.88

₫2,574,137,271

0.22%

376

Gần đây

61

The Sandbox

₫29,303.84

₫99,730,159.74₫296,765,872.21

₫2,604,786,038

0.23%

346

Gần đây

62

Kadena

₫60,814.79

₫43,603,395.59₫786,401,232.44

₫2,353,132,697

0.20%

321

Gần đây

63

Decentraland

₫24,558.19

₫587,920,145.42₫702,718,561.08

₫2,383,091,474

0.21%

388

Gần đây

64

Bitcoin SV

₫1,117,017.46

₫73,781,559.18₫269,639,098.45

₫2,609,920,046

0.23%

306

Gần đây

65

Bitcoin Cash

₫4,425,181.39

₫321,010,825.46₫799,646,686.87

₫2,278,705,107

0.20%

419

Gần đây

66

Dogecoin

₫1,942.24

₫584,785,205.78₫1,208,297,031.67

₫2,019,641,274

0.17%

427

Gần đây

67

Stellar

₫2,927.09

₫496,909,074.03₫705,676,942.80

₫2,153,799,376

0.19%

347

Gần đây

68

CoinLoan

₫409,641.75

₫17,179,330.71₫70,304,938.06

₫1,997,791,711

0.17%

164

Gần đây

69

Golden Goose

₫60.59

-₫11,656,826.49

₫2,049,633,650

0.18%

49

Gần đây

70

Polkadot

₫225,968.89

₫403,283,875.82₫462,948,545.69

₫2,350,675,904

0.20%

445

Gần đây

71

USD Coin

₫23,226.95

₫246,868,871.22₫3,485,298,936.39

₫1,888,857,220

0.16%

269

Gần đây

72

1eco

₫94,628.72

₫15,972,222.72₫55,941,902.51

₫1,501,021,152

0.13%

282

Gần đây

73

RealLink

₫1,690.32

₫506,205,834.80₫24,963,133.48

₫1,489,626,854

0.13%

355

Gần đây

74

Litecoin

₫1,598,540.04

₫571,942,790.26₫1,756,505,573.29

₫2,178,053,533

0.19%

423

Gần đây

75

The Sandbox

₫29,303.84

₫352,589,542.12₫153,651,184.88

₫1,544,520,250

0.13%

298

Gần đây

76

CORE MultiChain

₫163.74

₫9,107,281.97₫7,853,186.54

₫2,327,421,347

0.20%

5

Gần đây

77

Hedera

₫2,308.00

₫698,460,314.69₫997,788,818.74

₫1,759,305,846

0.15%

337

Gần đây

78

Revain

₫26.60

₫83,777,176.30₫28,373,525.48

₫1,508,619,201

0.13%

101

Gần đây

79

Litecoin

₫1,598,540.04

₫770,230,703.77₫2,586,294,979.08

₫1,855,694,252

0.16%

441

Gần đây

80

vEmpire DDAO

₫852.67

₫3,661,470.71₫4,072,648.76

₫1,656,134,409

0.14%

79

Gần đây

81

Uquid Coin

₫194,262.48

₫7,190,522.18₫10,976,262.11

₫1,618,369,927

0.14%

115

Gần đây

82

Enjin Coin

₫15,187.36

₫384,379,529.22₫362,201,036.02

₫2,058,982,582

0.18%

362

Gần đây

83

XRP

₫9,497.04

₫1,167,327,645.05₫524,180,571.83

₫1,570,405,730

0.14%

396

Gần đây

84

1peco

₫68,864.66

₫20,038,067.20₫39,625,091.43

₫1,756,548,022

0.15%

331

Gần đây

85

Uquid Coin

₫193,733.11

₫16,306,165.48₫4,165,109.21

₫1,622,373,053

0.14%

169

Gần đây

86

XRP

₫9,497.04

₫747,552,428.62₫1,602,885,886.42

₫1,785,056,901

0.15%

387

Gần đây

87

Polygon

₫14,725.42

₫307,784,514.61₫301,227,978.27

₫1,670,603,205

0.14%

346

Gần đây

88

Recast1 Coin

₫116.81

₫404,093,520.50₫113,726,220.23

₫1,733,121,224

0.15%

317

Gần đây

89

Modex

₫2,142.74

₫35,364,399.82₫36,719,074.02

₫1,419,004,322

0.12%

142

Gần đây

90

Chainlink

₫159,875.77

₫753,225,681.07₫1,341,134,175.42

₫1,570,155,195

0.14%

443

Gần đây

91

Avalanche

₫673,320.02

₫93,654,282.51₫267,315,405.28

₫1,518,903,309

0.13%

322

Gần đây

92

Icarus Finance

₫1,193.10

--

₫1,420,463,266

0.12%

0

Gần đây

93

ApeCoin

₫179,625.42

₫886,304,902.28₫1,383,044,085.63

₫1,587,663,411

0.14%

388

Gần đây

94

Chainlink

₫159,875.77

₫744,675,784.16₫468,791,080.78

₫1,421,363,008

0.12%

426

Gần đây

95

Cosmos

₫257,101.27

₫183,007,895.07₫371,942,885.66

₫1,695,273,048

0.15%

323

Gần đây

96

Avalanche

₫673,320.02

₫92,939,677.86₫676,757,059.72

₫1,472,704,671

0.13%

278

Gần đây

97

Polygon

₫14,776.44

₫218,404,787.38₫1,015,576,316.54

₫1,812,582,473

0.16%

361

Gần đây

98

0x

₫10,015.38

₫518,209,417.42₫389,934,973.96

₫1,786,234,915

0.15%

326

Gần đây

99

Zeptacoin

₫3,112.82

₫11,086,066.02₫10,738,591.64

₫1,827,620,163

0.16%

1

Gần đây

100

Hedera

₫2,308.00

₫843,029,342.88₫1,225,469,287.88

₫2,102,608,119

0.18%

377

Gần đây