Binance DEX

Binance DEX

Khối lượng(24 giờ)

₫78,299,296,852.26

112 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

BNB

₫7,778,134.12

₫3,173,911,309.34₫971,237,294.03

₫54,238,271,456

69.27%

802

Gần đây

2

BNB

₫7,662,775.49

₫2,780,006,422.16₫1,583,519,843.22

₫1,977,318,188

2.53%

565

Gần đây

3

BNB

₫7,747,427.61

₫3,374,109,861.55₫2,468,834,163.15

₫8,146,235,276

10.40%

509

Gần đây

4

THORChain

₫71,319.95

₫715,525,067.10₫4,025,273,607.24

₫503,893,342

0.64%

761

Gần đây

5

Bitcoin BEP2

₫691,977,639.87

₫230,403,001.75₫3,177,780,531.44

₫1,128,048,509

1.44%

669

Gần đây

6

Fantom

₫9,831.67

₫300,143,050.58₫801,656,363.82

₫439,842,860

0.56%

888

Gần đây

7

Ethereum

₫46,602,433.75

₫3,772,969,149.43₫2,563,404,148.03

₫8,021,006,060

10.24%

821

Gần đây

8

THORChain

₫70,782.68

₫693,200,789.65₫99,122,117.32

₫263,445,950

0.34%

825

Gần đây

9

WazirX

₫6,131.83

₫148,779,076.84₫758,822,434.46

₫189,779,269

0.24%

842

Gần đây

10

Cardano

₫11,984.97

₫417,073,661.64₫879,197,987.36

₫538,007,532

0.69%

624

Gần đây

11

Nexo

₫30,560.00

₫294,060,513.72₫191,588,509.86

₫470,875,335

0.60%

840

Gần đây

12

BNB

₫7,816,028.43

₫2,264,269,141.69₫1,777,167,677.80

₫941,020,942

1.20%

904

Gần đây

13

ShareToken

₫67.20

-₫21,135,421.68

₫337,682,091

0.43%

872

Gần đây

14

Chiliz

₫2,775.31

₫249,885,975.05₫432,037,494.74

₫254,486,746

0.33%

858

Gần đây

15

Trust Wallet Token

₫15,885.72

₫905,516,529.57₫673,860,476.21

₫171,742,411

0.22%

605

Gần đây

16

Polygon

₫15,577.99

₫365,473,226.20₫636,730,534.62

₫90,449,290

0.12%

621

Gần đây

17

XRP-BF2

₫9,587.17

₫210,103,325.98₫1,504,067,995.68

₫206,107,600

0.26%

645

Gần đây

18

Atomic Wallet Coin

₫13,287.01

₫98,156,942.39₫102,085,322.23

₫131,714,835

0.17%

643

Gần đây

19

BeeKan

₫27.19

--

₫20,302,629

0.03%

889

Gần đây

20

ShareToken

₫62.71

-₫159,551,712.70

₫23,128,349

0.03%

923

Gần đây

21

Pundi X NEM

₫1.86

₫5,049,340.84-

₫4,858,080

0.01%

601

Gần đây

22

Bitcoin Cash

₫4,616,222.23

₫199,132,975.45₫1,832,344,556.31

₫4,157,972

0.01%

702

Gần đây

23

MyWish

₫1,266.61

₫47,140,248.32-

₫12,608,804

0.02%

592

Gần đây

24

Lition

₫108.69

₫4,568,586.44₫2,407,705.59

₫6,350,319

0.01%

818

Gần đây

25

Silverway

₫1.63

-₫3,651,921.79

₫3,671,013

0.00%

577

Gần đây

26

COVA

₫22.14

--

₫4,568,853

0.01%

524

Gần đây

27

TROY

₫109.47

₫96,618,490.28₫195,011,415.30

₫4,639,359

0.01%

863

Gần đây

28

Dusk Network

₫3,351.24

₫10,938,370.10₫14,490,702.51

₫3,393,016

0.00%

814

Gần đây

29

Blockmason Link

₫3.42

--

₫3,583,627

0.00%

923

Gần đây

30

DOS Network

₫128.19

₫6,594,236.08-

₫3,202,296

0.00%

724

Gần đây

31

Aergo

₫3,263.37

₫13,288,719.57₫28,519,636.63

₫2,824,283

0.00%

791

Gần đây

32

Binance USD

₫22,782.34

₫29,201,410.14-

₫65,793

0.00%

679

Gần đây

33

MEET.ONE

₫123.53

-₫4,999,266.65

₫2,620,896

0.00%

942

Gần đây

34

Bezant

₫13.21

₫2,469,667.56-

₫39,517

0.00%

640

Gần đây

35

Travala.com

₫18,667.17

₫55,994,987.03₫135,529,813.98

₫2,329,374

0.00%

837

Gần đây

36

Raven Protocol

₫5.98

--

₫1,488,667

0.00%

793

Gần đây

37

Spendcoin

₫69.69

₫31,314,707.79₫14,636,222.12

₫0.00

0.00%

747

Gần đây

38

CanYaCoin

₫427.30

₫2,563,668.74-

₫0.00

0.00%

506

Gần đây

39

Cred

₫26.49

--

₫1,478,384

0.00%

658

Gần đây

40

Contentos

₫194.83

-₫7,248,170.26

₫0.00

0.00%

736

Gần đây

41

COTI

₫2,760.00

₫23,098,551.26₫187,974,417.17

₫2,221,327

0.00%

775

Gần đây

42

VIDT Datalink

₫5,438.43

₫42,444,908.95-

₫0.00

0.00%

755

Gần đây

43

CryptoBonusMiles

₫0.6992

₫22,646,375.65₫15,167,479.99

₫726,933

0.00%

664

Gần đây

44

Fusion

*** ₫14,761.44

₫3,325,286.23₫9,231,595.45

*** ₫0.00

0.00%

574

Gần đây

45

Defi

₫710.26

₫2,485,748.75₫4,900,476.11

₫910,065

0.00%

539

Gần đây

46

Contentos

₫174.88

-₫131,938,774.45

₫924,445

0.00%

596

Gần đây

47

ARPA Chain

₫893.46

₫4,089,169.53₫11,590,266.67

₫573,825

0.00%

596

Gần đây

48

WaykiChain

*** ₫4,743.78

-₫2,375,668.91

*** ₫0.00

0.00%

723

Gần đây

49

Newton

*** ₫11.73

₫4,580,919.47-

*** ₫0.00

0.00%

690

Gần đây

50

EveriToken

₫13.05

--

₫0.00

0.00%

725

Gần đây

51

LTO Network

*** ₫3,155.30

--

*** ₫629,801

0.00%

602

Gần đây

52

TomoChain

₫14,661.77

₫82,866,866.29₫17,067,139.56

₫335,798

0.00%

568

Gần đây

53

Equal

₫11.58

₫21,194,471.00₫3,241,098.79

₫472,429

0.00%

804

Gần đây

54

Morpheus Labs

₫129.82

₫10,275,198.09₫12,382,931.03

₫129,263

0.00%

909

Gần đây

55

UGAS

₫99.37

--

₫544,001

0.00%

929

Gần đây

56

TrueChain

₫17,092.28

--

₫0.00

0.00%

503

Gần đây

57

Agora

₫11.58

--

₫288,067

0.00%

774

Gần đây

58

Gifto

₫466.00

₫8,601,670.92₫3,173,878.57

₫551,945

0.00%

880

Gần đây

59

Plian

₫233.00

₫4,837,657.08₫5,557,308.54

₫0.00

0.00%

827

Gần đây

60

Ferrum Network

*** ₫565.98

₫5,744,699.37-

*** ₫0.00

0.00%

776

Gần đây

61

PAYCENT

₫3.88

--

₫0.00

0.00%

571

Gần đây

62

Pledge Coin

₫9.48

₫8,446,898.99₫2,987,317.94

₫9,435

0.00%

801

Gần đây

63

NOIZ

₫459.16

-₫4,315,819.80

₫122,945

0.00%

825

Gần đây

64

Vodi X

₫9.40

--

₫9,357

0.00%

520

Gần đây

65

Maecenas

₫34.65

₫4,088,507.84-

₫34,491

0.00%

899

Gần đây

66

Cashaa

₫151.42

--

₫23,349,384

0.03%

562

Gần đây

67

ChangeNOW Token

₫2,131.63

₫59,880,813.96-

₫57,675,995

0.07%

758

Gần đây

68

Hyperion

₫12,429.45

₫5,924,464.27-

₫43,007

0.00%

940

Gần đây

69

eBoost

₫120.19

-₫67,700,597.72

₫0.00

0.00%

813

Gần đây

70

BOLT

₫37.45

₫4,154,414.79₫4,734,100.58

₫0.00

0.00%

878

Gần đây

71

Honest

₫282.25

₫2,906,485.28₫2,841,896.72

₫0.00

0.00%

657

Gần đây

72

Unification

₫539.41

₫3,046,462.80-

₫0.00

0.00%

646

Gần đây

73

Ankr

₫946.33

₫37,206,531.07₫4,089,948.70

₫0.00

0.00%

520

Gần đây

74

Blockmason Credit Protocol

₫50.50

-₫11,715,189.29

₫0.00

0.00%

573

Gần đây

75

Kambria

₫43.43

--

₫0.00

0.00%

625

Gần đây

76

TOP

₫18.49

--

₫0.00

0.00%

654

Gần đây

77

TRAXIA

₫3.73

--

₫0.00

0.00%

725

Gần đây

78

MVL

₫170.61

₫4,303,479.19-

₫0.00

0.00%

927

Gần đây

79

Zebi Token

₫6.14

--

₫0.00

0.00%

594

Gần đây

80

Swingby

₫81.18

-₫5,499,738.22

₫0.00

0.00%

936

Gần đây

81

GIVLY Coin

₫7.23

₫11,094,643.20₫7,779,002.70

₫0.00

0.00%

589

Gần đây

82

Crypterium

*** ₫489.69

₫14,217,887.15₫16,656,721.81

*** ₫44,646,506

0.00%

591

Gần đây

83

Ankr

₫925.78

₫279,556,764.49₫160,763,604.36

₫31,738,170

0.04%

589

Gần đây

84

[Deprecated]Swipe (BEP2)

₫17,160.85

₫111,639,959.24₫197,557,180.58

₫0.00

0.00%

532

Gần đây

85

Travala.com

*** ₫22,860.43

₫17,144,821.50₫8,383,817.72

*** ₫0.00

0.00%

552

Gần đây

86

BNB

₫7,733,598.52

-₫74,443,618.21

₫30,694,943

0.04%

561

Gần đây

87

Cubiex

₫12.51

-₫4,815,424.46

₫0.00

0.00%

921

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện