Balancer

Balancer

Khối lượng(24 giờ)

₫127,728,452,421.96

254 BTC

Thông tin về Balancer

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Maple

₫421,471.03

--

₫14,144,857,626

11.07%

0

Gần đây

2

Aave

₫2,047,367.07

--

₫55,893,203,168

43.76%

0

Gần đây

3

Rally

₫821.49

--

₫540,492,784

0.42%

0

Gần đây

4

Balancer

₫131,630.54

--

₫1,544,470,873

1.21%

0

Gần đây

5

Ampleforth

₫26,195.85

--

₫877,200,463

0.69%

0

Gần đây

6

WETH

₫39,996,641.51

--

₫1,016,554,844

0.80%

0

Gần đây

7

USD Coin

₫23,404.74

--

₫6,465,617,790

5.06%

0

Gần đây

8

WETH

₫41,626,734.35

--

₫25,874,587

0.02%

0

Gần đây

9

WETH

₫39,954,618.95

--

₫295,766,824

0.23%

0

Gần đây

10

WETH

₫39,748,135.28

--

₫43,006,521,606

33.67%

0

Gần đây

11

Rally

₫815.56

--

₫173,964,996

0.14%

0

Gần đây

12

WETH

₫39,708,514.28

--

₫367,530,429

0.29%

0

Gần đây

13

Ampleforth

₫25,600.18

--

₫443,551,992

0.35%

0

Gần đây

14

TerraClassicUSD

₫601.37

--

₫13,708,823

0.01%

0

Gần đây

15

WETH

₫39,424,309.65

--

₫9,954,396

0.01%

0

Gần đây

16

USD Coin

₫20,197.11

--

₫12,974,715

0.01%

0

Gần đây

17

USD Coin

₫23,413.93

--

₫3,866,166

0.00%

0

111 giờ trước

18

USD Coin

₫23,351.35

--

₫250,755,981

0.20%

0

Gần đây

19

Ren

₫3,285.69

--

₫165,021,679

0.13%

0

Gần đây

20

WETH

₫40,176,842.04

--

₫80,977,887

0.06%

0

Gần đây

21

Render Token

₫12,894.76

--

₫37,519,163

0.03%

0

Gần đây

22

Aragon

₫38,092.97

--

₫153,239,927

0.12%

0

Gần đây

23

Maple

₫421,847.65

--

₫176,836,395

0.14%

0

Gần đây

24

WETH

₫39,598,285.74

--

₫167,509,221

0.13%

0

Gần đây

25

Request

₫2,761.01

--

₫166,193,444

0.13%

0

Gần đây

26

WETH

₫40,618,836.68

--

₫29,702,880

0.02%

0

Gần đây

27

WETH

₫40,729,395.24

--

₫48,579,561

0.04%

0

Gần đây

28

USD Coin

₫23,669.73

--

₫285,633,966

0.22%

0

Gần đây

29

AllianceBlock

₫1,138.19

--

₫27,187,145

0.02%

0

1 giờ trước

30

Basic Attention Token

₫8,333.90

--

₫50,719,780

0.04%

0

Gần đây

31

USD Coin

₫23,641.68

--

₫130,305,826

0.10%

0

Gần đây

32

Dai

₫23,761.88

--

₫40,338,921

0.03%

0

Gần đây

33

Wrapped Bitcoin

₫493,583,514.16

--

₫136,379,359

0.11%

0

Gần đây

34

Wrapped Bitcoin

₫507,758,937.22

--

₫42,554,016

0.03%

0

Gần đây

35

WETH

₫39,688,262.90

--

₫50,314,309

0.04%

0

Gần đây

36

Ren

₫3,036.96

--

₫121,917,385

0.10%

0

Gần đây

37

Aragon

₫37,086.14

--

₫114,104,952

0.09%

0

Gần đây