Balancer

Balancer

Khối lượng giao dịch (24h)

₫18,875,220,498.64

15 BTC

Thông tin về Balancer

Balancer describes itself as a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor
Đọc thêm

Các thị trường giao dịch

Cặp

Tất cả

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% Depth

-2% Depth

Khối lượng

Khối lượng %

Đã được cập nhật

1

Aave

₫2,443,818.91

--

₫8,134,946,986

43.10%

Gần đây

2

WETH

₫74,722,492.53

--

₫6,391,374,269

33.86%

Gần đây

3

USDC

₫24,927.34

--

₫2,594,387,803

13.74%

Gần đây

4

Maple

₫365,558.53

--

₫603,164,448

3.20%

Gần đây

5

Balancer

₫117,812.20

--

₫264,243,622

1.40%

Gần đây

6

Ren

₫1,937.06

--

₫218,106,073

1.16%

Gần đây

7

Wrapped Bitcoin

₫1,295,867,078.01

--

₫197,059,929

1.04%

Gần đây

8

WETH

₫71,710,571.67

--

₫183,858,891

0.97%

Gần đây

9

Rally

₫170.56

--

₫90,717,946

0.48%

Gần đây

10

USDC

₫24,778.07

--

₫86,455,638

0.46%

Gần đây

11

WETH

₫74,781,296.64

--

₫58,481,749

0.31%

Gần đây

12

Mettalex

₫120,115.23

--

₫36,081,930

0.19%

Gần đây

13

Dai

₫24,800.98

--

₫16,195,605

0.09%

Gần đây

14

WETH

₫72,819,536.78

--

₫145,609

<0.01%

Gần đây

15

Rally

₫167.80

--

₫25,810,960

-

79 giờ trước

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Trang này có thể chứa các liên kết liên kết. CoinMarketCap có thể được bồi thường nếu bạn truy cập bất kỳ liên kết tiếp thị nào và thực hiện một số hành động nhất định như đăng ký và giao dịch với các nền tảng liên kết này. Vui lòng tham khảo Tiết lộ liên kết.