×
×
Các loại tiền điện tử:  7,180Các thị trường giao dịch:  29,971Vốn hóa thị trường:  $341,751,431,940Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,785,925,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $341,751,431,940Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $100,785,925,361BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,180Các thị trường giao dịch:  29,971

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="5074" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>