Sushiswap(Polygon)

Sushiswap(Polygon)

Khối lượng(24 giờ)

₫4,185,203,251,902.21

2,990 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

USD Coin

₫22,902.77

--

₫1,694,269,703,389

40.48%

0

Gần đây

2

Toucan Protocol: Base Carbon Tonne

₫128,041.86

--

₫1,425,219,692,235

34.05%

0

Gần đây

3

USD Coin

₫22,778.23

--

₫301,070,895,840

7.19%

0

Gần đây

4

Wrapped Matic

₫35,480.79

--

₫218,154,535,286

5.21%

0

Gần đây

5

Wrapped Matic

₫35,618.51

--

₫142,711,079,602

3.41%

0

Gần đây

6

USD Coin

₫22,792.68

--

₫74,355,836,893

1.78%

0

Gần đây

7

WETH

₫91,934,720.34

--

₫72,097,534,002

1.72%

0

Gần đây

8

USD Coin

₫22,701.02

--

₫58,060,334,706

1.39%

0

Gần đây

9

USD Coin

₫23,245.22

--

₫51,429,199,300

1.23%

0

Gần đây

10

WETH

₫91,707,177.33

--

₫48,440,301,826

1.16%

0

Gần đây

11

Wrapped Bitcoin

₫1,398,227,772.92

--

₫46,291,359,083

1.11%

0

Gần đây

12

Chainlink

₫694,697.14

--

₫13,358,046,685

0.32%

0

Gần đây

13

WETH

₫91,474,327.27

--

₫6,136,175,218

0.15%

0

Gần đây

14

USD Coin

₫22,598.00

--

₫5,910,652,975

0.14%

0

Gần đây

15

Wrapped Matic

₫36,177.14

--

₫3,862,319,235

0.09%

0

Gần đây

16

Klima DAO

₫70,412,507.70

--

₫3,588,672,741

0.09%

0

Gần đây

17

SushiSwap

₫244,857.78

--

₫2,743,482,889

0.07%

0

Gần đây

18

WETH

₫89,406,196.83

--

₫2,578,963,360

0.06%

0

Gần đây

19

Wrapped Matic

₫35,561.26

--

₫1,954,173,916

0.05%

0

Gần đây

20

Wrapped Matic

₫35,159.43

--

₫1,706,565,760

0.04%

0

Gần đây

21

USD Coin

₫22,904.05

--

₫1,540,221,155

0.04%

0

Gần đây

22

USD Coin

₫22,650.57

--

₫1,513,208,708

0.04%

0

Gần đây

23

Wrapped Matic

₫36,126.41

--

₫1,335,370,317

0.03%

0

Gần đây

24

Synthetix

₫226,848.89

--

₫1,290,386,067

0.03%

0

Gần đây

25

SushiSwap

₫243,302.93

--

₫1,023,845,405

0.02%

0

Gần đây

26

Wrapped Matic

₫35,561.18

--

₫919,236,928

0.02%

0

Gần đây

27

Wrapped Matic

₫35,414.63

--

₫790,164,852

0.02%

0

Gần đây

28

Wrapped Matic

₫35,584.35

--

₫585,725,595

0.01%

0

Gần đây

29

WETH

₫92,066,892.01

--

₫568,865,737

0.01%

0

Gần đây

30

WETH

₫93,047,514.27

--

₫530,291,955

0.01%

0

Gần đây

31

USD Coin

₫22,704.31

--

₫346,706,987

0.01%

0

Gần đây

32

USD Coin

₫22,750.82

--

₫318,918,020

0.01%

0

Gần đây

33

WETH

₫92,186,677.27

--

₫311,906,412

0.01%

0

Gần đây

34

Wrapped Matic

₫35,191.74

--

₫276,456,762

0.01%

0

Gần đây

35

WOO Network

₫28,363.95

--

₫267,232,033

0.01%

0

Gần đây

36

WETH

₫92,034,205.80

--

₫249,314,412

0.01%

0

Gần đây

37

USD Coin

₫22,736.58

--

₫246,999,532

0.01%

0

Gần đây

38

USD Coin

₫22,898.34

--

₫245,098,723

0.01%

0

Gần đây

39

Wrapped Matic

₫35,521.41

--

₫205,636,083

0.00%

0

Gần đây

40

Wrapped Matic

₫35,568.85

--

₫191,453,019

0.00%

0

Gần đây

41

WETH

₫92,196,576.83

--

₫177,425,549

0.00%

0

Gần đây

42

Wrapped Matic

₫35,479.36

--

₫144,281,712

0.00%

0

Gần đây

43

Wrapped Matic

₫35,494.28

--

₫123,718,552

0.00%

0

Gần đây

44

USD Coin

₫22,750.17

--

₫126,040,022

0.00%

0

Gần đây

45

Wrapped Matic

₫31,374.03

--

₫113,092,372

0.00%

0

73 giờ trước

46

Wrapped Bitcoin

₫1,396,391,425.28

--

₫111,626,996

0.00%

0

73 giờ trước

47

USD Coin

₫22,815.83

--

₫106,406,849

0.00%

0

Gần đây

48

SushiSwap

₫242,773.18

--

₫100,733,041

0.00%

0

Gần đây

49

USD Coin

₫22,863.08

--

₫95,801,234

0.00%

0

Gần đây

50

WETH

₫100,037,205.19

--

₫80,472,043

0.00%

0

Gần đây

51

Wrapped Matic

₫37,531.07

--

₫61,921,818

0.00%

0

Gần đây

52

Wrapped Matic

₫35,500.59

--

₫42,659,445

0.00%

0

Gần đây

53

Polly Finance

₫16.42

--

₫35,725,007

0.00%

0

Gần đây

54

Wrapped Matic

₫35,569.29

--

₫35,442,445

0.00%

0

Gần đây

55

Wrapped Matic

₫35,498.19

--

₫31,880,915

0.00%

0

Gần đây

56

TETU

₫149.69

--

₫30,497,458

0.00%

0

Gần đây

57

USD Coin

₫22,895.18

--

₫22,171,428

0.00%

0

Gần đây

58

CoinsPaid

₫1,827.40

--

₫17,140,848

0.00%

0

Gần đây

59

Plasma Finance

₫2,633.67

--

₫15,995,295

0.00%

0

Gần đây

60

Dai

₫22,772.52

--

₫15,432,120

0.00%

0

Gần đây

61

Arianee

₫31,825.52

--

₫13,090,156

0.00%

0

Gần đây

62

Polly Finance

₫16.60

--

₫11,049,594

0.00%

0

Gần đây

63

USD Coin

₫23,114.53

--

₫9,124,163

0.00%

0

Gần đây

64

Toucan Protocol: Base Carbon Tonne

₫125,454.95

--

₫8,137,191

0.00%

0

Gần đây

65

USD Coin

₫22,750.82

--

₫7,302,292

0.00%

0

Gần đây

66

Toucan Protocol: Base Carbon Tonne

₫122,444.52

--

₫6,592,056

0.00%

0

Gần đây

67

WETH

₫91,221,578.07

--

₫5,233,866

0.00%

0

Gần đây

68

USD Coin

₫22,769.95

--

₫3,802,067

0.00%

0

Gần đây

69

Wrapped Bitcoin

₫1,392,570,537.21

--

₫2,637,167

0.00%

0

Gần đây

70

Wrapped Matic

₫35,322.38

--

₫1,978,746

0.00%

0

Gần đây

71

Wrapped Matic

₫34,517.44

--

₫1,441,790

0.00%

0

Gần đây

72

Beyond Finance

₫17,445.43

--

₫840,351

0.00%

0

Gần đây

73

USD Coin

₫22,704.19

--

₫796,325

0.00%

0

Gần đây

74

Wrapped Matic

₫35,331.46

--

₫390,831

0.00%

0

Gần đây

75

USD Coin

₫23,117.56

--

₫142,323

0.00%

0

Gần đây

76

KogeCoin.io

*** ₫10,693.59

--

*** ₫105,693

0.00%

0

Gần đây

77

Toucan Protocol: Base Carbon Tonne

₫130,207.48

--

₫41,033

0.00%

0

Gần đây

78

Standard Protocol

₫18,206.86

--

₫8,073

0.00%

0

Gần đây

79

Standard Protocol

₫18,019.26

--

₫7,855

0.00%

0

Gần đây

80

USD Coin

₫23,149.87

--

₫3,162

0.00%

0

Gần đây

81

SushiSwap

₫249,678.89

--

₫1,067

0.00%

0

Gần đây

82

DinoSwap

₫5,941.02

--

₫8.05

0.00%

0

Gần đây

83

Wrapped Matic

₫35,561.26

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

84

Wrapped Matic

₫54,412.60

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

85

Wrapped Matic

₫35,515.04

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

86

Wrapped Matic

₫1,343.37

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện