SouthXchange

SouthXchange

Khối lượng(24 giờ)

₫354,296,266.21

1 BTC

Các thị trường giao dịch

Cặp

All

#

Tiền Tệ

Cặp

Giá

+2% độ sâu

-2% độ sâu

Khối lượng

Khối lượng %

Thanh khoản

Đã được cập nhật

1

Alias

₫681.95

--

₫1,605,062

0.45%

1

Gần đây

2

Ethereum Classic

₫942,791.31

₫12,481,093.42₫8,696,301.36

₫2,235,936

0.63%

171

Gần đây

3

SmileyCoin

₫0.4982

--

₫482,460

0.14%

13

Gần đây

4

DeVault

₫4.91

-₫2,598,052.68

₫328,580

0.09%

9

Gần đây

5

Dogecoin

₫1,818.17

₫7,194,003.68₫16,005,216.58

₫13,761,226

3.88%

6

Gần đây

6

TRON

₫1,588.30

₫7,866,128.01₫34,962,534.57

₫13,102,078

3.70%

38

Gần đây

7

Polis

₫854.48

--

₫93,967

0.03%

1

Gần đây

8

Ycash

₫2,055.67

--

₫11,372,516

3.21%

2

Gần đây

9

PUTinCoin

₫24.57

₫11,744,399.82-

₫8,620,179

2.43%

57

Gần đây

10

Dash

₫1,241,153.31

₫25,704,271.89₫4,300,430.64

₫94,830

0.03%

166

Gần đây

11

DeepOnion

₫1,359.53

--

₫57,148

0.02%

1

Gần đây

12

ScPrime

₫5,820.86

₫25,858,780.77₫439,975,927.54

₫46,377,633

13.09%

265

Gần đây

13

Litecoin

₫1,452,249.62

₫6,121,263.79₫21,604,561.08

₫8,988,232

2.54%

103

Gần đây

14

Litecoin

₫1,424,140.74

₫49,623,654.22₫42,814,531.73

₫12,283,533

3.47%

268

Gần đây

15

KnoxFS

₫6,387.61

--

₫10,641

0.00%

1

Gần đây

16

Helix

₫5.46

--

₫13,310

0.00%

4

Gần đây

17

Raptoreum

₫65.52

--

₫26,830,566

7.57%

12

Gần đây

18

Bitcoin

₫548,332,815.45

₫34,448,430.12₫36,448,810.95

₫32,202,946

9.09%

256

Gần đây

19

Bitcoin

₫675,252,731.91

₫42,153,974.35₫21,428,508.72

₫35,910,154

10.14%

221

Gần đây

20

Goldcoin

₫737.09

-₫2,982,335.62

₫25,385,607

7.17%

34

Gần đây

21

Gridcoin

₫201.23

₫4,028,257.65-

₫7,906

0.00%

2

Gần đây

22

Primecoin

₫966.41

-₫7,736,365.53

₫7,305,032

2.06%

134

Gần đây

23

Peercoin

₫15,910.34

--

₫457,628

0.13%

1

Gần đây

24

NewYorkCoin

₫0.1803

--

₫8,630

0.00%

1

Gần đây

25

BiblePay

₫1.58

--

₫15,335,120

4.33%

17

Gần đây

26

Raptoreum

₫63.44

--

₫6,613

0.00%

1

Gần đây

27

Ethereum Classic

₫511,949.60

-₫16,001,647.53

₫6,733,131

1.90%

84

Gần đây

28

Gridcoin

₫212.94

₫3,962,957.00-

₫10,701,007

3.02%

1

Gần đây

29

Vertcoin

₫3,958.47

₫3,245,422.43-

₫7,350,027

2.07%

20

Gần đây

30

Goldcoin

₫741.28

--

₫157,946

0.04%

12

Gần đây

31

ScPrime

₫5,969.08

₫46,026,127.05₫69,504,250.28

₫7,435,259

2.10%

129

Gần đây

32

STRAKS

₫2.18

--

₫3,079

0.00%

2

Gần đây

33

Bitcoin

₫552,555,862.25

₫12,684,814.50₫40,165,217.91

₫118,885

0.03%

192

Gần đây

34

Bitcoin

₫553,756,361.98

₫16,365,333.72₫15,141,851.12

₫4,862

0.00%

201

Gần đây

35

Dingocoin

₫0.3986

--

₫10,231,080

2.89%

0

Gần đây

36

SparksPay

₫55.15

--

₫2,913

0.00%

1

Gần đây

37

Bitcoin Gold

₫657,564.69

₫66,363,136.58₫6,999,647.10

₫8,171,278

2.31%

197

Gần đây

38

GCN Coin

₫0.004882

--

₫2,785

0.00%

2

Gần đây

39

Dash

₫1,295,061.19

₫6,892,657.79₫15,925,726.09

₫70,970

0.02%

73

Gần đây

40

Polis

₫873.39

--

₫27,157

0.01%

1

Gần đây

41

Litecoin

₫1,427,821.00

--

₫18,885

0.01%

8

Gần đây

42

Ethereum

₫42,594,129.83

₫151,007,227.81₫36,957,383.33

₫5,624,327

1.59%

221

Gần đây

43

Ethereum Classic

₫948,947.17

₫8,888,328.44₫20,787,386.75

₫10,331

0.00%

144

Gần đây

44

Bitcoin Plus

₫53,053.59

--

₫8,010

0.00%

1

Gần đây

45

Bitcoin Plus

₫48,601.82

--

₫7,443

0.00%

1

Gần đây

46

Peseta Digital

₫19.66

--

₫19.66

0.00%

2

Gần đây

47

Block-Logic

₫20.75

--

₫39.85

0.00%

1

Gần đây

48

Teloscoin

₫84.08

--

₫3.28

0.00%

9

Gần đây

49

Sucrecoin

₫3.28

-₫5,975,156.79

₫4,260

0.00%

5

Gần đây

50

BitSend

₫26.21

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

51

Monero

₫4,203,900.59

₫23,558,424.53₫15,211,250.71

₫5,490,602

1.55%

130

Gần đây

52

Peercoin

₫10,903.54

₫13,327,662.14-

₫2,235,771

0.63%

48

Gần đây

53

Terracoin

₫404.58

-₫3,901,559.60

₫774,311

0.22%

8

Gần đây

54

StakeCubeCoin

₫5,394.99

-₫20,747,394.97

₫2,487,231

0.70%

45

Gần đây

55

Bitcoin Cash

₫3,089,410.18

₫4,684,424.27₫16,967,930.57

₫1,043,800

0.29%

167

Gần đây

56

Mobility Coin

₫6,306.25

--

₫2,511,889

0.71%

1

Gần đây

57

Litecoin Cash

₫107.02

₫2,476,242.54-

₫1,297,006

0.37%

1

Gần đây

58

Dash

₫1,221,999.41

₫26,772,305.14₫15,960,575.98

₫3,000,383

0.85%

207

Gần đây

59

VAULT

₫7,561.50

--

₫1,283,723

0.36%

13

Gần đây

60

NewYorkCoin

₫0.1566

--

₫1,233,785

0.35%

5

Gần đây

61

Ycash

₫2,574.90

--

₫1,894,233

0.53%

20

Gần đây

62

Monero

₫3,825,706.39

₫17,416,364.61₫26,514,298.65

₫2,468,821

0.70%

192

Gần đây

63

Bitcoin Cash

₫4,149,897.75

-₫11,945,087.29

₫738,767

0.21%

80

Gần đây

64

Ethereum

₫40,666,267.54

-₫24,103,342.18

₫3,781,847

1.07%

1

Gần đây

65

Denarius

₫2,107.54

--

₫1,336,525

0.38%

1

Gần đây

66

Counos Coin

₫280.90

--

₫23,034

0.01%

2

Gần đây

67

Goldcoin

₫711.71

--

₫543,472

0.15%

1

Gần đây

68

Dash

₫1,252,329.64

--

₫245,663

0.07%

1

Gần đây

69

SHIELD

₫3.82

₫14,270,142.83₫11,402,084.37

₫403,732

0.11%

9

Gần đây

70

Dinero

₫1.64

-₫5,222,583.95

₫9,189

0.00%

4

Gần đây

71

Freedomcoin

₫365.82

--

₫526,642

0.15%

2

Gần đây

72

Ryo Currency

₫409.50

--

₫355,098

0.10%

1

Gần đây

73

Dogecoin

₫1,807.73

--

₫532,280

0.15%

6

Gần đây

74

Bitcoin Cash

₫3,128,714.26

₫2,901,694.90₫15,905,598.69

₫115,581

0.03%

135

Gần đây

75

Dogecoin

₫1,822.37

--

₫107,383

0.03%

1

Gần đây

76

Ethereum

₫43,130,519.58

₫78,604,596.39₫17,123,820.58

₫287,250

0.08%

222

Gần đây

77

Wrapped NewYorkCoin

₫0.164

₫13,888,650.70-

₫7.07

0.00%

45

Gần đây

78

Namecoin

₫28,921.40

--

₫0.00

0.00%

94

Gần đây

79

Ethereum

₫43,791,894.23

₫74,613,798.26₫4,191,749.76

₫1,794

0.00%

88

Gần đây

80

Wrapped NewYorkCoin

₫0.1412

--

₫18.60

0.00%

0

Gần đây

81

Freedomcoin

₫426.87

--

₫0.61

0.00%

1

Gần đây

82

MintCoin

₫0.546

₫16,385,701.23-

₫0.00

0.00%

7

Gần đây

83

Dingocoin

₫0.3822

₫6,369,983.30₫5,120,402.41

₫4,814

0.00%

0

Gần đây

84

Verge

₫86.81

--

₫384.19

0.00%

1

Gần đây

85

Bata

₫263.72

₫2,699,686.86-

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

86

Nxt

₫82.99

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

87

Verge

₫92.83

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

88

Dash

₫1,221,875.72

₫24,538,994.44₫15,724,033.38

₫0.00

0.00%

160

Gần đây

89

Masari

₫125.58

--

₫0.00

0.00%

10

Gần đây

90

Manna

₫9.28

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

91

JavaScript Token

₫16.93

--

₫0.00

0.00%

3

Gần đây

92

Carebit

₫0.546

--

₫0.00

0.00%

0

Gần đây

93

Litecoin

₫1,392,360.37

₫15,439,133.04₫4,185,666.72

₫0.00

0.00%

142

Gần đây

94

PlusOneCoin

₫38.77

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây

95

Phantomx

₫9.28

--

₫0.00

0.00%

12

Gần đây

96

SF Capital

₫4.43

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

97

Winco

₫3.28

--

₫0.00

0.00%

2

Gần đây

98

AgaveCoin

₫160.52

₫37,419,302.76₫8,788,911.54

₫0.00

0.00%

11

Gần đây

99

Monero

₫3,656,675.06

₫8,382,387.87₫4,069,619.15

₫0.00

0.00%

116

Gần đây

100

Pinkcoin

₫18.02

--

₫0.00

0.00%

1

Gần đây