×
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817Vốn Hóa Thị Trường:  $221,003,585,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,154,172,973BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,003,585,236Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $64,154,172,973BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  4,844Các thị trường giao dịch:  20,817

OpenLedger DEX

$12,397.14 USD
1.53010617 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$1,971
$235.81
15.90%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$1,888
$0.023883
15.23%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$1,888
$8,107.26
15.23%
$7,490
Spot
Percentage
Gần đây
4
$1,405
$175.99
11.33%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$1,381
$8,050.87
11.14%
$21,738
Spot
Percentage
Gần đây
6
$1,077
$173.63
8.69%
$6,715
Spot
Percentage
Gần đây
7
$1,042
$0.024104
8.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$440
$0.002392
3.55%
$2,957
Spot
Percentage
Gần đây
9
$392
$0.003358
3.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$351
$0.970854
2.84%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$184
$9,527.49
1.48%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$158
$0.023820
1.27%
$4,478
Spot
Percentage
Gần đây
13
$114
$0.004783
0.92%
$1,981
Spot
Percentage
Gần đây
14
$45
$3.13
0.37%
$4,836
Spot
Percentage
Gần đây
15
$27
$226.56
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$26
$10,413.03
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$3
$53.61
0.03%
$313
Spot
Percentage
Gần đây
18
*** $3
*** $5.02
0.02%
$331
Spot
Percentage
Gần đây
19
$2
$0.246738
0.02%
$765
Spot
Percentage
Gần đây
20
$2
$0.022064
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$0.815660
$51.98
0.01%
$842
Spot
Percentage
Gần đây
22
$?
$104.79
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$?
$0.107624
0.00%
$0.821181
Spot
Percentage
Gần đây
24
$?
$0.017281
0.00%
$437
Spot
Percentage
Gần đây
25
$?
$14.29
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$?
$0.000040
0.00%
$380
Spot
Percentage
Gần đây
27
$?
$0.012037
0.00%
$38
Spot
Percentage
Gần đây
28
$?
$0.002852
0.00%
$24
Spot
Percentage
Gần đây
29
$?
$0.004413
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$?
$0.742741
0.00%
$4,362
Spot
Percentage
Gần đây
31
$?
$0.215442
0.00%
$5
Spot
Percentage
Gần đây
32
$?
$0.401402
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$?
$0.882587
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$?
$0.000177
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
$?
$0.292951
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
$?
$0.022065
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$?
$0.538379
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$?
$0.088259
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$47.85
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.079433
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$0.437173
0.00%
$49
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$60.65
0.00%
$1,330
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$1.26
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$?
$0.247515
0.00%
$486
Spot
Percentage
Gần đây
45
$?
$0.001174
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$?
$0.047841
0.00%
$1,613
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$56.40
0.00%
$49
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$0.295095
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$3.94
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$0.002186
0.00%
$4,853
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.077967
0.00%
$1,759
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.272501
0.00%
$131
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$0.000309
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$4.07
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$69.19
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$0.107945
0.00%
$2,125
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.004377
0.00%
$177
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$3.07
0.00%
$2,544
Spot
Percentage
Gần đây
59
$?
$53.48
0.00%
$4,201
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.698655
0.00%
$11
Spot
Percentage
Gần đây
61
$?
$0.025258
0.00%
$362
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$0.198483
0.00%
$114
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.016626
0.00%
$356
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$80.32
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.012144
0.00%
$1,488
Spot
Percentage
Gần đây
66
$?
$0.994285
0.00%
$378
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.004942
0.00%
$454
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.009886
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$?
$0.854157
0.00%
$672
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$3.25
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$?
$0.242951
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$?
$0.068410
0.00%
$3,706
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.064172
0.00%
$524
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.062806
0.00%
$3,176
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$64.36
0.00%
$346
Spot
Percentage
Gần đây
76
$?
$64.12
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$?
$0.126996
0.00%
$130
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$1.14
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.002625
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$?
$4.41
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$?
$1,420.55
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$53.94
0.00%
$8,512
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...