×
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888Vốn Hóa Thị Trường:  $241,043,749,585Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,099,819,887BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%
Vốn Hóa Thị Trường:  $241,043,749,585Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $61,099,819,887BTC Chiếm Ưu Thế:  65.9%Các loại tiền điện tử:  4,798Các thị trường giao dịch:  20,888

DDEX

$244,604 USD
27.78030623 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
#Tiền Tệ
#Tiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)LiquidityPhân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$136,062
$187.69
55.63%
-
Spot
Percentage
Gần đây
2
$19,357
$185.63
7.91%
-
Spot
Percentage
Gần đây
3
$12,841
$0.023146
5.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
4
$12,253
$0.014219
5.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
5
$6,507
$0.065019
2.66%
-
Spot
Percentage
Gần đây
6
$6,468
$626.71
2.64%
-
Spot
Percentage
Gần đây
7
$6,298
$22.09
2.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
8
$5,966
$1.08
2.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
9
$3,702
$188.04
1.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,434
$2.30
1.40%
-
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,099
$8,193.47
1.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
12
$2,911
$0.095408
1.19%
-
Spot
Percentage
Gần đây
13
$2,639
$0.002678
1.08%
-
Spot
Percentage
Gần đây
14
$2,430
$0.001765
0.99%
-
Spot
Percentage
Gần đây
15
$2,109
$471.80
0.86%
-
Spot
Percentage
Gần đây
16
$1,902
$9,075.60
0.78%
-
Spot
Percentage
Gần đây
17
$1,488
$0.130819
0.61%
-
Spot
Percentage
Gần đây
18
$1,403
$1.00
0.57%
-
Spot
Percentage
Gần đây
19
$1,332
$0.004117
0.54%
-
Spot
Percentage
Gần đây
20
$1,252
$0.030953
0.51%
-
Spot
Percentage
Gần đây
21
$1,067
$0.038870
0.44%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$1,034
$0.005263
0.42%
-
Spot
Percentage
Gần đây
23
$728
$0.025686
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
24
$665
$2.87
0.27%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
$645
$0.014901
0.26%
-
Spot
Percentage
Gần đây
26
$624
$0.512377
0.25%
-
Spot
Percentage
Gần đây
27
$526
$0.176682
0.22%
-
Spot
Percentage
Gần đây
28
$514
$191.22
0.21%
-
Spot
Percentage
Gần đây
29
$494
$0.002879
0.20%
-
Spot
Percentage
Gần đây
30
$435
$0.042474
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
31
$407
$0.010604
0.17%
-
Spot
Percentage
Gần đây
32
$329
$0.173501
0.13%
-
Spot
Percentage
Gần đây
33
$210
$1.77
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
34
$209
$188.56
0.09%
-
Spot
Percentage
Gần đây
35
*** $180
*** $0.073217
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
36
*** $178
*** $0.565381
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
37
$176
$8.82
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
38
$160
$0.991184
0.07%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
$148
$0.000295
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
40
$139
$5.83
0.06%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$131
$0.000442
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
42
$128
$0.010601
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
43
$120
$0.002827
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
44
$105
$0.441704
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
$104
$3.75
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$101
$0.022772
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
47
$100
$0.000027
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
48
$95
$0.238520
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
49
$88
$17.67
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
50
$87
$0.176682
0.04%
-
Spot
Percentage
Gần đây
51
$85
$1.50e-9
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
52
$84
$0.017668
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
53
$83
$0.002297
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
54
$82
$0.031909
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$75
$11.57
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
56
$64
$32.07
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
57
$62
$0.084083
0.03%
-
Spot
Percentage
Gần đây
58
$61
$0.265817
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
59
$46
$0.008843
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$46
$1.51
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $38
*** $6.41
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$38
$0.000413
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
63
$37
$0.000419
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
64
$36
$0.003534
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
65
$33
$0.569975
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
66
$31
$0.350614
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
67
$31
$0.044170
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
68
$30
$0.001744
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
69
$30
$0.039750
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$30
$0.229686
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
$25
$0.517677
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
$24
$1.42
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$24
$0.023845
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
74
$23
$0.012774
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
75
$23
$0.090108
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
76
$22
$0.003724
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
77
$21
$0.036531
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$20
$1.13
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
79
$20
$0.008834
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
$20
$0.216403
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$19
$0.000009
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$19
$2.33
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
83
$19
$187.90
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
84
$19
$186.56
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
85
$18
$0.001608
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
86
$17
$0.239474
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
87
$17
$0.027857
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
$17
$0.006555
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
89
$15
$0.000919
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
90
$15
$0.097797
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
$15
$0.001604
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$14
$0.000072
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
93
$13
$0.224368
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $13
*** $0.176682
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$11
$1.78
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$10
$0.001203
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
97
$10
$0.000078
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
$9
$0.011131
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
$8
$163.28
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$8
$0.010032
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
101
$8
$0.011053
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
$8
$0.010954
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
103
$7
$0.169607
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$7
$0.003180
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
105
$7
$0.001767
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
106
$7
$4.50
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
107
$6
$0.001590
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
108
$6
$1.51
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$5
$0.017668
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
110
$5
$0.000049
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
111
$4
$0.000007
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$3
$0.093807
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
$3
$0.176505
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$3
$0.390466
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
115
$3
$0.008037
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
116
*** $3
*** $0.000919
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
117
$2
$0.022969
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$2
$0.000447
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$2
$0.100710
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$2
$0.038725
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$2
$0.207813
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
122
$2
$0.022970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$2
$1.30
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
124
$2
$0.000034
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
125
$1
$0.002120
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
126
$0.887825
$0.000355
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
127
$0.743653
$0.002479
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
128
$0.675277
$0.001237
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
129
$0.628821
$0.000345
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
130
$0.501549
$0.000021
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
131
$0.491175
$0.000246
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
132
$0.445238
$0.012368
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
133
$0.438877
$0.001097
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
134
$0.424919
$0.002297
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$0.097740
$0.003970
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
136
$0.003041
$0.007111
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...