×
×
Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610Vốn hóa thị trường:  $340,870,426,576Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,604,629,382BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%
Vốn hóa thị trường:  $340,870,426,576Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $97,604,629,382BTC Chiếm Ưu Thế:  57.6%Các loại tiền điện tử:  7,274Các thị trường giao dịch:  30,610

Coinall

$10,786,750 USD
1,017 BTC

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$6,772,890
$0.305244
62.79%
7
Spot
Percentage
Gần đây
2
$2,874,947
$0.106947
26.65%
6
Spot
Percentage
Gần đây
3
$842,255
$1.42
7.81%
25
Spot
Percentage
Gần đây
4
$126,808
$0.022007
1.18%
3
Spot
Percentage
Gần đây
5
*** $89,925
*** $10,556.74
0.83%
2
Spot
Percentage
Gần đây
6
$49,578
$0.005505
0.46%
0
Spot
Percentage
Gần đây
7
$14,602
$0.000743
0.14%
1
Spot
Percentage
Gần đây
8
$11,703
$0.010716
0.11%
4
Spot
Percentage
Gần đây
9
$6,893
$0.010809
0.06%
3
Spot
Percentage
Gần đây
10
$3,217
$10,608.23
0.03%
874
Spot
Percentage
Gần đây
11
$3,178
$0.008507
0.03%
2
Spot
Percentage
Gần đây
12
$1,730
$0.238103
0.02%
147
Spot
Percentage
Gần đây
13
$1,684
$0.001485
0.02%
2
Spot
Percentage
Gần đây
14
$1,427
$9.63
0.01%
74
Spot
Percentage
Gần đây
15
$1,214
$352.43
0.01%
438
Spot
Percentage
Gần đây
16
$221
$0.334185
0.00%
87
Spot
Percentage
Gần đây
17
$213
$0.467892
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
18
$115
$0.019331
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
19
$84
$0.030726
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
20
$50
$6.11
0.00%
108
Spot
Percentage
Gần đây
21
$47
$5.11
0.00%
115
Spot
Percentage
Gần đây
22
$40
$0.019417
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
23
$39
$0.025633
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
24
$32
$0.002886
0.00%
8
Spot
Percentage
Gần đây
25
$31
$2.54
0.00%
142
Spot
Percentage
Gần đây
26
$30
$0.149227
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
27
$30
$0.806344
0.00%
6
Spot
Percentage
Gần đây
28
$29
$0.334209
0.00%
52
Spot
Percentage
Gần đây
29
$11
$5.11
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
30
*** $7
*** $1.02
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
31
$4
$0.009508
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
32
$4
$0.811022
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
33
$3
$101.37
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
34
$2
$4.01
0.00%
77
Spot
Percentage
Gần đây
35
$2
$18.67
0.00%
48
Spot
Percentage
Gần đây
36
$1
$0.025642
0.00%
146
Spot
Percentage
Gần đây
37
$1
$64.76
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
38
$1
$0.000329
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
39
$?
$352.46
0.00%
178
Spot
Percentage
Gần đây
40
$?
$0.000424
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
41
$?
$1.00
0.00%
59
Spot
Percentage
Gần đây
42
$?
$1.00
0.00%
64
Spot
Percentage
Gần đây
43
$?
$0.010504
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
44
*** $?
*** $0.003203
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
45
*** $?
*** $0.000530
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
*** $?
*** $0.000209
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
47
$?
$67.90
0.00%
76
Spot
Percentage
Gần đây
48
$?
$5.30
0.00%
93
Spot
Percentage
Gần đây
49
$?
$2.36
0.00%
40
Spot
Percentage
Gần đây
50
$?
$2.62
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
51
$?
$0.072995
0.00%
69
Spot
Percentage
Gần đây
52
$?
$0.616429
0.00%
32
Spot
Percentage
Gần đây
53
$?
$46.22
0.00%
105
Spot
Percentage
Gần đây
54
$?
$2.54
0.00%
90
Spot
Percentage
Gần đây
55
$?
$225.56
0.00%
89
Spot
Percentage
Gần đây
56
$?
$168.82
0.00%
66
Spot
Percentage
Gần đây
57
$?
$0.237978
0.00%
135
Spot
Percentage
Gần đây
58
$?
$1.06
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
59
*** $?
*** $0.003303
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
60
$?
$0.003003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
61
*** $?
*** $1.67
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
62
$?
$11.78
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
63
$?
$0.116389
0.00%
4
Spot
Percentage
Gần đây
64
$?
$7.75
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
65
$?
$0.588844
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
66
*** $?
*** $0.019591
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
67
$?
$0.300256
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
68
$?
$0.049336
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
69
*** $?
*** $0.000748
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
70
$?
$0.159147
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
71
*** $?
*** $0.000416
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
72
*** $?
*** $0.015413
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
73
$?
$0.000332
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
74
$?
$0.000328
0.00%
13
Spot
Percentage
Gần đây
75
$?
$0.013581
0.00%
10
Spot
Percentage
Gần đây
76
*** $?
*** $0.016445
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
77
*** $?
*** $0.002119
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
78
$?
$0.284555
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
79
$?
$0.000318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
80
*** $?
*** $0.142065
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
*** $?
*** $10.00
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
82
$?
$0.376320
0.00%
11
Spot
Percentage
Gần đây
83
$?
$0.097716
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
84
$?
$2.19
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
85
$?
$2.19
0.00%
97
Spot
Percentage
Gần đây
86
$?
$0.020689
0.00%
2
Spot
Percentage
Gần đây
87
*** $?
*** $0.040211
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
88
*** $?
*** $0.305015
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
89
$?
$0.003603
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
90
$?
$0.021819
0.00%
27
Spot
Percentage
Gần đây
91
$?
$0.195432
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
92
$?
$0.019310
0.00%
18
Spot
Percentage
Gần đây
93
$?
$0.002652
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
94
*** $?
*** $0.000705
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
95
$?
$0.084984
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
96
$?
$0.647197
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
97
*** $?
*** $0.000018
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
98
*** $?
*** $0.000028
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
*** $?
*** $0.002116
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
100
*** $?
*** $0.001591
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
101
$?
$0.000006
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
102
*** $?
*** $0.000035
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
103
*** $?
*** $0.002332
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
104
$?
$6.12
0.00%
28
Spot
Percentage
Gần đây
105
$?
$6.11
0.00%
96
Spot
Percentage
Gần đây
106
$?
$0.229596
0.00%
49
Spot
Percentage
Gần đây
107
*** $?
*** $0.244025
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
108
*** $?
*** $0.005289
0.00%
-
Spot
Percentage
45 giờ trước
109
$?
$0.333930
0.00%
41
Spot
Percentage
Gần đây
110
$?
$0.000135
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
111
*** $?
*** $0.650554
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
112
$?
$0.601512
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
113
$?
$0.000701
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
114
$?
$10,610.89
0.00%
373
Spot
Percentage
Gần đây
115
$?
$352.20
0.00%
259
Spot
Percentage
Gần đây
116
$?
$1.00
0.00%
67
Spot
Percentage
Gần đây
117
$?
$0.010822
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
118
$?
$0.480309
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
119
$?
$0.669968
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
120
*** $?
*** $0.000318
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$0.002302
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
122
$?
$0.003003
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.028859
0.00%
0
Spot
Percentage
Gần đây
124
$?
$1.70
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
125
$?
$0.050043
0.00%
1
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$575.05
0.00%
46
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$0.397973
0.00%
60
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$46.21
0.00%
238
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$574.69
0.00%
53
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.023702
0.00%
21
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.117132
0.00%
34
Spot
Percentage
Gần đây
132
$?
$9.63
0.00%
168
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.072952
0.00%
103
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$18.68
0.00%
141
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$168.66
0.00%
285
Spot
Percentage
Gần đây
136
$?
$0.097743
0.00%
100
Spot
Percentage
Gần đây
137
$?
$0.529429
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây
138
$?
$0.529451
0.00%
36
Spot
Percentage
Gần đây
139
$?
$225.52
0.00%
352
Spot
Percentage
Gần đây
140
$?
$0.023720
0.00%
24
Spot
Percentage
Gần đây
141
$?
$5.30
0.00%
131
Spot
Percentage
Gần đây
142
$?
$0.149492
0.00%
26
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...