×
Get our crypto and blockchain news delivered to your inbox, daily!
New! See the top 65 exchanges ranked by our liquidity metric
New! See the top 50 exchanges ranked by liquidity metric
We just launched Liquidity to combat the volume inflation problem. More info here!
×
Các loại tiền điện tử:  4,894Các thị trường giao dịch:  20,790Vốn Hóa Thị Trường:  $199,936,584,788Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,859,485,191BTC Chiếm Ưu Thế:  67.0%
Vốn Hóa Thị Trường:  $199,936,584,788Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $67,859,485,191BTC Chiếm Ưu Thế:  67.0%Các loại tiền điện tử:  4,894Các thị trường giao dịch:  20,790
Ethfinex has closed and accounts have been migrated to Bitfinex.com. For more information about the closure, click here.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

Không có dữ liệu để hiển thị

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...