Bảng thuật ngữ

Mạng (Network)

Moderate

Mạng đề cập đến tất cả các node trong hoạt động của blockchain tại bất kỳ thời điểm nào.

Mạng là gì?

Mạng đề cập đến tất cả các node trong hoạt động của blockchain tại bất kỳ thời điểm nào. Blockchain là một sổ cái phân tán cho phép một người ghi lại và quản lý tài sản theo cách tập trung hoặc phi tập trung. Việc ghi lại các giao dịch mới trên blockchain được xác thực bởi các node, cập nhật sổ cái với các giao dịch mới. Toàn bộ các node tạo nên toàn bộ mạng blockchain.

Mạng hoạt động như thế nào?

Mạng blockchain có thể ghi lại các giao dịch, có thể được sử dụng để xây dựng các hợp đồng thông minh. Chúng được sử dụng để kết nối các giao dịch nhằm thực thi các hệ thống phức tạp hơn và chạy các ứng dụng phi tập trung (DApp). Hợp đồng thông minh đóng vai trò là nền tảng cho DApp trong các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như GameFi hoặc DeFi.
Mạng blockchain công khai cho phép mọi người theo dõi các khoản thanh toán, đơn đặt hàng, tài khoản và giao dịch từ sổ cái của nó. Mạng blockchain được quản lý bởi một tập hợp các chính sách được quyết định trước khi thành lập mạng. Các chính sách này định cấu hình các thành phần mạng quan trọng, chẳng hạn như cơ chế đồng thuận (bằng chứng cổ phần hoặc bằng chứng công việc) và token.

Mạng blockchain có những tính năng nào?

Mạng blockchain có một số tính năng chính:

  • Tốc độ: Mạng blockchain có thời gian xác nhận nằm trong khoảng từ vài giây đến vài phút.

  • Tính liên tục: Mạng trực tuyến 24/7.

  • Chi phí: Mạng có thể hoạt động với phí giao dịch thấp dưới một xu cho mỗi giao dịch.

  • Bảo mật: Các node trong mạng blockchain giúp bảo mật chống hack.
  • Tính bất biến: Một mạng lưu giữ hồ sơ thanh toán chống giả mạo có thể nhìn thấy đối với bất kỳ ai muốn kiểm tra giao dịch.

Các loại mạng blockchain

Có hai loại mạng blockchain chính: công khai và riêng tư.

Mạng blockchain công khai

Mạng công khai không bị kiểm duyệt và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai trên thế giới. Bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra hồ sơ giao dịch của mình bằng cách xem sổ cái phân tán. Các mạng công khai hoạt động với các cơ chế đồng thuận khác nhau, thường là bằng chứng công việc hoặc bằng chứng cổ phần. Các mạng công khai phổ biến nhất là Bitcoin và Ethereum.

Mạng blockchain riêng tư

Mạng blockchain riêng tư được vận hành bởi một thực thể duy nhất hoặc một tập hợp các thực thể cấp quyền truy cập vào sổ cái phân tán của nó. Do đó, nó là một mạng cần có sự cho phép. Hơn nữa, các mạng riêng tư có thể có các cấp quyền khác nhau cho các node khác nhau. Do đó, chúng thường ít phi tập trung hơn hoặc tập trung hoàn toàn. Chúng chủ yếu được các doanh nghiệp sử dụng để ghi lại các giao dịch hoặc lưu giữ hồ sơ dữ liệu chỉ dành cho mục đích sử dụng nội bộ.