Bảng thuật ngữ

Khối thời gian

Moderate

Thời gian khối đề cập đến thời gian gần đúng cần thiết để hệ thống dựa trên blockchain tạo ra một khối mới.

Thời gian khối (Block Time) là gì?

Thời gian chặn đề cập đến thời gian gần đúng cần thiết để một hệ thống dựa trên blockchain tạo ra một khối mới, cho biết tốc độ xác nhận giao dịch, được đo bằng giao dịch mỗi giây (transactions per second, TPS). Khi một khối hoàn thành, nó sẽ xuất hiện trên sổ cái dưới dạng bản sao đã được xác minh của một nhóm giao dịch, mở đường cho một khối khác nằm trên nó để mở rộng chuỗi.
Việc tăng kích thước khối sẽ cung cấp một cách đơn giản và hiệu quả để giảm thời gian khối, tuy nhiên, có một cuộc tranh luận kéo dài về việc liệu chiến lược này có ảnh hưởng đến bảo mật của mạng phi tập trung hay không. Chẳng hạn, Greg Maxwell, một người đóng góp BTC, cho rằng thời gian khối cao hơn sẽ lý tưởng hơn vì nó cho phép đủ thời gian để cập nhật các node/máy tính được kết nối với một nền tảng phân tán và giảm số lượng khối bị từ chối.
Thời gian khối cũng có thể đề cập đến khoảng thời gian cần thiết để trình xác thực trong mạng blockchain giải quyết một hàm băm giao dịch. Mặc dù đây là thời gian ước tính nhưng thời gian thực tế phụ thuộc vào độ khó khai thác.
Thời gian khối tạo thành một phần của các thành phần cần thiết để cải thiện khả năng mở rộng của blockchain. Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến thời gian khối là tắc nghẽn mạng, trong đó có quá nhiều người dùng đang thực hiện các giao dịch trên mạng.
Lưu ý rằng Bitcoin có thời gian khối là 10 phút, còn Ethereum, giao thức phi tập trung lớn thứ hai, có thời gian khối trung bình là 15 giây.