Bảng thuật ngữ

Token quản trị

Moderate

Token quản trị là token có thể được sử dụng để bỏ phiếu cho các quyết định ảnh hưởng đến hệ sinh thái.

Token quản trị là gì?

Token quản trị là token mà các nhà phát triển tạo ra để cho phép người nắm giữ token có thể giúp định hình tương lai của một giao thức. Người nắm giữ token quản trị có thể có ảnh hưởng đến các quyết định liên quan đến dự án, chẳng hạn như đề xuất hoặc quyết định các đề xuất tính năng mới và thậm chí thay đổi chính hệ thống quản trị.

Trong nhiều trường hợp, các thay đổi được đề xuất, được xem xét và sau đó được bỏ phiếu thông qua quản trị trên chuỗi sẽ được truy cập bằng cách sử dụng token quản trị được áp dụng tự động do hợp đồng thông minh. Trong các trường hợp khác, đội ngũ duy trì dự án sẽ được giao nhiệm vụ áp dụng các thay đổi hoặc thuê người làm.

Những người đề xuất các hệ thống sử dụng token quản trị thường tin rằng chúng cho phép người dùng kiểm soát, điều này đúng với lý tưởng tiền điện tử ban đầu về tính phi tập trung và dân chủ hóa. Trong hầu hết các trường hợp, những tổ chức cho phép người dùng kiểm soát sự phát triển hệ thống của họ được gọi là các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).
Một ví dụ nổi tiếng về token quản trị là Maker (MKR). Token này cho phép những người nắm giữ nó bỏ phiếu về các quyết định liên quan đến giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) mà DAI stablecoin phi tập trung chạy trên đó.

Ví dụ: những người nắm giữ MKR có thể bỏ phiếu để thay đổi các quy tắc kinh tế phức tạp chi phối hoạt động cho vay phi tập trung cho phép DAI giữ giá ổn định. Tại thời điểm viết bài, những người nắm giữ MKR đang bỏ phiếu về việc có nên nâng mức trần tiền nợ của giao thức hay không.