Bảng thuật ngữ

Hợp đồng thông minh

Moderate

Hợp đồng thông minh là một giao thức máy tính nhằm tạo điều kiện thuận lợi, xác minh hoặc thực thi hợp đồng trên blockchain mà không cần bên thứ ba.

Hợp đồng thông minh là gì?

Hợp đồng thông minh là một chương trình máy tính tự thực thi với các điều khoản trong thỏa thuận của người mua và người bán được nhúng trực tiếp vào các dòng mã> Chương trình, cùng với thỏa thuận mà nó chứa, sẽ được phân phối trên mạng blockchain phi tập trung như Ethereum or Ontology. Một hợp đồng thông minh sẽ tự động được thực hiện khi đáp ứng một số điều kiện. Sau khi mã được thực thi, nó hầu như không thể đảo ngược hoặc thay đổi.

Hợp đồng thông minh cho phép các giao dịch và thỏa thuận được thực hiện ẩn danh giữa hai hoặc nhiều bên không tin tưởng lẫn nhau mà không cần đến cơ quan bên thứ ba, hệ thống tư pháp hoặc cơ chế bên ngoài khác.

Hợp đồng thông minh tương tự như máy bán hàng tự động, trái ngược với một cửa hàng nơi bạn phải trả tiền cho người bán để mua hàng. Với máy bán hàng tự động, bạn không phải giao dịch trực tiếp với người bán (chủ sở hữu máy bán hàng tự động) vì bạn chỉ cần giao dịch tự động bằng cách cho tiền xu vào máy và chai soda bạn chọn sẽ rơi xuống cho bạn. Cách giao dịch trực tiếp này mà không cần biết hoặc tin tưởng người mà bạn đang giao dịch là điều làm cho hợp đồng thông minh trở nên thuận lợi. Trên thực tế, các doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai hợp đồng thông minh trong hệ thống của họ vì chúng cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn khỏi tổn thất cũng như khiến khách hàng cảm thấy an toàn.

Related Articles