Bảng thuật ngữ

Bằng chứng ủy quyền (Proof-of-Authority (PoA))

Moderate

Một cơ chế đồng thuận blockchain cung cấp các giao dịch tương đối nhanh bằng cách sử dụng danh tính làm cổ phần (stake).

Bằng chứng ủy quyền (Proof-of-Authority (PoA)) là gì?

Bằng chứng ủy quyền (Proof-of-authority (PoA)) là một cơ chế đồng thuận thay thế, dựa trên các trình xác thực đã biết và có uy tín để tạo ra các khối và do đó, cung cấp sức mạnh tính toán cho mạng. Nó cho phép các giao dịch có thể diễn ra nhanh hơn bằng cách sử dụng thuật toán Byzantine Fault Tolerance (BFT) với danh tính là cổ phần.

PoA là một loại cơ chế đồng thuận hướng tới các doanh nghiệp hoặc tổ chức tư nhân muốn xây dựng chuỗi của riêng họ về bản chất là có tính khép kín và không yêu cầu sự tham gia của những người dùng phổ thông.

Do mạng chạy PoA được cấp phép, nên nó không yêu cầu bất kỳ hoạt động "khai thác" nào. Tuy nhiên, những người tham gia mạng vẫn có thể triển khai dự phòng bằng cách chạy nhiều node dưới cùng một danh tính.
Loại cơ chế đồng thuận này không tốn nhiều tài nguyên, nhưng yêu cầu các trình xác nhận phải duy trì tính toàn vẹn cho các node của chúng. Nó có thể được hiểu là một cơ chế khuyến khích hành động trung thực và phù hợp với hoạt động đúng đắn của mạng, do danh tính và danh tiếng của người dùng có thể bị đe dọa.

PoA yêu cầu phải đáp ứng ba điều kiện:

  • Định danh chính thức trên chuỗi (on-chain) cho trình xác nhận;
  • Tính đủ điều kiện dựa trên các tiêu chí nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc liên kết với tổ chức hoặc có danh tiếng tốt, v.v.;
  • Hoàn thành việc tuân thủ các quy trình được xác định cần thiết để tạo khối và xác thực trên mạng.
Hơn nữa, các loại mạng này có thể mượn thiết kế và phương thức hoạt động từ các blockchain công khai hiện có như Ethereum hoặc Cardano với những thay đổi đáng chú ý.

Related Articles